جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

فواید همکاری وکلاء در احقاق حقوق ملت ایران با دولت د رعرصه های بین المللی ..

 

هوالحکیم

به یاد کسانی که برای احقاق حق مظلومی از هیچ چیز دریغ نمیکند و قبل از حق الوکاله به احقاق حق و مطالبات مظلوم می اندیشد و گمنام سالها در دفاع از حق و انقلابیون و مجرمان سیاسی وقت  در مقابل  ظلم و ستم   ر‍ژیم  منحوس رضاخانی و محمدرضا شاه مخلوع از هیچ چیز حتی جان خود دریغ نکردند هرچند با هر مسلک و اعتقاد و به یاد وکلاء مومن  که اکنون با وضو در جلسه رسیدگی ها  که به حقانیت موکل ایمان دارند حاضر و دستور الهی را تنها و یکه به مرحله اجرا و  نمایش در میاورند  خوشا به حال وکیل مومنی که بتواند در طول عمر خود فقط و فقط یک بار حق مظلومی را از ظالمی بستاند انهم برای جلب رضایت باری تعالی و اقناع وجدان و پس از تحصیل یقین در بی حقی موکل از ادامه ان صرف نظر نماید .

 

فواید ارزنده همیاری وکلاء در برخی تصمیم گیریها  و تصویب قوانین و رخ داد های حتی بین المللی با رعایت  مصونیت قانونی وکلاء  و حفظ استقلال کانونها و تاثیر شگرف این همکاری  و عضویت در کمیسیونهای دادگستری ها و دستگاه قضایی 

 

الغ بیگ حاکم  سمرقند در اعصار گذشته ، دانشمند و ریاضی دان که زیج الغ بیگ از اثار اوست البته الغ بیگ   شاید به جرات بتوان گفت تنها حاکم دانشمند در عصر بعد از ائمه اطهار بوده و زیج الغ بیگی را بین ما به یادگار گذاشت و ایشان  فرزند خلف گوهر شاد همان بانویی  که مسجد گوهرشاد را بنا نهاد مادری دانشمند که وقتی زیج الغ بیگ اماده میشود به مادر خود با افتخار تقدیم و به ان فخر میورزد حال باید دید مادر چه دانشمند پرور بزرگی بوده است، معلوم است از ان مادر فرزانه فرزندی همانند الغ بیگ باید انتظار داشت با این مقدمه کوتاه منظور این بود که جمشید کاشانی به الغ بیگ می فرماید حکومت به مردم دانا بهتر از حکومت بر مردم نادان میباشد .

بر این مبنا وذ سفارش بزرگان تاریخی و اسلامی ، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و امکان فراهم کردن تحصیلات عالی برای قشر پایین جامعه و راه انداختن نهضت سواد اموزی یکی از الویت های نظام و برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی  (( داریوش که با تغییر در الفبای پهلوی و اسان نمودن الفبا و فرمول نوشتاری  توانست سواد اموزی را همگانی کند و قبل از ان چند نفر مغ اوستا را به نفع خود معنی و تفسیر میکردنند و از طرفی اموزه های اسلامی از حضرت رسول اکرم ص که ازادی اسرا در قبال یاد دادن سواد به چند نفر و یا یاد گرفتن علم و سواد اگر چه در چین باشد و نصایح گوهر بار حضرت علی ع))) موجب گردید و این الویت جز ء قانون اساسی و اساس نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد  و پزشکی و مهندسی و به خصوص وکالت را از جامعه مرفه و فرنگ رفتگان و اولاد و تبار خانها به قشر پایین و متوسط جامعه فراهم نمود و این نعمت بزرگ هرگز که ودیعه انقلاب ، موجب فراموشی نخواهد شد البته در بین دارندگان انصاف،  حال نکته اساسی اینکه در موضوع وکالت علت چیست مشکلات و تحمیل قوانین مخالف با منشور سازمان ملل و نزاکت های  بین المللی بعضا از وکلا و کانون ها و حقوقدانان متدین استفاده نمیشود و یا بعضا این قشر تاثیر گذار به باد فراموشی سپرده شده اند یا حداقل در صحنه سیاسی و حقوقی استفاده از این انسانهایی که اکثراً نه به جهت بار مالی ان بلکه برای سوگندی که یاد کردن حافظ حقوق  اقشار جامعه در مقابل زیاده روی قانونی تعهد دارند مورد استفاده قرار نمی گیرد و بعضا به این صنف بدبینی هم به دلیل مبهم و نامعلوم توسط عده کم شاید غیر مسئول که متاسفانه  بعضا در ارائه پیشنهاد و یا لایحه متضاد با قوانین موجود ملی و بین المللی در مورد زایل کردن  استقلال کانونها کفاف هم میکند وجود دارد.

مگر این نیست که در جوامع توسعه یافته حقوق دانان و بیانیه و اقدامات انها در راستای دفاع از حقوق ملت و حتی حاکمیت  چقدر تاثیر گذار و راه گشا بوده است ،

 ثمره انقلاب و نهضت امام خمینی ره  بر گرفته از نهضت حسینی ،  رژیم مخلوع پهلوی و نقض حقوق بشری ان زمان  عده کثیری از این عزیزان با وجود سوابق طولانی در حرفه وکالت فراموش نکردند تعدبل لایحه استقلال قضات و وکلا بعد از سقوط دولت مصدق به توسط شاه مخلوع  و حامیان امریکایی و انگلیسی بردن لایحه ای بعد از سقوط دولت مصدق به مجلس وابسته به دربار را شاهد بودند اما ایا عده ای اندکی که متاسفانه  افکار مرتجع و لیبرال و حتی سلطنتی داشتند،  اکنون اکثریت این وکلا که خیلی ها از خود جانبازان و ایثارگر و خانواده شهدا و یا کسانی که از غرب و سیاستهای منحط نظام طاغوت دلخوشی ندارند پس چرا دیدگاهها بعضا به این شکلی است که همه این وکلا به دیده ای نگریسته شود موجب تضعیف کانونها هر روز به بهانه های یا با قانونی که برای یک دوره 5 ساله تدوین شده بود یا خوب یا بد بدون مجوز قانونی بدون حساب کتاب  در دورهای 5 ساله بعدی  با جذب بی رویه وکیل .. معادلات این کانونها را بر هم زده و یا با دادن لوایحی به هر شکل موجب کاهش استقلال و قدرت اعطایی قانون در امکان عدم دفاع از حقوق موکل را ملاحظه میکنیم هر روز با شکلی و طریقی مگر این نیست بتوانیم با اعطا شخصیت واقعی که خود این عزیزان به مرور زمان در دفاع از حق مظلومان از دوره مشروطیت تا دوره پایان عمر رژیم منحوس پهلوی و تاکنون کسب نموده و قانون نیز به یاری انها امده را بجای تقویت این رکن اساسی دستگاه قضا درصدد تضعیف ان برایم ایا فراموش کردیم محاکمه های دادگاههای نظامی ارتش در مجرمان سیاسی دوره پهلوی را که خیلی از مسئولین فعلی از حضرت امام ره تا مقام معظم رهبری گرفته تا .... که طعم تلخ محاکمه فرمایشی را چشیده اند و اگر ان زمان هم به وکلا سخت گرفته نمیشد و ترس از دست دادن شغل انها با تصویب قوانین محکم در راستای استقلال انها میشد از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب به خوبی دفاع میکرند و اگر هم احکام فرمایشی بود حداقل این احکام را رسانه ای میکردند همانگونه که اکنون در برخی جوامع مرسوم است .

به نظر نمیرسد اگر دولت به معنای عام بتواند اعتماد واقعی این صنف را با پرهیز از تلاش در کاهش استقلال و دادن مصونیت حداقلی قضایی و یا حداقل اعمال همین کمترین  مصونیت که روز به روز متاسفانه در محاکم بی حرمتی در جلوی چشم دادگاه که برخورد قانونی محکمی را می طلبد و یا در موضوعات و دعاوی بین المللی و نقض حقوق ملت شریف و متمدن ایرانی که کانونهای وکلا  یک نهاد خصوصی مردمی و از نخبگان و تاثیرگذاران جامعه هستند را دخیل و حداقل با یک بیانه رسمی اقدام فلان کشور ناقض حقوق بین المللی را محکوم نماید و یا با تجمع در مقابل سازمانهای بین المللی در کشورمان اعتراض خود در برخورد ظالمانه با مردم ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم که اثر ان از بمب اتم هم بر روشنفکران جهان و حداقل غربی بیشتر خواهد بود اما بجای سعی در همسو کردن این صنف با اقداماتی متاسفانه هرچند نسنجیده و از روی بعضا دلایل درونی ناشی  ...  ازخود دور میکنیم در برخورد حقوقی و رسانه ای و بین المللی همین تحریم های خارج از منشور امریکای به اصطلاح مدعی حقوق بشر که چه اثار  اسف باری را بر قشر اسیب پذیر وارد کرد و از طرفی خود را دوستدار مردم ایران هم معرفی میکنند از سوی کانون ها چقدر میتوانست اثر مثبتی بر مطالبات مردم داشته باشد.

به نظر حقیر دولت به معنای عام کلمه  تا کنون هرچقدر وارد دخالت و تغییرات بنیادین یا حتی جزئی موسسات خصوصی میشوید به جای ارتقا کیفی این موسسات خصوصی ،   با تصویب قوانیی بر خلاف اصول کلی و اساسنامه و قوانین و رویه های جاری و نهادینه شده  ان موسسات که کانون هم جزء  ان است موجبات عقب ماندگی و دور شدن از اهداف واقعی و قانونی ان را فراهم میگردد  مثلا همین کانون وکلاء که دولت نظارت کافی را در انتخاب و صلاحیت ها در هیت مدیره و حتی اخذ پروانه وکالت و رسیدگی دادگاه عالی قضات به برخی موارد وکلاء و.. به انجام میرساند خود نظارت دستگاه قضا بر کانونهاست  اما گرفتن استقلال کانون تحت هر عنوان و به هر طریق موجبات کاهش قدرت وکیل در دفاع از موکل خواهد بود و تضعیف وکلاء تضعیف سیستم قضایی خواهد بود و باید دستگاه قضا به جای کانون وکلاء خود حامی این تشکیلات و از ان  دفاع نماید و انتظار ما افزایش استقلال در موضوع حداقل مصونیت وکلاء و یا حداقل اجرای قانونی همین مصونیت فعلی  مصوب مجمع باشد.

ریاست محترم قوه که الحمدالله در فلسفه و علوم دینی و فقهی سرامد میباشند قطعا اقدامات برخی اندک و انگشت شمار  وکلا که در تمام دستگاهها ممکن است این قبیل اشخاص که برخلاف سوگند و قانون اساسی  اقدام نمودند ، نباید به کل وکلا تسری داده شود.

علت چیست که کانون ها به موضوعات سیاسی وارد نمیشوند که اگر این امر اتفاق بیفتد و در مقابل دشمنان قسم خورده این انقلاب به خصوص بی نزاکتی های بین المللی که غالبا از اموری حقوقی هستند نباید کانونها از خود واکنش نشان ندهند ؟ اگر وکلا ملت که وابسته به دولت نیستند تلاش حقوقی در احقاق حق و همیاری با نظام را به انجام برسانند و با تشکیل وکلاء کشورهای مسلمان در کنار اتحادیه کشورهای مسلمان شروع به انجام وظیفه نمایند همان چیزی که بنده پیشنهاد تشکیل وکلای کشورهای حداقل اسلامی را چند سال پیش طی مقاله ای ارائه نمودم چقدر میتواند در دفاع از حقوق ملت حتی با یک بیانیه که باز تاب سیاسی در کل جهان دارد مفید باشد این اقدامات و جلب اعتماد این اتحادیه کانون های وکلای کشور احساس امنیت شغلی و حرفه ای و استقلال کانونها را می طلبد و این اعتماد سازی کاری مشکل نیست وکلاء نیز جز لاینفک این ملت بوده و جز ارادتمندان و دوستدارن کشور و میهن و نظام اسلامی و خون پاک شهدا میباشند چرا که اگر این انقلاب نبود عده ای معدود از خوانین جز وکلاِ این ملت بودند و خیلی ها فقط باید ارزوی وکیل شدن را در ذهن تا اخر عمر تداعی میکردند پس بیاییم کانونها را جز لاینفک دستگاه قضا بدانیم  دخالت را از نظارت تنفیک کنیم چرا که اکنون نیز دستگاه قضا بر اعمال و هیت مدیره ها و.. نظارت و بعضا دخالتی که به استقلال کانون ها لطمه نمیزنند را دارد با اعتماد سازی و توجه و احترام  متقابل به این قشر تاثیر گذار که اکثر از اساتید و نخبگان جامعه هستند در پیشبرد اهداف متعالی نظام قضایی و به تبع ان نظام پربرکت جمهوری اسلامی گامهای بلند بیش  از این را برداریم.

چه بسا در تصویب قوانین استفاده از این قشر مجرب که تمامی قضات انگلستان ابتدا وکیل بوده اند و خیلی از کشورها که اکثر نمایندگان مردم به جهت دید مثبت و اینده نگری و دور اندیشی و کاربردی از وکلاء استفاده میکنند که به قوانین اشنا و سیاست نیز منشاء حقوقی دارد  تا زمانی که یک وکیل مجلس  به قانون اساسی و قوانین موضوعه و و حداقل به معنی تفسیر موسع و مضیق و قواعد فقهی و اصل برائت و.. اشنا نباشد چگونه میتواند در تصویب قوانین جامع به خصوص در مورد امورات قضایی  و حتی معاهدات بین المللی یا توافقهای سیاسی گام محکم را بردارد و متاسفانه  معاهدات بین المللی که بعضا به ضرر ما بوده عدم رعایت موارد حقوقی در ان قراردادها و معاهدات ملحوظ  میباشد به نظر بنده همین قرارداد سال گذشته فروش گاز به پاکستان ، یک سیاستمدار خوب باید یک حقوقدان خوبی هم باشد که شاهد هستیم اکثر روسای جمهور موفق از حقوقدانان برجسته بود که در دوره یازدهم کشور ما نیز به این افتخار نائل گردیده و  رئیس جمهور فعلی کشور عزیزمان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است و از همین ابتدا موفقعیت دیپلماسی و اقدامات وی مبتنی بر رعایت علم حقوق در عالم سیاست و داخلی  عیان است با تمامی این اوصاف خدا را شکر امروزه اکثر به اتفاق وکلا معتقد به قانون اساسی طبق سوگند بجا اورده بوده و به نظام اسلامی مومن و اکثرا از خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی نیز میباشند و اگر روزی احساس شود قلم ها اگر در راستای منافع نظام مفید به فایده نباشد بجای ان بدون تردید سلاح بر خواهند داشت چون قسم یاد کردند برای دفاع از حقوق مظلوم تمام سعی خود را به انجام برسانند  به اهداف دفاع از حق در برابر افزون خواهی ظالم ایمان دارند خواه این ظالم در یک پرونده حقوقی ساده باشد یا یک زورگویی در نقض حقوق ملت ایران اسلامی در معاهدات و اقدامات سیاسی کشورهای سلطه ویا...

امید واریم دستگاه قضا گامهای بلندی در نزدیکی این قشر با دستگاه قضا و جلب مشارکت این انسانهای وارسته و تاثیرگذار در جامعه و از بتن ملت در شکوفایی اهداف متعالی نظام برداشته و با جلب اعتماد متقابل بیش از این در مسائل سیاسی مهم نقش ایفا نمایند و قادر باشد نسبت به همکاری با دولت و دستگاه قضا به صورت گسترده در اجابت خواسته های به حق ملت ایران در مقابل نقض معاهدات بین المللی و خارج از منشور سازمان ملل و.. دولتهای استکباری و زورگو  گامهای اساسی را بردارد تا ملت بزرگ ایران و  روح امام ره و شهدا را شاد نمایند و تنها این هدف در صورتی است که مشارکت اتحادیه کانون های وکلا در موضوعات حتی سیاسی را بپذیرم و  حتی در انعقاد قراردادهای بین المللی از این صنف نیر استفاده و در کمیسیونهای مربوطه  اجرایی و اداری و قضایی  از کانونها نیز عضو داشته باشیم حتی در شورای تامین استانها و شهرستانها نماینده ای از کانونها که در حراست از حقوق شهروندی به نظر میتواند با وجود بی طرفی به نوعی نقش ایفا نماید  الحمدالله تاکنون نیز این امر مهم رعایت گردیده است ، وقتی به این عزیزان در امورات اجرایی و اداری و قضایی و معاهدات بین المللی هرچند در قالب مشاورهبذل توجه شود قطعا تبعات مثبت و همیاری و همکاری در پیشبرد اهداف متعالی را نیز شاهد خواهیم بود و کانونها با دخالت در هر بی قانونی از سوی معاندین نظام و سود جو و غارت گران بیت المال و.. در کنار دستگاه قضا و سایر سازمانهای مربوطه و مراجع زیربط در خدمت به نظام شکوهمند اسلامی از هیچ چیز دریغ نخواهند کرد و بعضا چند نفر که سرخورده از انقلاب بوده ودستشان در دست دشمنان این ملت است  و انگشت شمار هم بوده اند نمیتواند نافی نقش مهم این کانونها و وکلا در پیشبرد اهداف متعالی دستگاه قضا و به تبع ان ملت بزرگ ایران و  نظام جمهوری اسلامی باشد. . من الله التوفیق


  powered by persian weblog