جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

شرب خمر، حکم زنا با محارم سببی ، فقد ثمن در عقد بیع، عدم جواز نکاح دو خواهر

پاسخ یه پرسش ها :

س: در پرسش برادری  از امریکا ایا اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق بدهد و زن قبول نکند ؟ باید عرض کنم ، طبق قانون کلی که اکثر کشورها در احوال شخصیه قانون کشور زوجین را پذیرفتند و طبق قانون کشور عزیزمان ایران ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان میتواند زن خود را طلاق بده مشروط به پرداخت حقوق زن از جمله نصف دارائی تحصیلی در زمان زوجیت و اجرت المثل زمان زندگی و مهریه نفقه گذشته و مدت عده طلاق ، و .... ( شروط ضمن عقد که نصف دارایی در ان امده است ) و زن نمی تواند از زوج طلاق بگیرد مگر اینکه حق طلاق را در زمان عقد شرط کرده باشد و اینکه  اعتیاد مضر ، سوء معاشرت ، بیماری صعب العلاج یا فرزند دار نشدن ، ازدواج  مجدد بدون رضایت  همسر، عسر و حرج زن مثل ناراحتی اعصاب مرد با تائید پزشکی قانونی و ...، عدم پرداخت 6 ماه نفقه زن و عدم الزام مرد به پراخت نفقه 6 ماه ، شرط ضمن  امده در عقد ، و سایر شروط که در عقدنامه منعکس است غیر موارد فوق متاسفانه زن نمی تواند طلاق بگیرد چنانچه در مقاله های قبلی امده بهتر است خانم در زمان عقد حق طلاق را از مرد بگیرد که بهتر از مهریه سنگین میباشد.

س: آیا نزدیکی معاذا. با خواهر همسر چه اثر حقوقی و فقهی دارد: اگر مرد قبل از ازدواج با خواهر یا برادر یا مادر یا پدر دختر عمل شنیع لواط یا زنا داشته باشد ازدواج با دختر یا خواهر ان اشخاص حرام میباشد اما اگر بعد از ازدواج معاذا. مرتکب این عمل زشت و غبر اخلاقی شود  موجب حد الهی میگردد ولی از موجبات بطلان عقد نکاح نیست چرا که حرام بعدی حلال قبلی را باطل نمیکند . (لمعه و شرح لمعه)

س: آبا امکان ازدواج همزمان با 2 خواهر وجود دارد: خیر بعد از فوت یا طلاق بلامانع است ولی جمع هر دو  در یک زمان ممکن نبست .( لمعه ، شرح لمعه)

س: آیا اگر کسی بدون دریافت وجهی با کسی عقد بیع ( معامله کند ) این عقد بیع صحیح است ؟ خیر عقد بیع تملیک عین به عوض معلوم میباشد و در مانحن فیه عوض داده نشده عقد بیع اگر ذکر عقد بیع شده باشد صحیح نیست لذا حکم ابطال ان انجام میشود هرچن ممکن است قصد طرفین صلح و امثال ان باشد نیاز یه ملاحظه قرارداد دارد.

س: آیا اگر کسی قبل از عقد نکاح با خانمی رابطه زنا داشته باشد می تواند با ابشان ازدواج کند؟ خیر حرمت ابدی بای وی ایجاد مبگردد.

س: آیا کسی را دستگیر و اتهام شرب خمر به وی زدند به نظر چه حکمی دارد؟ شرب خمر اگر اقرار نشده و شاهد نباشد (موضوع ماده 166 قانون مجازات اسلانی ) به نظر موجب صدور حکم برائت خواهد شد و اگر متهم با معرفی به پزشکی قانونی جهت اندازه گیری میزان الکل در ریه وسیله پزشکی و ازمابشگاهی را  نیز فوت نکرده ( ند میده باشد)و اجبار هم که نمی شود قرینه ای برای شرب خمر وی حاصل نشده  باشد  شایان ذکر است اگر شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد مثلا ادعا کند نمی دانسته  خوردن شراب حرام و حد دارد ( الته کسی ابن را باور نمی کند اما اصل بر پذیرفتن ان است ) و یا اینکه ادعا کند فکر کرده اب یا نوشابه بدون الکل است ( جهل موضوعی) نیز حد شرب خمر ندارد.

س: تهمت زنا و لواط دادن به کسی چه جرمی دارد؟ اگ بتواند ثابت کند اتهام قذف و مجازات وی برابر ماده 140 قانون مجازات اسلامی 80 تازیانه حد است بار چهارم  قاذف کشته میشود. البنه کسی محکوم به قذف شود تا اخر عمرش نمی تواند شاهد باشد.

س: زنای به شبه یعنی چه؟ زنا ی بدون قصد و اراده یا به اشتباه به نظر بنده به شبهه است ..

         دوستان وسروران گرامی انچه در فقه و قانون منع شده با بررسی علمی عواقب سوء و زیانبار جسمی و روحی و اجتماعی میباشد که در مقاله های امده در وبلاگ مفصل به ان پراختم.

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٦        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog