جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

چرا خانم ها بعد از ازدواج خیانت می کنند؟ زنا و رابطه نامشروع به زبان ساده حقوقی

بنام خدا " بخشنده گناهان و پذیرنده توبه ها

((نظر مدیر وبلاگ : طبق حقوق کشورمان هرگونه رابطه بدون علقه زوجیت مجازات مقرر را دارد اگر رابطه در حد صحبت و.. غیر از زنا باشد رابطه نامشروع و به نظر دادگاه و اوضاع و احوال مطابق ماده 637   قانون مجازات اسلامی محکوم  به تازیانه خواهد شد و اگر متاهل باشد یا به عبارتی موانع نکاح داشته باشد منظور اگر خانم متاهلی رابطه جنسی به صورت کامل به همراه نزدیکی داشته باشد و مراتب ثابت گردد زنا تلقی و حد رجم جاری خواهد شد بستگی به محصنه بودن یا نبودن دارد که اگر خام متاهل باشد یا طلاق نگرفته باشد  زنای محصنه و مجازات ان رجم است وگرنه اگر محصنه نباشد و مستوجب حد نشود از موجبات رابطه نامشروع و تازیانه که کمتر از حد جلد است را خواهد داشت و برای مرد اگر متاهل باشد و با خانم خود مشکلی که مانع هم خوابگی نیز نداشته باشد نیز مجازات رجم دارد مگر ثابت کند که همسر وی مدتهاست تمکین نمیکند یا بیماری مانع رابطه دارد و امثال ان محکوم به مجازات حد جلد خواهد بود .

اقسام زنا (ماده 82 قانون مجازات اسلامی)

حد زنا در موارد زیر قتل و فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن ندارد: الف- زنا با محارم .

ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.

ج-زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

ماده 83 حد زنا در موارد زیر رجم است :

الف- زنای مرد محصن : یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد نیز میتواند با او جماع کند ( به نظر ازدواج صرفا کافی برای تلقی زنای محصنه کافی نیست باید رابطه نیز باشد یا هر موقع بخواهد نیز بتواند مثلا اگر هنوز رسما عروسی نکرده و همسرش دوشیزه باشد از این موضوع قابل تفکیک است)

ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ : زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد( البته اگر زن شوهر موقت داشته باشد ظاهرا مستثنی است و اینکه اگر امکان نزدیکی با شوهر نباشد هرچند زنای محصنه نیست اما مجوزی برای انجام رابطه با مرد اجنبی بدون شرایط مقرر قانونی وشرعی برای نزدیکی نیست و باید موانع نکاح نباشد حتی باید عده طلاق در عقد دائم و موقت را رعایت نمایدو...)

ماده 86 ق. م. ا : زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند انها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست .

ماده 87ق.م.ا: مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود ( منظور ازدواج کرده ولی با همسر خود نزدیکی نکرده باشد) به حد جلد ( تازیانه ) و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.

88 ق. م. ا : حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.

لذا با این اوصاف از ادوار گذشته خیانت به همسر مذموم و ناپسند تلقی گردیده و حتی در قانون حمورابی عهد باستان نیز مجازات بر ان مقرر گردیده است و تمام جوامع اگر هم قانونا خیانت به همسر را جرم تلقی نکند بدون تردید جز ناهنجاریها خواهد بود  هرچند به نظر میرسد این اقدام منفور فقط به خانواده اثر منفی دارد ولی بدون تردید اثر نامطلوب اجتماعی نیز دارد که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد همین قدر که کسی جرات و تفکر ایجاد ارتباط نامشروع با زن متاهل را به خود دهد گناه کبیره مرتکب گردیده چه رسد این اقدام جنبه فیزیکی و مادی هم داشته باشد که در تمام ادیان نکوهش شده و در اسلام نیز این اقدام با برخورد قاطع جامعه و قانون روبرو خواهد شد چرا که طلاق و جدایی را شارع و به تبع ان قانون به این منظور تدوین نموده تا کسانی که با همسر خود مشکل روحی و.. دارند از همسر خود جدا شوند و با هرکس که تمایل داشته باشند زندگی نماید هرچند خیانت به همسر از جهات متعدد قابل تحقیق و بررسی است و باید ریشه یابی گردد اما عمده این موارد سخت گیری همسر برای جدایی و مهمتر از ان زیر پا گذاشتن خط قرمزهای دینی و اجتماعی و بی ایمانی است چرا اگر ایمان به خدا و ناظر دانستن خدا در اعمال و اینکه به فرموده امام علی ع انچه را به خود نمی پسندیم به دیگران نپسندیم و یک مکانیزم داخلی و درونی کنترل کننده نباشد و خداوند نفس ما را به خود واگذار و ما اگر افسار نفس سرکشمان را کنترل ننماییم اعمالی را مرتکب میگردیم که در شان انسان نبوده و هم ردیف بهایم خواهد بود بنابر انچه عنوان شد عمده دلایل خیانت به همسر .

1- بی توجهی عاطفی و ... به همسر.

 2- عدم وجود اشتیاق و عشق واقعی به همسر و ازدواج مصلحتی که متاسفانه امروزه مرسوم میباشد.

.3- سخت گیری شوهر در امر طلاق و جدایی چنانچه واقعا خانمی امکان زندگی را با در نظر گرفتن عقل و استفاده از مشاوره های متخصصان ممکن نداند باید همسر وی اقدام لازم در مطلقه کردن ایشان را به انجام برساند در غیر ان ممکن است خیانتی نیز صورت گیرد هر چند دلیل نمی باشد.

 4- عدم پایبندی اخلاقی شوهر و فراهم نمودن ایجاد ارتباط با دوستان و اشنایان که پایبندی دینی و اخلاقی ندارند به خصوص اینکه خواستار ارتباط نزدیک همسر با دوستان با عدم رعایت حجاب که بعضی ها بر خلاف حتی حیوانات تعصب و غیرت سنتی و اجتماعی و دینی نداشته و همسر خود را به دید و ... دوستان گذاشته و این را به نظر خود فرهنگ و تمدن تلقی می نمایند غافل از اینکه خود غربیان اکنون در منجلاب این بی بندباریهای افراطی مانده اند و دنبال راه کار هستند.

 .5- بی ایمانی به خدا و تهی شدن اعتقادات درونی چرا که انسان اگر اعتقاد به باری تعالی و معاد داشته باشد و حتی اندکی جوانمردی داشته باشد محال است به ناموس کسی تعدی نماید و چه بسا حتی نگاه گناه الود و حتی تفکر گناه الود به همسر غیر عقوبت اخروی در بر داشته و اگر به این مسائل  دینی و اعتقادی معتقد باشد هرگز چنین عملی را مرتکب نمی گردد.

.6- تربیت صحیح  فرزند به خصوص دختر  و ایجاد بستر دینی و اعتقادی و ترس از خدا و رعایت هنجارها و اجازه انتخاب همسر عدم اعمال نظر و قدرت در ازدواج و ... نقش مهمی را در بازدارندگی ارتکاب چنین عملی را خواهد داشت .

 

       ولسلام

///////////

چرا خانم ها بعد از ازدواج خیانت می کنند؟

برترین ها : معمولاً تعداد مردهایی که به همسر خود خیانت می کنند از تعداد زنانی که به شوهر خود خیانت می کنند بیشتر است. ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد زنان خیانتکار نسبت به قبل بیشتر شده است.

به گزارش برترین ها موسسه Coffee and Company بریتانیا در یکی از پژوهش های خود نشان داد که از  3000 شرکت کننده، 20 درصد زنان به خیانت به همسران خود اعتراف کرده اند. اما چرا زنان به شوهران خود خیانت می کنند؟ در اینجا به 10 مورد اشاره می کنیم که شاید بعضی از آنها شما را متعجب کنند.


انتقام جویی


 گاهی بی وفایی یک زن از حس انتقام جویی او ناشی می شود. گاهی زنان بر خلاف میل باطنی خود به شوهر خود خیانت می کنند تا به او بفهمانند حس مورد خیانت قرار گرفتن چه قدر دردناک است. و جالب اینکه در خیلی از موارد این حربه زنان جواب می دهد. دکتر بنی وِیل می گوید " مردها به اندازه زنان احساساتی نیستند بنابراین در اکثر مواقع درد و رنج ناشی از خیانت همسر را درک نمی کنند، مگر اینکه خودشان طعم آن را بچشند." زنان با این کار در واقع می خواهند  شرایطی برابر با  شوهر خود داشته باشند چون احساس می کنند آنچه تا به حال به آن پایبند بوده اند دیگر اعتبارو ارزشی  ندارد.

بی تفاوتی همسر

گاهی بی وفایی زنان از احساس نادیده گرفته شدن یا بی تفاوتی همسر نسبت به مسائل و مشکلات ناشی می شود.  روث هوستون، کارشناس و موسس سایت معتبر infidelityAdvice.com، می گوید " اکثر زنان ابتدا سعی می کنند به همسرشان بفهمانند که مشکلی وجود دارد و چیزی آنها را ناراحت کرده است.  اما اگر شوهر متوجه این اشارات غیرمستقیم نشود، به همسر خود بی اعتنایی کند یا گلایه های او را جدی نگیرد، زن به خیانت روی می آورد چون احساس می کند راه دیگری نمانده است."

احساس ناامنی و خلاء عاطفی

 زنان نیاز دارند که دوست داشته شوند و مورد تحسین و قدردانی قرار گیرند. مییرز، کارشناس خانواده، می گوید " خیانت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که زنی احساس کند آن طور که باید و شاید مورد علاقه و توجه همسرش قرار نمی گیرد و همسرش قدر او را نمی داند. معمولاً زنان به سمت مردهایی دیگر جذب می شوند چون از زبان آنها تعریف ها و تحسین هایی را می شنوند که از زبان شوهر خود نمی شنوند." زنان دوست دارند همیشه به چشم همسرشان خاص و فوق العاده باشند و تشنگی و عشق او را احساس کنند.

بازگشت به روابط قبلی

 میرز می گوید " بازگشت به روابط قبلی راهی آسان برای یافتن کسی است که بتواند کمبودهای زندگی زنان را برای مدتی کوتاه جبران کند. البته این راه حل بسیار مقطعی است و نمی تواند تاثیر ماندگاری داشته باشد. البته آنچه زنان می خواهند شخص قبلی نیست بلکه یا احساساتی است که در رابطه قبلی تجربه کرده اند و یا دیدی است که در آن زمان نسبت به خود داشته اند." به عقیده ویل " بازگشت به روابط گذشته باعث می شود زنان احساس جوانی، سرزندگی و جذابیت کنند. "

رابطه طولانی و یکنواخت

 اکثر زوج هایی که برای مدت طولانی با هم زندگی کرده اند، کم کم احساس می کنند آن حرارت و عشق روزهای اول را ندارند. بومن، کارشناس خانواده، می گوید " روزهای اول یک رابطه زمانی هستند که احساس می کنید انتخاب شده اید و مورد توجه و علاقه هستید. اما در مورد روابط طولانی قضیه کاملاً متفاوت است چون دیگر هورمون هایی که در اوایل رابطه با دیدن طرف مقابل در بدنتان ترشح می شد کمتر شده اند." البته این مشکل اجتناب ناپذیر نیست و تکنیک هایی برای مبارزه با احساس یکنواختی و تولید دوباره هورمون ها وجود دارد. مثلاً می توانید هر روز همسر خود را به مدت 20 ثانیه در آغوش بگیرید و حرف های عاشقانه بزنید. ویل می گوید " نکته جالب اینکه عدم وجود اختلاف و مشاجره همیشه نشان خوبی نیست. دعوا و جدل گاهی عشق ما را بیشتر می کند. آمار نشان می دهد زوج هایی که همیشه رابطه ای آرام و بدون تنش دارند بیشتر در معرض خطر خیانت و بی وفایی هستند."

ترس از خیانت شوهر

 بسیاری از زنان خیانت و بی وفایی را جزئی جدایی ناپذیر از شخصیت مردان می دانند و به همین دلیل همیشه دچار استرس و ترس هستند، حتی اگر شوهرشان واقعاً به آنها خیانت نکند. گاهی بی وفایی و شروع یک رابطه مخفیانه راهی است برای کاهش این اضطراب.

روابط زناشویی سرد و یکنواخت


زوج هایی که برای مدت طولانی در کنار هم زندگی کرده اند معمولاً از یکنواختی و سردی روابط جنسی شکایت می کنند. در پژوهشی که در سال 2010 صورت گرفت، 81 درصد از زنان می گفتند روابط زناشوییشان سرد و قابل پیش بینی شده و دیگر جذابیتی ندارد. مِیِر می گوید " گاهی زنان برای ایجاد تنوع و تجربه های جدید  مرتکب خیانت و بی وفایی می شوند."

نبود نقاط مشترک

 اگر زنی احساس کند که دیگر دغدغه یا علاقه مشترکی با شوهر خود ندارد، ممکن است به طرف کس دیگری جلب شود که این دغدغه ها و علایق را دارد. اکثر زوج ها در روزهای اول آشنایی احساس می کنند کسی را پیدا کرده اند که مثل آنها فکر می کند و با آنها همدل و همفکر است. اما در بسیاری از موارد بعد از چند سال این احساس از بین می رود. هوستون می گوید " بعضی از زنان برای مبارزه با احساس تنهایی و خلاء  به بی وفایی روی می آورند. "

بیماری

 زنانی که به بیماری ها خطرناک مانند سرطان سینه مبتلا می شوند، ممکن است ناگهان دیدی متفاوت به زندگی پیدا کنند، همه قسمت های زندگی خود را از اول مرور کنند و به مرگ و نیستی بیشتر فکر کنند. بومن می گوید " بدتر اینکه این زنان ممکن است احساس کنند  درست زمانی که بیش از همیشه به شوهرانشان نیاز داشته اند تنها مانده اند و دیگر مورد توجه شوهرانشان نیستند. احساسات این زنان آسیب پذیر می  شود و برای جبران این کمبودها و احساسات منفی به خیانت روی می آورند. این احتمال هم وجود دارد که احساس کنند زمان زیادی برایشان باقی نمانده و باید از زمانی که دارند بیشترین استفاده را بکنند. " 

جلب توجه و ماجراجویی

 ویل عقیده دارد " زنان ممکن است احساس کنند که کسی قدر آنها را نمی داند. آنها همه زمان خود را به کارهای خانه اختصاص می دهند، کارهای خانه را انجام می دهند، از بچه ها مراقبت می کنند... حتی بسیاری از آنها بیرون از خانه هم کار می کنند. آنها می خواهند مورد احترام قرار بگیرند و ارزش  زحمت هایشان شناخته شود." هوستون می گوید " زنان همچنین به دنبال کمی هیجان و سرگرمی در زندگی هستند . بسیاری از این زنان تنها به کمی محبت و توجه نیاز دارند. زنی که در زندگی زناشویی خود از شادی و هیجان و تنوع کافی برخوردار باشد و رابطه ای گرم و صمیمی با شوهر خود داشته باشد هرگز خیانت نمی کند."

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog