جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

منع توهین بر باورهای دینی /استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی مدظله العالی

هیچ شکی نیست چنین اقدامات کار خود شخص نیست و سناریوی پشت ماجراست تا به نظر خود بتوانند از فاتح خیبر و فرزندان معصومش انتقام بگیرند اما غافل از اینکه شیعیان ان امام همام جان برکف از اصول و سنت و دستورات آنها بی چون و چرا اطاعت و پوزه دشمنانشان رادر هر عصری به خاک خواهند مالید و فاتح خیبر نه امام ما شیعیان بلکه در دل تمام جوانمردان و آزادی خواهان عالم جای دارد و یک پرفسور ژاپنی نیز به امام علی ع عشق می ورزد و اشک ارادت وقتی نام ان امام به زبان آورده میشود جاری میگردد و به مسلمانان غبطه میخورد که چه امامی دارند حیف که برخی به اصطلاح مسلمان از این نعمت الهی غافل  بوده و دنباله رو صهیونیست ها که انتقام جنگ خیبر و کشتگان خود را به دل دارند مثل ناپلئون وقتی به سوریه و مزار صلاح الدین ایوبی  فاتح مسلمانان در ان عصر میرسد میگوید ایوبی بعد از سالها آمدیم  ، آب در هاونگ کوبیدن را می ماند.

نیاز به مجازات مرتکبین هتک حرمت به اهل بیت  ع : ( حال توسط دستگاه قضا و یا صدور حکم ارتداد و مجازات توسط شیعیان و جان برکفان آن امام همام در هرجای دنیا که باشد (تا ایشان نیز همچون سلمان رشدی سوراخ موش را برای زندگی از ترس شیعیان سالهای متمادی برگزیند تا بداند  که مردم مسلمان و شیعیان امام راستین تحمل چنین اقدامات افراد عقده ای که با این اقدامات همچون کشیش امریکایی سوزاننده قران قصد  معروف نمودن خود را دارد و این بیمار روانی  غافل از اینکه  باید یک عمر در خفا زندگی کرده و اربابان رسانه ای و... هم نخواهند توانست به یاری وی بشتابند انهم از خشم محبان اهل بیت که حق نیز خواهند داشت چرا که هیچ یک از ادیان  به پیروان خود اجازه توهین به باورهای دیگران را نداده است حتی حکومت های سیاسی سکولار نیز مردم کشور خود را از این اقدام زشت منع نموده چه رسد به یک ایرانی با علم بر اینکه مردم ایران به چه میزان به اهل بیت ارادت داشته و زندگی و هستی خود را نیز فدای آنها خواهند نمود چه رسد جان ناقابل که در این راه و فتوا نثار ان امامان راستین خواهد شد.

توهین به اعتقادات ادیان دیگر در تمام مذاهب اعم از الهی و غیر الهی ( ادیان اخلاقی و اجتماعی)  ناپسند و مذموم تلقی گردیده است حال با کمال تاسف می بینیم که فردی که به ظاهر خود را مسلمان تلقی و یا حداقل در شناسنامه وی مسلمان مذهبی مندرج شده است به باور و اعتقادات شیعه توهین  و ساب امام می نماید و بر این کار خود نیز می بالد بنا نیست هرچه انسان دلش بخواد بر انجام آن آزاد باشد مگر در اخبار در چند روز اخیر که خانمی با تاتو کردن نام خدا بر پیشانی و ادعای خدایی دستگیر و در حال محاکمه میباشد انهم در غرب .را شاهد نبودیم

 به نظر میرسد این خواننده بجای توجیه اقدام زشت خود باید توبه و از مردم عذرخواهی میکرد نه اینکه ادعا کند هنرمند هرچه بخواد ان را مبکند مرده شور چنین هنرمندی را ببرند هنرمند یعنی با هنر خود بتواند موجب تعالی جامعه و دادن هویت ملی و حتی فرهنگی و مذهبی به یک جامعه گردد نه  اینکه موجب رنجش هم وطن و باورها و اعتقادات مردم و هم وطن های خود را نشانه برود مگر اکنون در بین ما مسلمانان ادیان دیگر به زندگی روز مره خود مشغول نیستند آیا اهانتی خدای ناکرده داریم همه  مردم با هر دینی جزء هم وطن ما تلقی و احترام انها برای همه لازم است چنانچه در جنگ تحمیلی شهدایی از ادیان دیگر هم داریم نزدیک شدن مردم به هم به جهت سرزمین و کشور واحد و ملت واحد که دین میتواند یکی از همبستگی مردم باشد اما تنها دلیل کافی نیست بنابراین هیچ کس حتی از منظر منشور سازمان ملل حق توهین به ادیان و مذاهب و اعتقادات دیگران را به هیچ طریق یا بهانه حتی به بهانه سروده یا ترانه یا.. را ندارد و  در خصوص این آقا که به واقع نمی شود ایشان را هنرمند نامید و برای معروف شدن به جهت داشتن عقده و مشکل روانی به اعتقادات و امام عزیز ما که پدر و مادرمان فدای ان امام  هما بشوند توهین و انشاا با تصمیم مراجع و مسئولین باید برخورد قضایی با ایشان به عمل اید

/////////

 

آیت الله مکارم شیرازی:
اهانت به امامان معصوم(ع) از سوی فرد مسلمان موجب ارتداد است
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتائی درباره توهین به مقدسات دین مبین اسلام بیان داشت: هرگونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم (ع) و توهین آشکار به آنها اگر توسط فرد مسلمانی صورت گیرد موجب ارتداد است.

به گزارش خبرنگار مهر، در استفتائی از آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی آمده است: نظر به این که اخیرا فردی به نام شاهین نجفی که از خوانندگان موسیقی در خارج از کشور است در قالب متن شعر و ارائه تصویری موهون به ساحت مقدس حضرت بقیه الله (عج) و امام علی النقی الهادی (ع) و گنبد مقدس حضرت امام رضا(ع) اهانت کرده و در جهت ترویج این اهانت فایل صوتی و تصویری آن را در پربیننده ترین سایت های اطلاع رسانی قرار داده اند.

در ادامه این استفتاء بیان شده است: خواهشمند است تکلیف شرعی شیعیان و دوست داران اهل بیت (ع) را در این خصوص بیان فرمائید.

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء بیان داشت: هرگونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم (ع) و توهین آشکار به آنها اگر توسط فرد مسلمانی صورت گیرد موجب ارتداد است و اگر توسط غیر مسلمانی باشد داخل در عنوان سابّ النبی(ص) می‌باشد.
منبع: خبرگزاری مهر

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٤        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog