جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

وحدت رویه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

 هوالحکیم

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۰/۶/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.
 
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
 
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.
 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی ازادی مشروط

بنام خدا

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و
استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی
 
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


بشارت آیت الله العظمی بهجت به نزدیکی ظهور و....

بنام خدا

 

با ترک هرگناه از شیعیان ، لبخندی بر لبان امام عصر عج می نشیند . ایت الله بهجت

 نوشته شخصی مدیر وبلاگ : فرزندان شیعه قطعا تحولات اخیر شامات و تکفیری ها و سلفی ها  و همکاری تنگاتنگ منافقین کوردل و معاندین (با ملت ایران و سوریه و لبنان ) با این دشمنان بشریت همان  تکفیریها ..  را از نزدیک رصد میکنند تکفبری ها که حیوان دست اموز  رژیم صهیونیستی و امریکا است که از 4 یا 5 سال یا بیشتر دنبال جذب  نیرو حتی در ایران و استان های مرزی بودند و اینها نمیدانند در ایران اسلامی برادران اهل تسنن با شیعه برادرند و از منظر ایرانیان تسنن واقعی حسابشان با تندروهایی مذهب فوق متفاوت است  برادران تسنن در مواردی با عشق به وطن و رهبری انسان را متحیر میکند .واگر چنانچه  سلفی ها و تکفیری ها  اگر همان سفیانی ها نباشند بدون تردید بی ارتباط با پیش بینی ها ی تاریخی و علمای معاصر در مورد وقایع شام و ... با سفیانی ها ندارد . مرحوم ایت الله بهلول و ملاقات با سفیانی در سوریه در زمان رژیم منحوس پهلوی در زمان تبعید از ایران (((اگر در اینترنت جستجو بکنید در حدود سال 88 که خبری از درگیری های تکفیری ها با سوریه و شیعه نبود ، جنگ انها  با رژیم اسد یا ایران  پیش بینی شده است ))) مرحوم حضرت ایت الله بهجت رضی الله عنه نیز درگیری های در عراق.... را مقدمه همان واقعه میدانند .

لذا  عزیزان ابتدا غرب و در راس ان  انگلیس ابتدا سعی در القاء به مخالفان و ..... دایر بر عدم نیاز ایران و بالعکس حزب الله  و سوریه و.. به یکدیگر و حتی جز شعار  وقایع انتخابات 88 نیز موضوع شد اما اکنون متوجه  شدیم حزب الله و سوریه و عراق و سپس تشیع در یک کلام لازم و ملزوم هم بوده اند و سعی رژیم غاصب در تسلط از نیل تا فرات با یک هدف از پیش تعیین شده بوده است و مسئولین اگاه به امور نیز دقیعا به این امر و تبعات ان واقف و تدابیر لازم را اتخاذ نمودند به این منظور در واقع اگر بگوییم  اکنون سوریه ((((جز روسیه  انهم برای حفظ منافع خود وگرنه روسیه خود در جنگ تحمیلی و تحریم ها دشمنی خود را با ایران نشان داد )))با دنیا می جنگد مبالغه نکردیم اهداف غرب باحماقت برخی کشورهای به اصطلاح مسلمان در سوریه:

1- سعی در تضعیف حزب الله و ایران.

2- سعی در کاهش نفوذ ایران در لبنان و سوریه و تامین امنیت رژیم غاصب.

3- تضعیف موقعیت مسلمانان در جهان با اعمال ارتکابی غیر انسانی و بدوی تکفیر یها ( غیر اخلاقی و ....) که هر روزه تشرف به اسلام را در دنیا به خصوص در بین نخبگان شاهد بودیم.

4-  کشاندن تندروهای مسلمان از تمام کشورها به سوریه  و به خصوص القاعده  جهت کاهش خطر احتمالی انها نسبت به کشورهای غربی و موسس القاعده  با هدف انهدام کامل انها و از طرفی در قرار دادن انها در مقابل رژیم سوریه که کینه فراوانی نیز به جهت مدتها حمایت همه جانبه اسوریه ز حزب الله و ایران و هدایت محور مقاومت از نزدیک و رو در رویی با رژیم غاصب.

5- از کار انداختن   یا تضعیف توان جنگی و سیستم دفاعی سوریه و حتی ساقط نمودن سوریه تنها سنگر مقدم  مقاومت .

6- گماردن یک دولت وابسته به غرب و رژیم غاصب در سوریه  و جلو بردن سیاست های غرب و رژیم غاصب در منطقه حساس و استراتژیک سوریه و عملا از بین بردن توان حزب الله و ایران در منطقه دیگر نمیدانند این قدرت با سلاح و.. نبوده بلکه عشق و ایمان و علاقه به ایران و رهبری عزیز و ملت و وطن  موجب پیشبرد اهداف اسلام بوده نه مثل غرب که هزینه  و... که مقطعی است.

7- امکان راه انداختن جنگ مذهبی انسانی به مسلماننان که اصولا باید در مقابل رژیم غاصب و بهره برداری از این درگیری جهت وارد اوردن تلفات  به نیروی انسانی مسلمانان که هر دو طرف درگیر را در بر میگیرد.

8-  کشیدن جنگ به سوریه عملا افکار عمومی را از جنایات رژیم غاصب و امریکا در دنیا  به سوریه سوق میدهد.

9- اماده نمودن تروریسم در سوریه جهت تهدید عربستان و ..... به طریق همین تروریست ها و ابتدا گرفتن امتیاز و در صورت لازم و وقت مقرر ساقط کردن این کشورها.

10- تامین امنیت رژیم غاصب به لحاظ کاهش روز افزون قدرت امریکا و غرب در دنیا  و خاورمیانه (((با وجود پیشرفت روز افزون قدرت نظامی ایران و حزب الله ،))) در دهه  های اتی  عندالزوم ساقط کردن انها از ترس بازگشت به کشورشان که هرنفر از انها در کشورهای غربی بودجه فراوانی را برای تحت نظر گرفتن و کنترل انها نیازمند است .

در نهایت به هاشیه کشاندن بیداری اسلامی و... به بیراهه و بهره برداری از این بیداری در راستای منافع خود  .

حال انکه سیاستمداران ما به خوبی این حرکات را رصد و زیر نظر داشته و با توکل به حضرت ولی عصر عج که دشمنان از ترس از ظهور اقا خود با طرح مقدمات در شامات برای پیشگیری از این واقعه بتوسط دشمنان  که قطعا با وقایع اخیر بی ارتباط نیست غافل از اینکه این واقعه مهم که انشاالله ما و شما  ظهور اقا را مشاهده و مفتخر گردیم و با اطاعت از ولی فقیه ، خار چشم دشمنان و دنبال نمودن اخبار شامات و در نظر داشتن دشمنانی که بریدن سرها و به یاد اوردن سر بریدن های دوران جاهلیت انهم بچه ها ی بی گناه فقط به جرم شیعه و مسیحی بودنشان را تداعی میکنند ، جبهه بگیریم نه اینکه با توسل به اخبار رادیو بی بی سی و..  حمایت فراوان  و بی دریغ از تکفیری ها را در راس امور خود دارند بدون بصیرت تحت تاثیر تبلیغات غرب قرار گیریم دایربر  اینکه در سوریه رژیم حاضر دیکتاتور و.. میباشد موجب تشویش ذهن ما گردند حال انکه اسد اگر هم دیکتاتور باشد فراتر از رژیم های سلطنتی نیست که فلسطینی ها را برای بقا در قدرت به هیچ فروختند ایا رعایت حقوق بشر در سوریه زیاد است یا در کشورهای عربی و خیلی از موارد دیگر با اندک تامل کینه غرب فقط در محور مقاومت بودن سوریه در مقابل رژیم غاصب و حمایت از حزب الله و ایران بوده پس دهها سال قبل بوش وقتی محور شرارت را به سوریه و ایران و .. در واقعه 11 سپتامبر جز شعار خود قرار داد ان زمان ما فهمیدیم مشکل امریکا چیز دیگری است و تروریسم بهانه است و لشگرکشی به عراق و افغانستان  تماما بند یک بهانه بود و هدف چیز دیگرب بود که با هوشیاری رهبر انقلابو و امت حزب الله  عقیم ماند و میلیاردها دلار خسارت را به غرب تحمیل و موجب تمرکز و دستیابی علمی ایران به تکنولوژی نظامی و دفاعی و... گردید که اکنون غرب خود اذعان به توان بازدارندگی نظامی ایران نموده و در برخی موارد توسعه  نظامی رتبه هفتم و هشتم دنیا را کسب نموده  اما ابتدا قصد دارد با اختلافات قومی و مذهبی امنیت کشور را بر هم زند سپس اهداف خود را پیاده کند که قطعا ایران افغانستان و ... نیست ایران  ملتی هوشمند و غیرتمند و ازاده و بیشتر از اینها رهبری فرزانه دارد که به قول پوتین با وجود این رهبر فرزانه دنیا اگر با هم هم متحد شوند نمیتوانند اقدامی بر علیه ملت ایران به انجام برسانند . خداوند عنایات و عزت  را به حرمت خون شهدا   به این ملت روز افزون و تمام مکرهای دشمنان را به خود بازگرداند و سلامتی و ظهور اقا امام عصرعج از باری تعالی خواستاریم. والسلام  

 

بشارت آیت الله العظمی بهجت به نزدیکی ظهور

با سلام و درود بر همه عزیزان ، گوش فرا دادن دوباره  به مژده  بزرگ مرجعیت شیعی در نزدیک بودن ظهور قبل از آغاز بحث در این زمینه ، خالی از لطف نیست.

 

بشارت آیت الله العظمی بهجت به نزدیکی ظهور 

  نقل قول از ایت الله ناصری

 

 

آن زمان که خمینی کبیر ندای "هل من ناصر حسینی" سر داد و  با یکپارچه کردن قلوب مریدان مرجعیت و ولایت شگفتی ساز شد ، شاید سخت ترین کار امام(ره) این بود که به مردم بقبولاند می توان این رژیم را عوض کرد ، می توان حکومت طاغوت را کنار زد و شاهد حاکمیت الله بود و اما مردم به این راحتی این حقیقت را قبول نمی کردند و حق داشتند ، با وجود اینکه حکومتها در هر قرنی ظاهراْ عوض می شدند ، اما با سالها زندگی در زیر سلطه جباران این باور تلخ را که ظلم و جور و حکومت ظالمان و جباران پایدار و غیرقابل تغییر است در آنها به یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر تبدیل شده بود.

 

 

زمانی که حضرت امام(ره) انقلاب الهی خویش را آغاز کرد ، سخت ترین کار او نه مقابله با رژیم که تغییر این تفکر در مردم بود که رژیم طاغوت "جاودانه" است! و جایگزین کردن این تفکر که با مجاهدت و پایداری می توان شاهد برپایی حکومت اسلامی بود ، اینک نیز یکی از موانع اصلی ظهور ، باور نداشتن به این مسئله می باشد که ظهور واقعاْ نزدیک است و با حضور همه جانبه شیعیان می توان شاهد برپایی حکومت جهانی اسلام بود. آیت الله الظمی بهجت بعنوان عارفی که اقبال و اعتماد عمومی را با خود به همراه داشت با بشارتی صریح ، ماموریت تغییر این فکر اشتباه و ایجاد باور و یقین به نزدیکی ظهور را بر عهده گرفت.

 اما امام و یاران فداکارش از پای ننشستند و با سالها مبارزه و رنج ، بالاخره این طلسم شیطانی را در مردم شکستند و مردم باور کردند که می توان بر حکومت شیاطین غلبه کرد و همین باور بود که حرکت ایجاد کرد و در نهایت شور و اشتیاق آمدن " روح خدا " ، اقیانوس مردمی را آن سان متلاطم کرد که کاخ های ظلم و ستم به طرف العینی فرو ریخت .به جرات می توان گفت که هنر بزرگ امام شکستن طلسم "جاودانه بودن ظلم" در "باور" مردم بود و چون این طلسم شکست ، موج توده های مردمی به حرکت درآمد و حکومت اسلامی در مشرق زمین به وجود آمد.

اما این پایان کار نبود ، این حکومت باید زمینه ساز حکومت جهانی اسلام میشد و  امام "روح الله" نیز  بارها و بارها این حقیقت درخشان را به مردم بیان فرمود ، اما این دیگر قابل باور نبود ، چه کسی باور می کرد ، ظلمتی که هزار و اندی سال است ادامه دارد و برطرف نشده است ، درست در زمانه ما نابود شود و خورشید امامت پس از قرنها خودنمایی کند؟! ، نه قابل باور نیست ، شاید هزاران سال دیگر  ...

و اینگونه بود که این طلسم نشکست و مردم باور نکردند که می توانند ، سعادتمندان دوران ظهور باشند ، هرچند بسیاری از مردم با دیدن اعجاز  نابودی حکومت جباران و تشکیل انقلاب اسلامی تا حدودی باور تغییرات بزرگ جهانی را نیز پیدا کرده بودند ، اما تحقق این امر عظیم در آن زمان ، باور کامل و البته مجاهدتی عظیم را می طلبید که چون در آن حد نبود ، باز هم ظلمت غیبت ادامه یافت.اما با گذشت زمان زمینه ها فراهم تر شد و دشمنان ضعیف تر ، بیداری جهانی بیشتر و زمینه وقوع امر مبارک ظهور آماده تر.اما هنوز طلسم " غیر قابل باور بودن وقوع ظهور در عصر حاضر" هرچند ضعیف شده بود اما وجود داشت ، تا اینکه خدا ذخیره بزرگ خود را به کار گرفت ، کسی را که عامه مردم او را به اعجاب و شگفتی و کرامات می شناختند و نامش حتی برای دشمنان نیز با احترام همراه بود ، آیت الله العظمی بهجت ، آری او تنها یک فقیه و عارف نبود ، او ذخیره ای بود که خدا برای شکستن باقیمانده این طلسم که با غفلت و روزمرگی همراه شده بود ، در نظر گرفته بود و آنچنان محبت و احترام و ارادتش را در قلبها جاری ساخته بود که به میان آمدن نام مبارکش ناخودآگاه دلها را خاضع می کرد.

 

حضور کم نظیر صدها هزار عزادار عاشق از سراسر کشور در تشییع پیکر مطهر آیت الله بهجت نشان دهنده عمق ارادت و محبت توده های مردمی نسبت به این اسطوره عرفان و اخلاق بود

و البته بسیاری از مردم که او را به اعجاب و کرامات می شناختند ، ناخودآگاه در مورد مهمترین ماموریتش در مورد ظهور ، داستانهای درست و نادرست بسیاری منتشر کردند تا جایی که اعتقاد رابطه او با امام عصر(عج) به یک باور عمومی تبدیل شد. و این اسطوره عرفان و تقوی که از سالها پیش مکرراْ خواص و شاگردان خود را به نزدیک بودن فرج مژده می داد ، در آخرین مرحله تصمیم گرفت تا از اعتماد و ارادت شیعیان به خود بهره گیرد و آن طلسم ضعیف شده را در باور عامه بشکند تا شرایط و زمینه های مساعد ظهور با حضور و باور توده های مردمی تکمیل شود و اقیانوس مردمی به حرکت درآید و بار امانت هزار ساله از زمین برداشته شود.

 

ظهور آن قدر نزدیک است که حتی پیرها هم آن را خواهند دید! 

 

و اینگونه بود که این عارف بی نظیر با بشارتی بزرگ و البته همه فهم ، آخرین رسالت خود را انجام داد و خود با اینکه در آرزوی دیدن لحظات نورانی ظهور  می سوخت در آستانه بازگشت دوباره تاریکی ، ایثار دیگری کرد  و این بار با داغ رفتن و نبودنش  نور معنوی عظیمی ایجاد کرد ، تا شیعیان حکومت زمینه ساز  را در آستانه انتخابی بزرگ  در دو راهی سرنوشت ساز ، یاری کند ، هجوم شیاطین برای در دست گرفتن کانون بیداری جهانی شکست خورد و جهان هرچه بیشتر به آن واقعه مبارک نزدیک شد.

 

 

 

در دید خواص و عوام ، آیت الله بهجت بعنوان عارفی بی نظیر که دارای چشم برزخی بوده و با عالم غیب در ارتباط بود ، جایگاهی بسیار برجسته داشت ، بسیاری او را دارای نفسی قدسی می دانستند و صاحب کرامات بسیار که از دوران نوجوانی ، زندگانی او مملو از کرامات و عجایب است! بدین سبب بشارات او برای عوام یقین آور بوده و هست.

 

 

 اکنون سالهاست که از آن بشارت روح افزا می گذرد و کمتر کسی است که آن را بارها نشنیده باشد.اما با کمال تاسف شاهدیم که روحانیون عزیزی که در دفتر معظم له مشغول به خدمت می باشند ، در برابر سئوالی که در این رابطه از دفتر شده است ، پاسخی غیر قابل انتظار داده اند ، در حالی که در این پاسخ اصل صدور این بشارت تکذیب نمی شود و اذعان می گردد که آیت الله بهجت هم این موضوع را با واسطه فرموده اند ، اما تلاش می شود تا با دلایل ابتدایی و اشتباه و البته بیان این مطلب که معظم له نیز این بشارت را از فردی گمنام نقل فرموده اند ، با پندار خیرخواهانه ، این بشارت بزرگ ، بی ارزش و غیر قابل اعتنا گردد در حالی که در این میان ناخواسته چهره نورانی این اسوه تقوی و عرفان با برخی توجیهات ناشیانه مخدوش می گردد.

آیا می توان قبول کرد سالک نامداری که در کوچکترین مسائل زندگی شخصی خویش دقت می کند ، اشتباهی چنین فاحش انجام دهد و موجی عظیم در جامعه ایجاد کند که منبع آن فردی مجهول الهویه می باشد؟

این تصویری است که عزیزان ناخواسته از چهره نورانی و ملکوتی او ارائه می دهند درحالی که عامه مردم به ارتباط با غیب او ایمان دارند ، به ارتباط او با حجت حق(ع) یقین دارند و او را با چشم برزخی می شناسند که کرامات بزرگی از دوران نوجوانی در زندگی پربرکتش آغاز شده است.ما در ادامه به صورت دقیق تر پرسش و پاسخ مطرح شده پیرامون بشارت بزرگ نزدیکی ظهور را مورد بررسی و نقد قرار می دهیم. 

لازم به ذکر است این بشارت در سال 80 برای اولین بار در دانشگاه تهران بصورت " نقل قول از عارف بزرگ مشهور " در یک سخنرانی عمومی از استاد پناهیان مطرح شد و در ادامه در سال 83 فیلم سخنرانی عارف واصل و استاد کامل اخلاق ، آیت الله ناصری در مدینه منوره که این بشارت را به طور صریح و بدون واسطه از آیت الله بهجت نقل می کرد ،  در اینترنت پخش شد.

پس از گذشت چند سال و در سال ۸۷ فایل صوتی این بشارت که نقل قول آیت الله ناصری از آیت الله بهجت می باشد ، بطور گسترده ای در اینترنت پخش شد  و تاثیرات زیادی در جامعه شیعی ما داشت زیرا برای بسیاری از  مردم  این نوید روحبخش از فردی چون آیت الله بهجت ذره ای تردید در نزدیک بودن ظهور باقی نمی گذاشت.

 

بررسی پرسش و پاسخی از دفتر آیت الله بهجت 

 

در مورد بشارت ظهور و استخراج اشتباهات بزرگ!

 بسمه تعالی

سؤال : از برخی از بزرگان نقل می شود که حضرت آیة الله العظمی بهجت - رحمه الله - فرموده اند : ما تاکنون به جوانها مژده می دادیم که ظهور امام زمان علیه السلام را درک خواهند کرد اما اکنون به پیرها هم بشارت می دهیم که دوران ظهور را خواهند دید ؛ آیا این مطلب به آیة الله العظمی بهجت -رحمه الله - قابل استناد است یا خیر ؟

پاسخ :

1. اتفاقا در این باره از حضرت آیة الله العظمی بهجت - رحمه الله - سئوال شد ، ایشان فرمودند : آقایی دم محراب مسجد نزد من آمد و به من گفت : به خدمت حضرت علیه السلام رسیدم و از ظهور پرسیدم آیا من ظهور را درک می کنم . آنگاه مطالب یاد شده را آقا از این شخص نقل کردند .

بنابراین خود حضرت آیة الله العظمی بهجت - رحمه الله - مستقیما مطلب را نفرمودند بلکه از شخص دیگری نقل نمودند .

2. همچنین معظم له - رحمه الله - فرمودند :‌ اگر گفتن این مطالب لازم بود من برای شاگردانم می گفتم .

3. امکان دارد همانگونه که آقا مکرر بیان می فرمودند ، این مطلب اشاره به ظهور شخصی داشته باشد و نه ظهور عمومی .

4. امکان دارد ، اینگونه اظهارات از باب « إنّهم یرونه بعیدا و نراه قریبا » باشد .

والله العالم - دفتر آیة الله العظمی بهجت - رحمه الله قبل از بررسی این موضوع ، توجه عزیزان را به این نکته جالب جلب می کنم ، که اصل صدور این بشارت از معظم له توسط دفتر ایشان رد نمی شود و تایید می گردد که آیت الله بهجت این بشارت را به نقل از فردی بیان کرده اند ، ولی در جوابی چهار مرحله ای تلاش می شود به هر صورتی که باشد این بشارت خنثی شود ، اگر مورد اول نشد ، پس دومی ، اگر دومی نشد ، پس سومی ، اگر ....تا جایی که مورد سوم و چهارم "فرج شخصی" و " انهم یرونه بعیدا و نره قریبا" آشکارا  برداشت شخصی روحانی پاسخگو می باشد که کاملاْ با یک نگاه ، اشتباه بودن آن مشخص می گردد که در ادامه به استحضار خواهد رسید.

 اشتباهات بزرگ در پاسخ روحانیون دفتر آیت الله بهجت 


1- فردی که آیت الله بهجت از او نقل قول می کند ، فردی عادی و گمنام است!

 

اگر عزیزان فایل صوتی فرمایشات آیت الله ناصری را گوش کرده باشند ، آیت الله ناصری به نقل از آیت الله بهجت بیان می کنند که فردی از " دوستانم " پیش ما آمد که " می دانستم به محضر امام زمان(عج) تشرف دارد " که معلوم می شود که فرد یاد شده اولاً از دوستان آیت الله بهجت بوده و دوما آیت الله بهجت می دانسته که ایشان به خدمت حضرت تشرف دارند.
در حالی که عزیزان دفتر ادعا می کنند که این فرد نه دوست آیت الله بهجت بوده و نه عارف و نه جلسه ای خصوصی ، تنها فردی عادی بوده که مثل هزاران فرد دیگری که مطالبی را به معظم له می گویند ؛ ایشان هم این مطلب را نقل کردند! و نقل قول آیت الله بهجت از یک فرد عادی گمنام است!!آیا عقل این را می پذیرد؟ آیا قابل قبول است که مرجع بزرگ شیعیان که در تمام دنیا مقلدین بسیار دارد بیاید و در مسئله ای به این مهمی که در صورت اشتباه بودن ، انتشار آن در جامعه ضربات جبران ناپذیری دارد ، سهواً با اشتباهی بزرگ  این بشارت صریح را که البته نامطمئن است از منبعی ناموثق بیان کند؟! ایا برداشت شما از این پیر روشن ضمیر که با نگاه الهی خود آینده و گذشته را می بیند ، اینگونه است؟ اشتباهی که حتی از روحانیون خیلی پایین تز از ایشان هم پذیرفتنی نیست ، آیا این اشتباه بزرگ حتی از مراکزی که در زمینه بشارت ظهور فعال هستند چون این وبلاگ ، پذیرفتنی است که فلان فرد عادی را بعنوان منبع خبر بسیار مهم خود معرفی کنیم؟! پس می بینیم طرح این موضوع که معظم له این "حرکت بزرگ خط شکن" ( که بسیاری از عرفا جرات طرح آن را به این صراحت نداشته و ندارند) را فقط بواسطه نقل قول از فردی عادی و گمنام مطرح کرده باشند ، چقدر دور از ذهن و نادرست است.

البته حالت دیگری را نیز می توان در نظر گرفت و آن اینکه منبع خبر هرچند فردی عادی و مجهول الهویه است ، اما آیت الله بهجت با دید الهی خود به صداقت آن فرد و درستی این موضوع یقین داشتند که در این صورت نیز  تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی شود امام عزیزان دفتر مسئله را اینگونه بیان نمی کنند ، بلکه گمنام و عادی بودن فرد مراجعه کننده را بدون برجسته کردن بصیرت و دید الهی آیت الله بهجت ،  زمینه کم اهمیت جلوه دادن این مطلب مهم قرار می دهند.

البته ناگفته پیداست که فرمایشات آیت الله ناصری که از بزرگان عرفان و اخلاق و فقاهت و البته برجستگان مهدویت و ظهور است برای عامه مردم بسیار مقبول تر است از برداشت روحانیون گمنامی که هرچند عزیز هستند اما تا چه اندازه صلاحیت ورود به مباحثی که تخصص ویژه نیاز دارد ، را دارا می باشد؟

 

 

آیت الله ناصری از برجستگان عرفان و اخلاق و مهدویت می باشد ، معظم له از پیشروان عرصه بشارت ظهور بوده و بعنوان حلقه واسط میان ولی امر مسلمین و عموم منتظران امام زمان(عج) عمل می کند . در جریان افول موج اول ظهور در سال ۸۱ معظم له طی بیاناتی در جمع شیفتگان امام عصر(عج) در اصفهان خبر به وجود آمدن تاخیر را در ظهور را که توسط نائب امام زمان(عج) به ایشان داده شده بود ، نقل فرموده و پیشاپیش با اعلام تاخیر در ظهور ، از سقوط منتظران امام زمان(عج) را در ورطه یاس و ناامیدی جلوگیری کردند.

 

 

 پرسشی از آیت الله ناصری در مورد صحت مطلب فوق :

 

با سلام لطفاْ نظرتان را در خصوص صحت فایل صوتی منتسب به شما در خصوص نقل قول از آیت الله بهجت پیرامون زمان ظهور حضرت مهدی (عج) بیان کنید.

مطلبی که راجع به ظهور حضرت بقیه الله روحی له الفداه در موبایل ها و غیره از بنده نقل شده است مقرون به صحت بلکه در جلسات متعددی مرحوم آیت الله بهجت این مطلب را به بنده فرمودند مضافا به این که در بعضی از کتب ایشان ( جرعه ای از وصال صفحه 25 ) نوشته اند که ما تا کنون به جوانان بشارت می دادیم که ظهور نزدیک است و زمان ظهور را درک خواهند کرد و الآن به پیرها هم بشارت می دهیم که زمان ظهور را درک خواهند دید.

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ناصری 

کتاب جرعه وصال

بشارت ظهور منقول در ص  ۲۵


2- در مورد دوم که ایشان فرموده باشند " این حرف را برای شاگردانم می گفتم "

 

 ما بنا را بر این می گذاریم که این نقل قول از معظم له دقیقا در این رابطه بیان شده و تغییر هم نکرده باشد ،

این تیزبینی ، فراست و تشخیص به جای معظم له را نشان می دهد!

باید گفت که هرکسی را یارای برداشتن هر بار امانتی نیست. شما فکر کنید که اگر این مطلب توسط شاگردان آیت الله بهجت که بسیاری با وجود شایستگی های فراوان در میان توده های مردمی گمنام هستند ، نقل میشد ، چقدر برای عامه مردم قابل باور بود؟! مردم چقدر اعتماد می کردند؟!بسیاری از مسائل با وجود اینکه به صراحت توسط بزرگان مورد اعتماد نقل می شود باز  شک و شبهه بسیاری در موردش ایجاد می شود.

البته برخی از شاگردان برجسته و ویژه معظم له نیز بشارتهای مهم دیگری مانند زنده و فعال بودن سفیانی و ارتباط آن با حوادث عراق را نقل فرموده اند ، اما این بشارت بزرگ ، عارفی برجسته تر چون آیت الله ناصری را می طلبد.
یقیناً وقتی که این بشارت بزرگ توسط عالمی جلیل القدر مانند آیت الله ناصری که خود دستی در عرفان و اخلاق  دارد و در مسائل مهدویت و ظهور بسیار برجسته است ، با بیانی شیوا و دلنشین نقل شود ، به طور مسلم یقین عامه به صحت مطلب نقل شده بسیار بالا می رود ، با وجود اینکه این نقل قول از آیت الله ناصری است باز هم برخی اما و اگر می آورند ، پس وای به روزی که شاگردان آیت الله بهجت که برای عامه مردم شناخته شده نیستند ، می خواستند این رسالت بزرگ را بر عهده بگیرند ، پس می بینید که آیت الله بهجت با زیرکی تمام بار امانت را بر دوش فرد بزرگواری چون آیت الله ناصری می گذارد تا یقین عامه مردم به صحت مطلب از بین نرود.

آیت الله بهجت با نگاه ژرف خویش می بیند که در زیر رگبار شک و شبهه و تردید که توسط دوستان و دشمنان علیه این موضوع  به راه خواهد افتاد ، جایگاه بلند مرتبه ای نیاز است تا بتواند از این گوهر محافظت کرده و اعتماد عمومی را جلب نماید تا این مطلب اثر خودش را در جامعه بگذارد.  اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

 


3-  شبهه " ظهور شخصی " بودن این بشارت :

 

البته کاملاً روشن است که برخلاف مورد یک و دو که روحانی پاسخگو ، به حرف آیت الله بهجت استناد می کند ، در موارد سوم و چهارم برداشت شخصی خویش را مطرح می کند که با کمی دقت اشتباه بودن این برداشت های شخصی آشکار می گردد.


اگر در این بشارت دقت کنیم خواهیم دید چه در نقل قول آیت الله ناصری و چه حتی گفته دفتر(که کلیت ماجرا را تایید می کند و فقط آن را منتسب به فردی مجهول الهویه می داند) ، فرد مشرف شده به خدمت آقا می پرسند که : " آقا ظهور شما برای عامه مردم چه وقت خواهد بود؟ " پس صحبتی از " ظهور شخصی " نیست و حرف از ظهور برای " عامه مردم " که همان ظهور اصلی باشد ؛ مراد است.آشکار است که ظهور شخصی برای فردی که به محضر امام زمان(عج) در این نقل قول مشرف شده است ، در همین تشرف رخ داده است که ایشان توانسته اند وجود مبارک ولی عصر(عج) را زیارت بکنند ، اصلاً این فرد در همان حال در حال فرج شخصی می باشد یعنی در محضر امام زمان(عج) ، حالا آیا درست است که ایشان بپرسد که آقا فرج شخصی شما برای من چه زمانی خواهد بود؟؟!!!پس می بینیم که منظور از " ظهور" در این نقل قول و تشرف " ظهور عامه " و ظهور اصلی است و نه " ظهور فردی و شخصی"حال چرا عزیزان دفتر تلاش دارند تا با برداشت خود که اشتباه آن واضح است ، به " ای نحوکان " این بشارت را از توجه بیندازند ، جای سئوال و شگفتی است! 

4- امکان دارد ، اینگونه اظهارات از باب « إنّهم یرونه بعیدا و نراه قریبا » باشد!

 می بینیم در ادامه تلاش برای مخدوش کردن این بشارت ، روحانی عزیز پاسخ دهنده چون احتمال می دهد که موارد یک تا سه مورد قبول نباشد ، مورد چهارمی نیز مطرح می کند. عبارت معروف دعای عهد که 1000 سال است خوانده می شود « إنّهم یرونه بعیدا و نراه قریبا » بعنوان دستاویزی برای برای تفسیر به رای این بشارت و بی اثر کردن آن در نظر گرفته می شود ، در جایی که حتی به جزئیات فرد مشرف شده در این نقل قول اشاره می شود و بیان می شود که ایشان 62 سال دارد و ایشان قبل از رحلت شاهد " ظهور عامه " حضرت خواهند بود ، آیا درست است که ما پاسخ مطلب را با جوابی کلی " انهم یرونه بعیدا و نره قریبا " بدهیم ، که 1000 سال است زمزمه می شود و در مورد 1000 سال آینده هم می تواند صادق باشد؟ اکثریت پیرمردهای عصر ما نهایتا چقدر عمر خواهند کرد؟ 20 سال؟ 30 سال ؟ آیا این دو مسئله با هم در تضاد نیست؟! ، و آیا این تضاد از دید شخصیت ژرف اندیشی چون آیت الله بهجت دور مانده است؟! آیا این دلیل تراشی ها توسط دوستان "به پندار خود خیرخواه " با حفظ جایگاه آیت الله بهجت سازگار است؟!
شایسته است انسان در جایی که از مسئله ای اطلاع کافی ندارد ، سکوت کند تا اینکه با پاسخ نادرست به مطلبی که به درستی خبر ندارد ، اولا شخصیت و صداقت فرد بزگواری چون آیت الله ناصری را زیر سئوال ببرد و ثانیا با توجیهاتی نادرست جایگاه والا و الهی آیت الله بهجت را مخدوش نماید.

اگر دقت کنیم می بینیم که با وجود دلائل چهارگانه ، صدور این بشارت از آیت الله بهجت تکذیب نمی شود  و فقط تلاش می شود تا با برداشت و فکر و نظر روحانیون دفتر هماهنگ گردد!! 
در حالی که برداشت ما که همان برداشت عامه مردم از این مژده بزرگ آیت الله بهجت است هم مقام والای عرفانی آیت الله بهجت را می رساند و هم فراست و زیرکی مهظم له را در سپردن این امانت به دست فردی چون آیت الله ناصری!

و البته بیانات سایر بزرگان از مقام معظم رهبری(مدظله) و سایر مراجع مبنی بر نزدیک بودن ظهور و تحولات منطقه ای و جهانی نیز موید درستی پیش بینی الهی آیت الله بهجت در بسیار نزدیک بودن ظهور است ، چیزی که در میان بهت و حیرت جهانیان و مخصوصا ما شیعیان بزودی رخ خواهد داد .


 

 

نمونه هایی از بشارتهای آیت الله بهجت به نزدیکی ظهور

 

 

 

۱- آیت الله بهجت  نوید نزدیکی ظهور می دانند ولی فرمودند طاقت فتنه ها را نداشتم

 

 

سخنرانی حجت الاسلام صدیقی در تاریخ 7 اسفند 88 مصلی تهران پیرامون ولایت پذیری

 

گمان ما این بود که آیت الله بهجت با توجه به نوید هایی که از نزدیک بودن ظهور میدادند تا آن زمان کنار ما می ماندند ...
آقای بهجت فرموده بودند: طاقت فتنه ها را نداشتم.

   212 کیلوبایتدانلود کلیپ صوتی

مستقیم یا غیرمستقیم

( کیفیت فایل صوتی پایین می باشد)

 

http://sarbazane-velayat.mihanblog.com/post/329

 

۲- آیت الله بهجت فرمودند اتفاقات عراق با سفیانی در ارتباط است

استاد پناهیان : از آیت الله بهجت نقل کرده اند به خود بنده دو تا از علمای بزرگوار که هر دو رو میشناسید از قول آقای بهجت اتفاقات عراق رو مرتبط با قصه سفیانی میدونند.

حاج آقا ابوترابی فرمودند ؛ ایشون کسالتی داشتند براشون دکتر بردیم ، نشسته بودیم ...بعد اینکه دکترا رفتند ایشون بی هوا برگشتن رو به من و فرمودند که آدم از طرفی باید دعا کنه برای نزدیک شدن فرج و از طرفی بلاهایی که در راهه، بلاهای سفیانی . این ها رو آدم چه جوری تحمل بکنه ، آدم نمیدونه که از خدا مرگ خودش رو بخواد و یا بخواد زنده بمونه و ظهور آقا رو ببینه!

سخنرانی استاد پناهیان ۲۲ بهمن ۸۸

 

حجت الاسلام پناهیان به نقل از حجت الاسلام ابوترابی شاگرد برجسته آیت الله بهجت:

آیت الله بهجت حوادث عراق را مرتبط با سفیانی می دانست . این مسئله نشان می دهد که سفیانی زنده و فعال و اثرگذار و آماده خروج می باشد! و در مجموع استفاده می شود که ظهور بسیار نزدیک است.

 

متن سخنرانی :

http://www.u313.blogfa.com/post-181.aspx

فایل صوتی سخنرانی :

http://www.4shared.com/audio/75nAu8Bb/ruhejonunblogfacom_alaemzohur.html

نکته بسیار مهم این است که مرتبط بودن اتفاقات عراق با سفیانی در نگاه آیت الله بهجت ضمن اینکه نشان می دهد مصداق سفیانی زنده و حاضر است او را در اتفاقات خونبار عراق بسیار فعال و اثرگذار نشان می دهد و از قریب الوقوع بودن ظهور خبر می دهد دقیقا همان بشارت بزرگی که آیت الله بهجت فرموده اند : پیرها هم ظهور را خواهند دید.

 

 ۳- آیت الله بهجت فرمودند برای اطلاع از ظهور ، مراقب اوضاع یمن باشید

 

روز دوشنبه ۲۵/۸/۱۳۸۸ حاج آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران در دانشگاه صنعتی شهید شریف واقفی در جلسه ی تفسیر زیارت جامعه با اشاره به حوادث اخیر یمن و کشتار شیعیان آنجا به گفتار بشارت گونه ای درباره ظهور از زبان آیت الله العظمی بهجت (ره) اشاره کردند.

ایشان فرمودند:

یک شخصی در ایوان حرم امام رضا به محضر آیت الله العظمی بهجت (ره) رسید و پرسید: از ظهور چه خبر؟ حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) جواب دادند: مراقب اوضاع یمن باشید.

حاج آقای صدیقی در ادامه فرمودند:

معلوم است که این وقایع یمن درباره ظهور می باشد (نقل به مضمون شده است.)

 ایشان همچنین خطاب به جوانان  فرمودند: ما اگر خودمان را بسازیم آقا ظهور می کنند ...

***

فایل صوتی فرمایشات حاج آقای صدیقی (کیفیت فایل پایین می باشد)

http://www.apocalypse.blogfa.com/post-156.aspx

 

کلام آخر :

 

به دلائل مختلف از بشارت علماء و بزرگان گرفته تا آشکار شدن نشانه های بیشمار ظهور  و  آمادگی و لحظه شماری جبهه حق و باطل برای آغاز رویارویی نهایی و بزرگ ، جهان در آستانه واقعه مبارک ظهور است ، به یقین در این دوران سرنوشت ساز مهمترین رسالت فعالان دینی ، فرهنگی و سیاسی آماده کردن جامعه و نسل جوان برای رویارویی با جوادث مهم دوران ظهور است چیزی که نائب امام زمان(عج) نیز در سال ۸۱ و در پیام مهمی از خواص جهان اسلام آن را مطالبه فرمودند:

 

 

 

علماء و روشنفکران و سیاستمداران دنیای اسلام ، درس وحدت و یکپارچگی را برای ملتهای خود تکرار کنند و جوانان بالنده این نسل را برای رویارویی با حوادث بزرگ و به دوش کشیدن بار امانتی سنگین و شالوده ریزی امت متحد و یکپارچه اسلام آماده سازند"  پیام حج ۸۱

 

و البته اگر کسی اندک اطلاعی از متون دینی داشته باشد می داند که " شالوده ریزی امت متحد و یکپارچه اسلام" چیست و  " بار امانت سنگین " که هزار سال است بر زمین مانده است کدام است و "حوادث بزرگ" عصر ما کدام خواهد بود.

حال سوال اساسی این است که آیا عاقلانه است که در این شرایط حساس که همگان باید با اتحاد و همدلی برای تحقق فرامین نائب امام زمان(عج) تلاش کنند ، عده ای که ظاهراً شرایط موجود را همیشگی می بینند و در پیش بودن تحولات بزرگ که مورد تاکید ولی امر مسلمین است را نمی بینند ، با انکار بدیهیات و البته زیر سئوال بردن فرمایشات عرفا و بزرگان ، با دلائل و توجیهات نادرست ، ضمن مخدوش کردن بشارات نزدیکی ظهور ، با ایجاد اختلاف و بدبینی ، اعتماد جامعه به نزدیکی ظهور را تضعیف کنند؟!

هرچند مردم ما نشان داده اند آن سان که به عرفا و برجستگان اخلاق و مهدویت اعتقاد دارند به هیچ وجه به برخی از دفاتر که در مواردی مورد اعتراض مراجع معظم نیز هستند ، اعتماد ندارند.

البته عزیزان این دفاتر نیز نباید انتظار داشته باشند که صرف حضور برای پاسخگویی به سئوالات فقهی در این مراکز ، مراجع بزگوار می بایست هر " سر مگوی " خویش را قبل از بیان در حلقه " محرمان خلوت انس " با این افراد هماهنگ کنند و اگر حرف و حدیثی منقول از این مرجع ذکر شد به صرف اینکه به گوش این عزیزان نرسیده است باید قاطعانه رد شود و البته با انواع و اقسام توجیهات درست و نادرست خنثی گردد!

و حرف آخر این عبارت نغز که " تو عزیزی اما در حد خویش " ، عزیزان حاضر و پاسخگوی دفاتر برای همه ما عزیز هستند اما نباید انتظار داشته باشند در حریمی که فقط برجستگان را بدان راه است ، بدون حضور و اطلاع ، اظهار نظر نمایند.

امید است که بتوانیم در سایه اتحاد و همدلی اندک فاصله مانده تا ظهور را نیز به سرعت بپیمائیم و البته در این شرایط سرنوشت ساز ، اتحاد حول محور نورانی ولایت و تلاش برای دریافت اشارت و گراهای معظم له ، اصلی ترین رمز فلاح و پیروزی است.

التماس دعا


مجلس جرم سیاسی را تعریف کرد

بنام خدا

تعریف جریم سیاسی موجب میشود در صورت اقدامات معاندین و افراد بریده از ملت و مرتکبین جرایم سیاسی ، توسط هیئت منصفه مورد رسیدگی و اگر این اعمال را جرم تلقی نمایند،  قاضی طبق قوانین مصوب صدور حکم خواهد کردو دیگر دولت را رو در روی ملت قرار نخواهد داد و تمام بهانه ها را از افراد ... خواهد گرفت ،  البته باید نحوه انتخاب اعضاء هیئت منصفه را که قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را برگرفته از اصل قانون اساسی مد نظر قرار داده  تبیین نماید تا ابهام احتمالی نحوه انتخاب اعضا ء و.... هرگونه تردید را از  از بین برد انشاالله . باید برای تحلیل و توصیف کامل این قانون  منتظر تصویب مواد بعدی قانون مارالذکر باشیم .

 

مجلس «جرم سیاسی» را تعریف کرد
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۹
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تعریف «جرم سیاسی» در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش عرش نیوز،محمدعلی  اسفنانی نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون  حقوقی و قضایی خانه ملت، به تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوعش  پرداخت.

وی با اعلام اینکه در جلسه امروز این کمیسیون جرم سیاسی  تعریف و به تصویب رسید، گفت: این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد  سال‌ها صورت می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت ماده  یک این طرح را که به تعریف جرم سیاسی اختصاص دارد اینگونه بیان کرد:  «ماده1-هر یک از جرایم مصرح در ماده2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح  امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور  ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد  «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: در ماده2 مصادیق جرم سیاسی را تعریف می‌کنیم که در جلسات بعدی تا تصویب نهایی موضوع ادامه خواهد داشت

  powered by persian weblog