جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

. Imam Khomeini predicted to be achieved

 

Soviet America will experience? . Imam Khomeini predicted to be achieved

 

Author: Ali Fathi, a lawyer for the foundation of justice - at 1:46 pm. I 10/11/1390

As Imam Khomeini predicted the fall of the Soviet communist rule, said the political history of the Museum of Communism in the searchIn this regard, a letter of 67 Never ask Gorbachev said, and pointed to the fear of Soviet Communism to the West, the great evil of capitalism implied the collapse of America as a refuge suspect had considered the Soviet Union had the power of capital when have broken down and the people of America and the world get rid of capitalism and the individual states of America not a country based on capitalism and communism Kapytalsty or the last century to reveal the face of the building, but also based on respect for the military all walks of life and our rights will constitute the Imam Khomeini predicted with 99 percent in the wake of recent anti-capitalist and the recent revolutions in Muslim countries, and provides a quiet peaceful area provides a fundamental change occurred and capitalism the earth will be caught. همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) فروپاشی حاکمیت کمونیسم در شوروی را پیش بینی،  فرمودند : از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.   در این راستا نامه ای  در سال 67 به گورباچف مرقوم فرمودند و در تذکر داده شده به شوروی که از ترس کمونیسم به غرب ، شیطان بزرگ و نظام سرمایه داری پناه نبرند به صورت ضمنی فروپاشی امریکا همچون شوروی را مدنظر داشتند حال چه زمانی این قدرت سرمایه داری فرو پاشیده و مردم امریکا و جهان را از شر نظام سرمایه داری خلاص و هریک از ایالتهای امریکا کشوری مستقل نه بر مبنای نظام سرمایه داری و کاپیتالستی و یا کمونیستی که قرن گذشته چهره این نظام ها را هویدا ساخت ،  بلکه نظامی مبتنی بر احترام به حقوق تمام اقشار جامعه تشکیل خواهند داد و گویی این پیش بینی امام ره با این بیداری اخیر و مبارزه 99 درصدی در نظام های سرمایه داری و انقلابهای اخیر کشورهای اسلامی ، آرام آرام زمینه را مهیای یک تغییر بنیادی فراهم نموده و  اتفاق افتاده و نظام سرمایه داری را زمین گیر خواهد نمود. بنا  به فرموده امام :« دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکلِ دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است ، عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید.] و این شروع همان بن بستی است که امام فرمودند ای کاش آمریکا بجای ژاندارمی دنیا  به فکر امنیت اقتصادی و فردی ملت خود بوده و مشکل 99 درصدی مردم خود را به نحو معقول و شایسته نه با اسپری فلفل و گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی  . The Imam said: "The West at the same time as the other issues and other issues involved in the incident, no real faith in God, the problem is that the West or the vulgarity and the impasse will be drawn.] And the Imam said that the bin is starting Bsty I think America's economic security and personal instead of gendarmes on 99 percent of our nation and its people deserve fair and reasonable manner, not with pepper spray and tear gas and rubber bullets.  .در مقابل ملت خود و برخورد برخلاف حقوق شهروندی که تا یک سال گذشته به دیگران خرده میگرفت حل و فصل نماید اما دنیا به جهتی حرکت میکند که دیگر نمی توان مردم جهان را فریفت چرا که به لطف الهی انتظار روزی را داریم که نظم نوین جهانی و اصلاح مقررات سازمان ملل و شورای امنیت را شاهد بوده و جهان با عدالت و قانون و منطق اداره شود نه به طریق و یاری ناوگان جنگی و موشک ها و تجهیزات نظامی و توسل به سلاحهای کشتارجمعی که قدرت های بزرگ و سرسپردگان آنان بیشترین دارندگان آنها هستند . ... Against their own nation and the civil rights against the retailer took a year to resolve other direction moves the world that can no longer be the world thanks to God Fryft because we expect the order of the day The new and amended regulations and the UN Security Council to see the world with justice and law and logic, not to be governed by and help combat ships and missiles and military equipment and use of Weapons of Mass Destruction the Great Powers and commitment, holders of the most them. .جالب اینکه گورباچف بعد از رحلت جانسوز امام  اظهار میدارد :[اگر ما پیشگویی های آیت‌الله خمینی را در آن پیام جدی می‌گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم، مخاطب پیام آیت‌الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.] گورباچف تذکر امام ره را درک نکرد و در اصلاحات خود غرب را همراه و هماهنگ خود کرد و شد آنچه نباید می شد حال انکه امام از عواقب پناه بردن به نظام سرمایه داری وی را قبلا اگاه نموده بود افسوس که گورباچف و جهان و حتی خیلی ها اکنون در کشور خودمان  امام و پیام ایشان را نشنیده و یا شنیده ولی با بصیرت درک ننمودند وگرنه انقلاب های کشورهای مسلمان باید دهه ها قبل اتفاق و تاکنون سقوط نظام های سرمایه داری و سلطه به حقیقت پیوسته بود اما اکنون نیز دیر نشده بیائیم لحظه ای به اندیشه های امام و اهداف امام مبارزات امام و توکل امام به احدیت در اوج قدرت رژیم ستم شاهی و..Interestingly, the heart-rending Gorbachev after the death of Imam states: [If our predictions of Ayatollah Khomeini in a message in such a situation were serious Mygrftym Indeed, Khomeini's message to the audience than I had in the history of all ages.] Gorbachev reminded of I did not understand in the West with his reforms and his match was not what he was taking refuge from the consequences of capitalism while he was prescient of the world, alas, and it is now in the Gorbachov and Imam and he heard our message and vision or hearing, but otherwise did not understand the Muslim countries should have happened decades ago and yet the capitalist system of domination, but now realized was not too late come to the moment of thoughts and objectives of the struggle of the oppressed and the dependence of the peak power Ahdyt King Reflection and direction with this distinguished body, and adapted their goals and the past as a opportunity when Nkhvrym alas. AnshaaLAH  تامل نموده و مسیر خود را با این مرجع عالیقدر و اهداف ایشان تطبیق داده و مثل گذشتگان بر این فرصت زمانی از دست رفته افسوس نخوریم .انشاا  

Imam Khomeini letter is as follows 

Bsmallhalrhmnalrhym        ! Mr. Gorbachev!  USSR's Administration  With hope, happiness and prosperity for the Soviet people, because the office that you feel like your kind of political events in the world, especially in matters relating to the Soviet Union, the new round of review and development and have been treated, and your courage and boldness in dealing with the realities of the world, perhaps the source of current developments and the Buyer and the equations governing the world, it reminds me of the things I saw.  Although it may be the only way to solve problems in your new area of ​​thinking and decisions in the party and resolve some of the problems is Mrdmtan, but also the courage to reconsider the size of the school children of the revolution's years in prisoner had iron fences is laudable And if you think beyond this value, the first question that will surely make your success that established the policy of his predecessors on "Khdazdayy" and "Dynzdayy" of the community, the largest and highest impact on the body of the people of the Soviet investigations has arrived, please review and understand the real world with the exception of cases in this way is possible. The methods may yield inaccurate and false power in the former communist economies, the West make the world a green garden, but the truth is somewhere else. If you want socialism and communism in the economic section of core nodes with only taking refuge in the center of the capitalist West can solve not only the pain medication from their community have not, and that others should come up to your mistakes, because if Marxism Today The social and economic approaches to the impasse is reached, the West in world affairs, but the other, and also other issues involved in the incident.  Mr. Gorbachev, bring it to reality. State your main problem is the issue of ownership and economic freedom. Your real problem is lack of belief in God. The problem is that the West or the vulgarity and the impasse will drag. Your main problem is the long and futile struggle with God is the source of existence and creation.  Mr. Gorbachev, it is clear that for all of the Museum of Communism in the political history of the world should be sought because Marxism does not meet the real needs of man is not material because it is ideological, and not with the materiality of the crisis of humanity belief in spirituality, the pain is the most fundamental of human society in the West and East is to bring.  Of Mr. Gorbachev, you may not get back to Marxism Asbata in some sense from the interviews that I can fully express yourself to it, but know that your Sbvta is not. communist leader to kick and hit you on the second and last Lyalzahr Nvakhtyd the body. Today we have something called communism in the world. But you want to remove the broken walls of Marxist fantasies, do not get stuck in prison, the West and the Great Satan. I find it a real honor for the last seventy years of rotten layers of perversity and his country on the face of world communism dele. Today, in line with other states that you want for your home and beating their people will never get over the ground and underground sources for their proven success of communism, the sound of breaking bones is the time to listen to their children, take.  Mr. Gorbachev when Gldsthhay mosques, some of your republics, after seventy years, Bang "Allhakbr" and calling him to testify against the prophet and hollyhock Mrtbt Slyallh HP was heard, all the supporters of Islam Muhammad from the desire to cry up. So I knew it, I remind you again to the material world and think about God. Madyvn criteria for recognition in their worldview, "feel" and know what the substance does not exist.  Qhra unseen world, such as the existence of God and the God of revelation and prophecy and resurrection, as the legend altogether.While the criteria for recognition of the divine world of "sense and reason" is, and what is reasonable within the realm of science is not even noticeable.The existence of unseen and the witnessed, and what does that matter, can be found. As the material and the "single" is invoked, the intuitive knowledge of rational knowledge is based. Critical thinking is the material basis of the Qur'an, and that they agree on is that God could be seen otherwise..(3) Len Nvmnlk even Nryallh Jhrh (2) states: Latdrkh Alabsar and Hu Hu Alltyfalkhbyr Ydrk Alabsar and (3). And of the Holy Qur'an's revelation and prophecy, and Judgement and reasoning in cases aside, is that you talk first, I did not even want you twist philosophical issues, especially the Islamic Flasfh, Byndazm. Just two examples of simple and natural and moral politicians who take enough interest I can think of it.The axioms of the matter and is unaware of their bodies whatever. A stone statue or sculpture of any material on the other hand, it is unobtrusive. If we see that the explicit human and animal is aware of your surroundings. Where is he, what is happening in their environment, in what is obstreperous.. So, in other animals and humans that the substance is separated from the material world and the rest are dying or dies. Its human nature to the perfection of the Absolute. Well, you know that man wants to be the world's absolute power and no power is not wearing a heart that is incomplete.  If the universe is said to be another world there, I instinctively wanted the world possession. Every man is a scientist and as a science is to say, it instinctively wants to learn the science.  The absolute power and absolute science should be close to the heart of man. It is God that all the Mtvjhym, though knowing her.  Basically, the body of every human desire for eternal life and eternal symbol of the world is immune from death. If you want your kind in this research, you can change the order of the holders of such philosophers as well as books in the West, to the writings of Farabi (4) and Bvlysyna (5) R. Lyhma Msha’ to see the wisdom, to clear the law of causality and that any cognitive disabilities is based on reasonable, is not tangible, and perception of general semantics and general laws of any argument that relies on it, is reasonable, not tangible, and the books Suhrawardi (6) R. referred to in the illumination of wisdom, and that Your Excellency follows the object and any other material to the light that is needed is a decent sense and intuitive understanding of the true nature of man himself is innocent of sensory phenomena.  Great teachers want to Sdralmtalhyn Transcendent Wisdom (7) Rzvanallh Hshrhallh Malnbyyn Valsalhyn excellence and go against, to be clear that the science is indeed the existence of a single material, and any thought of the innocent and the guilty verdicts will not.  You do not get tired of books and other mystics and especially Ibn Arabi Mhyaldyn (8) Nmybrm name which you want to debate this Bzrgmrd informed, intelligent few experts in these matters to have a strong hand, to restore Qom, to the With several years of God from the depth of fine hair thinner houses are aware of the knowledge, that without this knowledge it is impossible to travel. . Mr. Gorbachev, now and after the introduction of these issues, you want to see Islam as a serious investigation. And not because you need to Islam and Muslims, that Islam is the universal values ​​and that means comfort and salvation of all nations is tied to the basic problems of humanity. Serious attitude to the issue of Afghanistan, and may you forever of such issues in the world to save. We know the Muslim world as Muslims in his country and always know their partner in their destiny.9) The relative freedom of religion in some Soviet republics, have shown that these do not think that religion is the opium of society. (9)  Religious Right in front of the superpowers that Iran has built a mountain of drugs in society I want justice in the world and the religious freedom provisions of the Copyright Society is a drug?. Yes, that means to be religious, spiritual and material assets un-Islamic and Islamic countries, the superpowers and powers should be separated from politics and religion is the opium of the people will cry for the community.  But this is not true of other religions, but religious people is that the "American religion" called.  In the end I expressly declared Iran as the Islamic world's largest and most powerful database system, you can easily fill the ideological vacuum.   In any case, our country, as the good neighborliness and mutual relations that render it respectable. . Valslam Lymnatb Hoda.

11/10/67 10/11/67 
Ruhollah Almvsvyalkhmyny

: Gorbachev responded to the message of Imam Khomeini

 Imam Khomeini's message to his board consisting of 13 Persian date Dey 1367 by Ayatollah Javadi Amoli, Mohammad Javad Larijani and Hdydhchy Mrs. Marzieh Dabbagh, Gorbachev was delivered in Moscow. (10) Gorbachev's official response to the eight weeks later by "Edward Shvard Nadz·h" Minister When the Soviet State, at Tehran's Imam Khomeini delivered. Gorbachev's response to the letter was not of great value, but the text of the Notice, he found that the dimensions of the spiritual message is not understood. They merely tried to rectify their actions in order to promote political freedom in the Soviet Union to describe the economic achievements of communism after 1917 to describe.
. "Edward Shvard Nadz·h" Soviet Foreign Minister Persian date Esfand 1367 on the seventh day of the mounth Jamaran Gorbachev brought to the Imam Khomeini.:(11) At this meeting, Mr. Ali Akbar Velayati, foreign minister, Mohammad Javad Larijani, Iran's then-ambassador to Moscow and Alireza Nobari perplexity attended the first Soviet foreign minister Mikhail Gorbachev to Khomeini delivered a written message, and then said: (11)
ا Thank you very much for this opportunity of Imam got to meet you. Sergei Mikhail Gorbachev Jvabyh my mission to the Imam to surrender. I will try very briefly to the contents of the message as you want.  I wanted the facts within the message exchange between the leaders of our country is a phenomenon unique in relations. We believe that the situation has come to the relations between our two countries entered a qualitatively new stage for cooperation in all areas. . Mr. Gorbachev noted in his message that the message addressed to Your Excellency the Secretary General of the Central Committee of Communist Party of the Soviet Union is full of great concepts. All members of the Union Message to You.   There is no doubt that in cases where there is a major event Nzrdarym but we have differences, but it does not matter. . Message to your deep concern about the fate of humanity. Mr. Gorbachev believed that in most cases we have consensus that we should have another helper to take on human mortality. If people are not united, there is a risk of catastrophe for humanity, because the potential to create such a disaster is caused by humans. . Mr. Gorbachev believes that the path to a world free of nuclear weapons and all the free nations of the task force . The Soviet Union's foreign policy, we generalize the preference values ​​for all member nations and the supremacy over all the values ​​and national interests, what class is. . Mr. Gorbachev's words that I wrote to you about good leadership and good neighborliness with Iran for having good relations with the Soviet Union, the Soviet leaders have been a good response . We have a very long border, we also have a tradition of cultural relations between the two nations are Dyrynh.. We have a good basis for continuing relations on new foundations. It is based on principles of mutual respect, equality and non-interference in each other's internal affairs.
. Mr. Gorbachev writes in international politics, we are following a principle of respect for the principle of freedom of choice for every man and every nation. As a result of a major revolution in our country and our whole nation has welcomed you, Hassan. Iranian people in their exploitation of royal despotism and barbarism of the methods actually used and had the honor and dignity of our nation violates the consent of foreign forces . You select the people you have and we always have our support.
. Mr. Gorbachev wrote in his message that our nation has chosen to operate and this was in 1917. The passer, we had big problems and successes have been dramatic.errors were serious violations of human rights and we will correct your mistakes and condemn it. . Despite all the difficulties, we were able to defend because of his achievements has been to select the right people.. Asthzartan wanted to get the problem of freedom of choice in the current international order of the day life as well.  We have to question why the passer must continue to find ways to do it our way and dogmatic way is the old or new and revolutionary way? We favor the second option, we have a revolution in our country? . But a peaceful revolution without trenches and without force, we wanted to know the Imam in the renewal and reconstruction of our country continues.. Economic and political reconstruction, renewal and re-evaluation of our theories and our thinking that we had previously. . Mr. Gorbachev noted that the enormous change in the world, is a recently emerged and we think that we're on the verge of a new system of economic and political. . Very important agreements have been signed for a class of nuclear weapons is destroyed. Good prospects for the elimination of chemical weapons is still a good prospect as well as to avoid military confrontation, but this is Hdyh imperialists, it will be time, nations and the will.. There is another Charh, Msabqh arms and bring it to the atmosphere will lead to Fajh humanity. . Bloody conflicts in various regions of the world have come to an end.
. We welcome the end of the Iran-Iraq war with good clarity, to working with you for peace in the Middle East and around the world and we are ready.. Large military presence in the Persian Gulf is our concern. I mean, the military presence in countries outside the region.  This phenomenon is very dangerous and it must be completed.
. We succeeded in resolving the Afghan conflict Adlanh also have good cooperation with you, to let the Afghan people determine their own destiny themselves without interference from outside.
. Shevardnadze said a message from Mr. Gorbachev that point: he said they are ready to expand economic cooperation and cooperation in the areas we have already had good cooperation. . And we continue to establish contacts between people, their social circles and Clergymen are also prepared. . You will use this to them. . Finally, special Frstadh Soviet leader said the main content of this message to Mr. Gvbachf. . He and my best wishes to Your Excellency and deliver long life and prosperity of Your Excellency in favor of Iran.

: Finally, Khomeini said: 

"God willing, be healthy, but I wanted to tell them before you can open a larger space. . I wanted the big gate to the world, the world after the death of the eternal world is open to Mr. Gorbachev and I were the core of my message I hope once again in their efforts. "

[Imam of the withdrawal of Soviet forces from Afghanistan, and the development of good neighborliness and strong ties in various aspects of foreign troops in combat Shytnthay West and Persian Gulf to the Soviet Union and Iran have always emphasized, and wished to live in peace .]
: Imam Khomeini's message to reflect on:
. Imam of the historic documents are politically important, particularly because the proof of its provisions, including the collapse of communism, the Soviet losses due to reliance on the West and Soviet allies to stop the transfer of economic resources of the country is very appropriate. : Imam Khomeini's message to Gorbachev tried to understand a few points:
1. 1.. Contrary to the impression of Marx and Lenin, and religious values ​​of Islam, the nations are phenomena lasting and exhilarating.
2. 2. . Both communism and secular schools and Frvpashydny Khyalnd and are unstable.
3. 3.. West reliable support for Russia's problems.
. However, Gorbachev warned the Imam was not serious and the consequences of ignoring the message of Imam Khomeini, as had been anticipated, found the one hand to realize that Gorbachev was still taking refuge in the capitalist West Pain Center of Russian medicine not  and the other "others" came out errors and to make excuses, he drove her to the sidelines.  . The anniversary of Khomeini's death in 1378 during an interview with Gorbachev told the Central News Unit in Moscow the day after the founder of Iran's warning was ignored, he lamented. In this interview, he said. "Khomeini's message to the audience than I had in the history of all ages."  . He added, "I felt when I received the message that the person who wrote this thoughtful and caring for the fate of the world.» I read this I infer that he is the one who is concerned for the world and I would like to know more and understand the Islamic Revolution. " Gorbachev described the economic and political turmoil in Russia, said, "If our predictions of Ayatollah Khomeini in a message today Mygrftym serious situation certainly did not see." 
Gorbachev in his interview with the Central News Unit correspondent relations with the West and Russia asserted that "the Russian economy from the beginning in the fall and fall and we could not keep pace with the West to act ... Regardless of the cold war and we began to have relations with those countries. ....» But Westerners in this battle, won ...
. Gorbachev was the Soviet Union from the movement as "reforms" were known, the request will be coordinated with the West.  The independence and authority of each country against the West in general and discourage undesirable activities, instead relying on the West from Soviet bases and be strengthened.


 

 : Source:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510090317

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog