جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

سوریه با طرح شش ماده‌ای ، طرح امریکا برای براندازی حکومت سوریه از 11 سپتامبر
((‌  نظر مدیر وبلاگ // با عرض تبریک سال نو محضر یازدیدکنندگان گرامی . با وجود برنامه ریزی  و توطئه غرب در رسیدن به اهداف از قبل طرح ریزی شده  بویژه امریکا در راستای حمایت از رژیم اشغالگر از سالها قبل حتی قبل از اعلام سوریه و کشورهای غبر همسو غرب به عنوان محور شرارت شروع شده بود و بیشترین دلایل این اقدام ضد سوری به جهت حمایت از رژیم صهیونیستی یوده چرا که سوریه در پشتیبانی مادی و معنوی از حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین و از طرفی هم مرز بودن با رژیم اشغالی و..... از اهمیت ویژه ای برخوردار و موجب شروع سازماندهی گروه های مخالف رژیم سوری  از همان زمان به صورت لاک پشتی گردید  به نظر کوتاهی رژیم  سوریه با وجود مخالفت  اشکار غرب و قابل پیش بینی بودن این اقدامات غربیان درحمایت  از رژیم اشغالی ، متاسفانه حرکت های چشم گیر از طرف سوریها را در مقابله با این همه برنامه های دشمنان ان کشور شاهد نبودیم ولی با تمام این موارد و اینکه سوریه از طرفی آخرین سنگر یلوک شرق و روسیه  و از طرف دیگر روبارویی با سیاستهای غرب در قبال رژیم اشغالی ملحوظ  که روسیه نیز به خوبی توانسته  یه این امر پی ببرد و این موضوع توانست  تا حدودی از سرنوشتی که ناتو و در ابتدا فرانسه و انگلستان و امریکا  بدون مجور شورای امنیت در لیبی به انجام برسانند را مانع گردد به نظر میرسد سوریه باید اگاه باشد که غرب با قصد دادن امتیاز به روسیه با طرح های به ظاهر بی اثر قصد ابتدا ساقط نمودن قدرت حکومت  و سپس اجرای طرح های بعدی را در سر میپرورانند البته  به لطف خدا این توطئه های غرب در فتنه انگیزی از داخل کشور ایران به ناکامی منجر چرا که ایمان و معنویات و داشتن اعتقاد به الزامات انقلاب اسلامی به خصوص رهبری عزیز در ایران امکان ایجاد تفرقه در کشور بین مسئولین و مردم ایران تا کنون با تلاش فراوان عاجز بوده و همه مردم ایران در مقابله با هر تهاجمی را تکلیف و بر این امر اتفاق نظر دارند و از طرفی تجربه کسب شده در جنگ تحمبلی و طرحهای افندی و پدافندی در برنامه های نظامی و مقابله به مثل همچنانچه مقام معظم رهبری فرمودند هر تهاجمی به کشور عزیزمان در همان سطح پاسخ داده خواهد شد و خیلی از هوشیاریها موجب تمییز ایران اسلامی با سوریه یا کره شمالی گردیده  و امتیاز برتر ایران وجود اعتقاد و روحیه شهادت طلبی جوانان غیور اسلام برگرفته ار نهضت حسینی تنها معلم عشق و شهادت در راه خدا است  با این اوصاف ایران اسلامی  نیز باید هوشیار باشد که نمی توان به قدرتهای شرقی همچنانگه امام  ره فرمودند اعتماد نمود و می بایستی از هم اکنون هرچند از سالها قبل این امادگی ایجاد گردیده بیشتر و در هر زمان اماده دفاع باشیم صرف نظر از توطئه های همیشگی دشمنان که بدون تردید وقتی اشتیاق جوانان مومن  را در دیدار رهبر فرزانه در اغاز سال جدید در مشهد را شخصا مشاهده نمودم  به این باورم قوت بخشید که تا این رهبر فرزانه ((  به قول اقای پوتین در دیدار با مقام رهبری اظهار داشتند . تا چنین رهبر فررانه ای دارید هیچ کس نمی تواند به ایران گزندی برساند. نقل قول یکی از دوستان مطلع )) و این مردان شهادت طلب که فقط منتظر اوامر معظم له هستند هیچ کشوری جرات حتی فکر تعدی به ایران را نخواهد داشت و این بینش اعتقادی است که حافظ و بقا نظام بوده و خواهد بود برخلاف کشور  سوریه که با آغاز حمله های سیاسی بعد از  11 سپتامبر  2001 می بایستی طرح مقابله با حرکت خزنده دشمن و برنامه ریزی در پوشش مرزهای مشترک با کشورهای که سلاحهای رژیم اشغالی اکنون سرازیر سوریه میگردد و نیروهایی را که مخالفان از ارتش جذب و برای رسیدن به اهداف استفاده  می نمایند ، می یود  . چنانچه می بینم امریکا و غرب وکیل مدافع  ، مدعی حافظ حقوق مردم سوریه در حمایت از رژیم اشغالی شده حال انکه به جهت داشتن منافع  ، چشم خود را در اقدامات ضد بشری در بحرین یسته و از مساعدت و یاری نظامی و سیاسی حاکمان ضد بشری  ان مردم  ، یکه  و تنها فرو گزار ننموده و این تضاد از کجا ناشی میشود به نظر حقوق بشر امریکایی فقط در خدمت سیاست ، سیاستمداران غربی بوده و با این شعار توخالی قصد برهم زدن معادلات سباسی منطقه در حمایت از  رژیم اشغالی است و  همه کشورهای مسلمان مخالف امپریالیسم غربی به این اهداف غرب پی برده و  سیاست های انها به لطف خدا لو رفته است با این وجود یه نظر نباید سوریه مرتکب اشتباه  مجدد شده و راه را برای مخالفان هموار نماید با سازماندهی مجدد سیاسیون موافق و ارتش و خلع سلاح مخالفان در  طرحهای پیشنهادی ، اولین مرحله و بستن مرزها و حفظ استقلال و کاهش اعتماد به قدرت های به نظر همسو و الگو گرفتن از کشورهای موفق در مقابله با  امریکا و غرب همچون ایران و قصد در جذب مخالفان به طرق مختلف و بسیج موافقان در مقابل تهدیدها با دادن مشارکت سیاسی و حتی نظامی و توکل بر خدا در ابتدای امر از این توطئه چندین سال اخیر در اطاق فکر رژیم اشغالی فائق امده و به مسئولیت خود در قرار داشتن  در خط اول مبارزه با  رژیم اشغالی مطلع باشد.))
 
 
 
 
عنان: سوریه با طرح شش ماده‌ای برای پایان ناآرامی‌ها موافقت کرد

خبرگزاری فارس: فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد که دمشق با طرح شش ماده‌ای برای پایان ناآرامی‌ها در این کشور موافقت کرده است.

خبرگزاری فارس: عنان: سوریه با طرح شش ماده‌ای برای پایان ناآرامی‌ها موافقت کرد

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، "کوفی عنان"

 

 

" فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سوریه با طرح صلح سازمان ملل برای اجرای آتش‌بس در این کشور موافقت کرده است اما تلاش‌ها برای اجرای این طرح در حال انجام است.

عنان در سفر دو روزه خود به پکن، در دیدار با "ون جیابائو" نخست وزیر چین گفت که با وظیفه سخت و طولانی در ماموریت خود برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه مواجه بوده اما همکاری‌های بین‌المللی با چین و دیگر کشورها تنها راه برای اجرای این ماموریت است.

عنان پس از دیدار با جیابائو در جمع خبرنگاران گفت: من اعلام می‌کنم که از دولت سوریه پاسخی [درباره طرح پیشنهادی شش ماده‌ای] دریافت کرده‌ام و این موضوع را امروز علام می‌کنم که [پاسخ سوریه] مثبت بوده و ما امیدواریم که با آنها برای عملی کردن این طرح همکاری کنیم.

دبیر کل سابق سازمان ملل افزود: من طرح شش ماده‌ای دارم که شورای امنیت نیز آن را تایید کرده که این طرح شامل موارد زیر می‌شود، مذاکرات سیاسی، عقب‌نشینی نیروها و ادوات سنگین نظامی از مراکز جمعیتی، عدم ممنوعیت ارسال کمک‌های بشردوستانه، آزادی زندانیان، آزادی عمل جنبش‌ها و اجازه ورود و خروج رسانه‌ها به داخل سوریه.

وی اضافه کرد: بنابراین ما باید ببینیم چگونه به جلو برویم و این توافقنامه را که آنها موافقت کرده‌اند را اجرا کنیم.

کوفی عنان ضمن آنکه خواستار حمایت پکن از این طرح شد، به نخست وزیر چین گفت: من می‌دانم که شما پیشتر نیز کمک‌رسانی می‌کردید اما این وظیفه‌ای طولانی و سخت است و من مطمئنم که با یکدیگر می‌توانیم تغییرات ایجاد کنیم.

عنان پس از سفر به روسیه به چین سفر کرد. وی از مقامات روسیه نیز خواسته بود تا از ماموریت وی برای پایان یافتن ناآرامی‌ها در سوریه حمایت کنند.

سوریه از سال گذشته به دلیل فعالیت برخی گروه‌های مسلح تروریستی که مورد حمایت برخی کشورهای غربی و عربی بودند، شاهد ناآرامی‌هایی در برخی از شهرهای این کشور بوده است.

دولت سوریه نیز طی هفته‌های گذشته تقریبا تمامی شهرهایی که تروریست‌ها از آنجا علیه مردم به فعالیت می‌پرداختند را پاکسازی کرده است

 

منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910108000482

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۸        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog