جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

مهر المثل ، تفاوت عقد نکاح موقت و دائم و جایگاه مهریه در دو مورد به زبان ساده

مهر المثل مهریه  مالی است که به موجب قرارداد  تعیین نشده است و برحسب عرف
و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ صفات و حالات، سن، زیبایی، موقعیت اجتماعی  خود زن و خانواده وی و سطح تحصیلات و با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان این
مهریه  برای زن درنظر گرفته می شود.  به عبارت دیگر ، مهری است که در ضمن عقد، بر آن توافق  نشده، یا توافق بر مهر شده، اما به جهتی مهر تعیین شده باطل شد یا فاقد مالیت باشد  یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، یا اینکه نکاح  به جهتی باطل باشد و زن، به بطلان نکاح جاهل بوده باشد. در هر صورت، زمانی مهرالمثل  به زن تعلق می گیرد که بعد از عقد و پس از زناشویی باشد، نزدیکی شرط استقرار  مهرالمثل است برحسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات،  موقعیت خانوادگی و با در نظر گرفتن مکان و شرایط و اوضاع و احوال و امثال اینها معین می شود.

در عقد موقت عدم تعیین مهریه موجب ابطال عقد نکاح موقت میگردد اما در عقد دائم عدم تعیین و ذکر مهریه موجب بطلان نیست و مهر المثل تعیین میگردد به صورتی که مقدار مهریه بستگان درجه اول  نبود درجه دوم الی اخر زوجه ملاک تعیین مهریه میگردد و مقدار آن مشخص میشود برای مثال خواهر یا خاله یا.... زوجه 200 عدد سکه  مهریه بوده است که این ملاک تعیین میشود البته در اسلام زیاد بودن مهریه به صورتی که زوج امکان پرداخت نداشته باشد فقها برابر با احادیث و روایات آن را بی اشکال نمی دانند .

در عقد نکاح زوجه اگر دوشیزه باشد یعنی رابطه زناشویی بعد از جاری شدن عقد انجام نشده باشد ((زن میتواند مطالبه تمام مهریه را بکند چون با عقد طبق تعریف قانون مالک تمام مهر میشود مگر اینکه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد و اگر دختر باکره باشد نصف مهریه را باید ببه زوجه پرداخت و سپس طلاق دهد )) از تمکین خوداری و ان را مشروط به پرداخت مهریه کند در این حالت که به حق حبس معروف است زوج حق الزام به تمکین زوجه را ندارد و باید نفقه و مهریه زوجه را پرداخت و تا استهلاک کل مهریه این موضوع ادامه دارد چرا که اگر زوجه باکره نباشد نفقه و پرداخت ان مشروط به تمکین زوجه است  .

تفاوت عقدنکاح موقت با دئم :

در موقت طلاق نداریم با بذل مدت از سوی زوج و نگه داشتن عده از سوی زوجه عقد نکاح منحل مبشود. حال انکه در عقد دائم باید با طلاق رابطه تمام شود.

در موقت عده طلاق  2 طهر یا 45 روز میباشد در دائم 3ماه یا 3 طهر.( منظور از طهر شروع و پایان قاعدگی زنانه است )

در موقت ارث و نفقه به زن تعلق نمیگیرد  در دائم برعکس است.البته فرزند حاصله از عقد موقت از پدر ارث میبرد فقط زوجه ارث نمی برد.

در عقد نکاح موقت مهریه شرط نشود عقد باطل در دائم مهرالمثل تعیین میگردد.

با این اوصاف باید میزان مهریه معقول بوده و امکان  تادیه باشد و خانمها بجای مهریه سنگین و بررز اختلاف  عدم طلاق از سوی مرد موجب عسر و حرج میگردند حق طلاق را از مرد بخواهند و ثبت گردد چرا که  با عدم امکان پرداخت مهریه و نداشتن مال برای مرد چه سودی از زیاد بودن مهریه متصور است  و یا ابنکه اقایان  مهریه ای که توان تادیه ندارند را عندالمطالبه قید نکرده و در صورت داشتن استطاعت مالی امکان تادیه را  الحاق به شرط اضمن عقد زدواج کنند.

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱۳        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog