جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

کاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور/عوارض و مجازات مصرف شیشه

 

((((( به نظر مدیر وبلاگ : متاسفانه قاچاق شیشه و روان گردان از سوی سوداگران مرگ به خصوص به کشورهای آسیای شرقی از سوی عوامل فریب خورده و قاچاقچیان از طریق پروازهای داخلی و حتی کشورهای همسایه ایران در سال های گذ شته با فقدان قانون لازم در مجازات که خیلی ها را در کشورهای دیگر گرفتار زندان و حتی اعدام نموده ، افزایش نشان میداد ولی با تدبیر قانونگذار و تصویب قانون مبارزه با مواد روان گردان و شیشه ، که همسان با هروئین ملحوظ و مجازاتی همچون هروئین را در بر داشته و با ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 30 گرم اعدام و اگر بیش از 100 گرم باشد و حتی مرتبه  اول نیز باشد موجب تبدیل به حبس ابد نیز نخواهد شد و حکم اعدام قطعی است و اینکه در این مورد رسیدگی با یک قاضی دادگاه انقلاب صورت گرفته و رای قطعی و طبق ماده 32 همان قانون با تائید دادستان کل کشور و یا دیوان عالی کشور رای صادره اعدام قابل اجرا خواهد بود و ای کاش این قانون چندین سال قبل تصویب میشد ان زمان که زوجه برابر با شرط ضمن عقد که در صورت اعتیاد زوج به مواد حق طلاق داشت دادگاهها شیشه را جز مواد مخدر و اعتیاد ندانسته و دادخواست طلاق رد دعوی شده وطلاق صادر نمی شد و چه خانواده های با ادامه زندگی به ناچار و عدم صدور طلاق از این جهت و یا به نوعی عدم حمایت قانون در آن زمان از زوجه که با مصرف شیشه توسط پدر متاسفانه  همسر خانواده و یا فرزندان به جهت توهم ناشی از مصرف شیشه و روان گردان  (( عدم صدور طلاق و ختم زندگی مشترک که دادگاه هم چاره ای نداشت چون شیشه جز مواد مخدر با سکوت قانونگذار تلقی نمیشد // شایان ذکر است از نظر حقوقی مصرف روان گردان و مشروب و هرچیزی که عقل را زایل کند مورد  بحث است که اگر شخصی قصد و اراده را از دست دهد مجازات آن قابل بررسی است جون با فقدان قصد و عقل و تائید پزشکی قانونی مجازات قابل تامل است  مگر اینکه مشروب یا روان گردان را جهت گرفتن انتقام و به آن قصد مصرف و استعمال کند.....)) به قتل رسیده که  شیشه چندین برابر بدتر و شدیدتر از حتی هروئین میباشد چرا که اگر هروئین مصرف میشد ظاهر معتاد از موارد تشخیص و کاستن ضرزهای ناشی از ان  بوده ولی شیشه و مصرف ان متاسفانه این مورد را نداشته و تشخیص مصرف شیشه به این اسانی از ظاهر معلوم نبوده و دقیقا مغز و روان  معتاد را مختل و درگیر کرده و تصمیمات غیر قابل جبران را به جهت توهم ایجاد شده در برداشته و قتل همسر و فرزندان از ان جمله است.))))

 

فرمانده نیروی انتظامی ازکاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی پس از گذشت 33 سال از گذرگاه‌های سختی عبور کرده است‌، گفت: دشمنان به دلیل متناسب نبودن اهداف انقلاب با اهداف و منابع آنان با انقلاب سر دشمنی دارند.

وی با بیان اینکه منافع نظام ایران در تضاد با منافع قدرت‌های بزرگ است، گفت: انقلاب اسلامی ایران نه تنها محصور به مرزهای خود نیست بلکه الگوساز و الهام‌بخش جهانیان نیز هست.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه نگاه انقلاب اسلامی به انسان نگاهی مبتنی بر محورهای انسانی و پایبندی به مقوله استقلال و عدالت است‌، گفت: این در شرایطی است که کشورهای غربی به این اصول و مفاهیم هیچ تعهدی ندارند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال بهانه‌ای برای درگیرشدن با ایران است،‌گفت: تا زمانی که ایران در جهت منافع آنان و در زمین آنان بازی نکند دشمنان با ایران سرناسازگاری می‌گذارند.

احمدی مقدم با بیان اینکه موادمخدر به یکی از ابزارهای مقابله دشمن در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ایران تبدیل شده است، گفت: دشمنان با استفاده از موادمخدر به دنبال از کار انداختن نیروهای مولد کشور و تبدیل آنان به نیروهای مخرب هستند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه دشمن با ترانزیت موادمخدر خانواده‌ها را مورد هدف قرار داده است، گفت: پلیس در زمینه مبارزه با موادمخدر به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید و به وظایف خود پایبند هستیم.

 کاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور

وی با بیان اینکه موادمخدر صنعتی در کشور تولید و به کشورهای جنوب‌شرق آسیا منتقل می‌شود به کنترل‌های شدید در بخش فرودگاهی کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد کاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه خروج موادمخدر صنعتی از بخش زمینی صورت می‌گیرد به تقویت گمرک در امر مبارزه اشاره کرد و گفت: مقابله‌ای همزمان با عرضه، تقاضا و ادامه روند پیشگیری باید مورد اهتمام پلیس قرار گیرد.

به گفته وی مجموعه اقدامات صورت گرفته در ساختار پلیس، سازمان ملل را به اعتراف واداشته است که ایران پیشگام در عرصه مبارزه با موادمخدر است.

احمدی‌مقدم با اشاره به افق‌های ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه در امر مبارزه با موادمخدر گفت: با توجه به تغییر تهدیدات باید تقویت ساختارها در این پلیس تخصصی را در دستور کار خود قرار دهیم تا بتوانیم ضمن اختصاص منابع لازم تهدیدات را خنثی کنیم.

احمدی مقدم با بیان اینکه بطور کلی حجم ورود موادمخدر از سمت مرزهای شرقی و شمال شرقی کاهش یافته است، گفت: موادمخدر عمدتا از مرزهای جنوب شرقی و سیستان و از سمت کشور پاکستان به کشور منتقل می‌شود.

فرمانده ناجا افزود: در مکان‌هایی که پلیس اقدام به دیوارکشی و انسداد مرز کرده است هم‌اکنون شاهد هستیم که افراد اقدام به حمل موادمخدر در کوله و در مقادیر کم وزن می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 200 کیلومتر از مرزهای کشور در سیستان و بلوچستان خالی از سکنه است، گفت: پلیس تلاش دارد تا در سه سال آینده با استقرار در تمامی مرزها، کنترل مرزها را در اختیار گیرد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه استقرار و انسداد مرزها از سیاست‌های کلی پلیس است، گفت: در همین راستا توجه ویژه‌ای را به بخش دریا داشته‌ایم و به دلیل تفاوت داشتن نوع و جنس کار در دریا نیازمند تقویت دریابانی هستیم.

وی با بیان اینکه دریابانی باید تا پنجم برابر تقویت شود، گفت: در پایان برنامه پنجم توسعه شاهد تحولی عظیم در کنترل دریا هستیم.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی از افراد برای مصرف شخصی اقدام به حمل موادمخدر در ایام حج می‌کردند، گفت: در این رابطه نیز تعدادی دستگیر می‌شدند که خوشبختانه در دو سال اخیر هیچ یک از حجاج اقدام به انتقال موادمخدر نکردند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس باید عدم‌ورود موادمخدر به کشور را یکی از اهداف اساسی خود قرار دهد، گفت: باید ورود مواد مخدر به کشور کاهش یابد.

وی با اشاره به انجام عملیات‌های اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی پلیس گفت: انجام عملیات ایست و بازرسی و عملیات‌های کور دیگر برای پلیس پرهزینه است و باید ماموران به سمت عملیات‌های اطلاعاتی و نفود در باند‌های بزرگ و ضربه‌زدن به سرمنشا این باند‌ها تمرکز کنند.

فرمانده ناجا درباره بعد اجتماعی مبارزه با موادمخدر گفت: پلیس می‌تواند در آگاهی‌بخشی به مردم و همچنین افزایش آگاهی مردم بر امر مبارزه با موادمخدر گام بردارد.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه آگاهی‌دادن پلیس به مردم امری بسیار زیبا است، گفت: پلیس می‌تواند در مدارس، محلات و مساجد اطلاع‌رسانی کند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اقتدار پلیس در کنترل جریان موادمخدر است، به ماموران توصیه کرد کاری انجام ندهید که مردم از پلیس ناامید شوند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه با وجود تمامی اقدامات موثر پلیس در امر مبارزه با موادمخدر باز هم مردم نمره کمی به پلیس در امر مبارزه می‌دهند، گفت: عملیات‌های پلیس باید متناسب با ظرفیت‌های دستگاه قضایی باشد و نباید پلیس به گونه‌ای عمل کند که امروز موادفروشی را دستگیر کند اما مجددا این فرد پس از مدت کوتاهی در محله حضور یابد و به انجام اقدامات مجرمانه‌ خود مبادرت کند.

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٤        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog