جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تبریک فتح خرمشهر/ دادگاه نورن برگ / دیوان بین المللی کیفری/ محاکمه صدام

          به مناسبت ازادی خرمشهر و تبریک به ملت ایران

و به فرموده امام ره ؛ خدا خرمشهر را آزاد کرد

(( ؛ مردم ایران هرگز جنایات جنگی غرب بر علبه مردم کشورمان را فراموش نخواهند کرد و مردم ایران دریافتند که خدا پشت سر این ملت بوده و هست  مردم ایران افتخار میکنند به کشور پهناور مستقل ایران که با رها دشمنان قصد تجزیه ناجوانمردانه ایران را در سر شیطانی خود داشته اند و به لطف خدا ناکام ماندند ایرانیان باور دارند که دفع توطئه ها مکرر همچون معجزه میماند و هر روز که میگذرد اقدامات خصمانه دشمنان  منجر به خیر و برکات و پیشرفت ایران میشود ایرانیان ثابت کردند که ایران همچنان استوار و پاینده خواهد ماند و قله های پیشرفت را طی نموده و به اوج و قدرت علمی و سیاسی و نظامی خود همچون گذشته  ( هخامنشیان و..) نائل خواهد امد و مردم ایران از هر مسلک و دین و مذهب و قوم ونژاد در کنار هم از این خاک مقدس  در مقابل هرگونه تهاجم و حتی فکر ان دفاع خواهند نمود و یار ویاور هم خواهند بود و اختلافات بی مورد که طرح دشمنان میباشد در زیر یک پرچم و رهبری واحد مقام معظم رهبری { که به قول اقای پوتین رئیس جمهور روسیه که تا زمانی که ایرانیان چنین رهبر فرزانه را دارند اگر دنیا نیز یکپارچه بر علیه ایران بلند شوند نخواهند توانست کاری بر علیه ایران به انجام برسانندْ} از خون شهدا و ایثار جوانان که برای هر قدم از ازادی خاک وطن چه خونها که ندادند حفاظت خواهند نمود و امید و توکلشان فقط خداست و مطمئنا   یک روزی دشمنان و غربیان  در مقابل دادگاه افکار بیدار جهانیان محاکمه خواهند شد ؛ سرنگونی هواپیمای مسافر بری ایرباس بر فراز خلیج همیشه فارس؛ حمله به ناوهای ایرانی توسط امریکا در اواخر جنگ رو درویی مستقیم  بر علیه مردم ایران در یاری صدام که شکست وی حتمی بود ؛ تجهیز صدام و دادن اطلاعات ماهواره ای و ... تجهیز منافقین توسط امریکا و فرانسه و بریتانیا در حمله به ایران عملیات مرصاد ؛ در اختیار دادن جزیره بوبیان توسط کویت صرف نظر از میلیاردها دلار حمایت مالی صدام ؛ دادن تجهیزات موشکی و شیمیایی برای استفاده بر ضد ایران در جنگ ؛ طرحهای متعدد سخت و نرم جهت براندازی انقلاب اسلامی و یاری ضدانقلاب و منافقین کوردل ؛ و صدها جنایات جنگی که میبایست در دیوان بین المللی تحت محاکمه قرار میگرفتند اما حیف که همین دادگاهها در اختیار همان سران جنایتکار که سران نازی و سایر دست نشانده های خود را محاکمه نمودند تا رسوا نگردند قرار دارد اما  به لطف حضرت حق و حضرت ولی عصر عج و مردم غیرتمند ایران که ازادی خرمشهر را به ارمغان اوردند به طوری که صدام گفته بود اگر ایران خرمشهر را ازاد کند کلید بصره را به ایران تخویل خواهد داد خرمشهری که با استفاده از مستشاران خارجی و امکانات فوق تصور به یک دژ غیر قابل نفوذ تبدیل شده بود و چه بسا اگر فنون جنگ خرمشهر در دانشگاههای نظامی دنیا در سطح عالی همچون جنگ 33 روزه حزب الله در حال تدریس میباشد باز فراوان است ناگفته ها و رشادت ها که اینده گان   به این پیروزی افتخار خواهند نمود و یاد شهدا و جهادگران را همواره به خاطر خواهند داشت که برای دفاع از میهن ان چنان جان فشانی کردند  روحشان شاد و یادشان گرامی باد .))

در پاسخ به سئوال انجام گرفته دایر بر اینکه چرا صدام  با ان همه جنایت در دیوان بین المللی کیفری محاکمه نگردید همچون سران نازی ؟

در پاسخ ضمن اوردن صلاحیت و ارکان دیوان بین المللی کیفری در ذیل این نوشته باید به استحضار برسانم  که بعد پابان جنگ جهانی دوم   اگر محاکمه واقعی انجام میگرفت میبایست خود سران کشورهای امریکا و شوروی و فرانسه و بریتانیا نیز از جمله کسانی بودن که مرتکب جنایات جنگی گردیدند :

(((( دادرسان دادگاه نورن برگ که برمسند قضاوت عادلانه نشستند تا برتوسعه طلبی وجنایات نژاد پرستانه ای نازی های آلمان خط بطلان کشند ، خود نماینده گان کشورها ودولت هایی بودند که هریک درمحاکمه ای «عدالت غیرسیاسی» درمحکمه ی وجدان بشری، پرونده های آلوده یی از ننگین ترین جنایات قدرت طلبانه وتوسعه طلبانه ونژاد پرستانه دارند : پرونده ی جنایات انگلیس درسراسر مستعمرات بریتانیای کبیر که « آفتاب درپهنه ی مستعمراتش غروب نمی کرد! »

پرونده ی فجایع فرانسه درمستملکات آن کشور بخصوص درالجزایر که تازه سالها پس از سقوط حکومت هیتلر، نظامیانش تمامی مرده ریگ او را در وجب به وجب خاک این سرزمین تجربه کردند .

پرونده فجایع استالین که درعطش قدرت طلبی به وصیت نامه ی لنین ودستاوردهای نخستین انقلاب سوسیالیستی جهان تف کرده بوده وتنها سالها بعد در پیش پرده ی نمایشات قدرت طلبانه ی دیگری ، پرده از راز اردوگاههای مشابه اش برافکنده شد ، (اردوگاه های مخالفین نظام کمونیستی در سیبری با اعمال شاقه بعضاً بدون محاکمه یا با محاکمه صوری)

فجایع آمریکا که خون سیاهان وسرخ پوستان آن روز هم مثل امروز بر دست ودامنش تازه بوده وسه ماه از قصابی مجنونانه اش درهیروشیما وناگازاکی نمی گذشت .

بنا به آیه مقدس سنگ ها را کسانی باید به روسبی پرتاب کنند که بار رسوایی شان سبک تر نباشد  وخود از مرتکبان نباشند (البته از حضرت علی ع نیز دراین زمینه روایاتی نقل شده است .

اگر بنا به مجازات مرتکبان می بوده می بایست عاملان قتل عام دهکده دیر یاسین در فلسطین اشغالی وقتل عام جنون آمیز فلسطینیان در اردوگاههای  در جنوب لبنان    به توسط صهیونیست ها  (دیر باسین دهکده کوچکی در کناره غربی اورشلیم که یهودیان نهم آوریل 1948 دویست وپنجاه وچهارتن از ساکنان آن را قتل عام وبه شهادت رساندند )ویا کشتار ساکنان روستای مای لای درویتنام جنوبی به توسط ستوان کالی آمریکایی و موارد زیادی از جنایات جنگی به توسط کسانی که درکرسی شاکی ومدعی سران نازی را محاکمه می کردند .((روبر مرل ( مرگ کسب و کار من است) ترجمه احمد شاملو ، موسسه انتشارات نگاه تهرات 1389 صفحه 15 )))))

لذا عزیزان در دادگاه نورن برگ اگر محاکمه عادلانه بود عاملان استفاده از بمب اتم در ژاپن وجنایات جنگی انجام گرفته مدعیان فعلی حقوق بشر نیز باید محاکمه می گردیدند درموضوع حمله صدام حسین با ارتش مسلح شده توسط غرب وترغیب وتشویق و تسهیل ومعاونت در این حمله وتجاوز نیز می بایستی تحت محاکمه قرار می گرفتند وبرهیچ کس پوشیده نیست که غربی ها به خصوص آمریکا وفرانسه مستقیماً وارد جنگ با ایران درخلیج فارس ومناطق جنگی دخالت داشتند واگر چنین محاکمه ای در دادگاه بین المللی تحت محاکمه قرار می گرفت می بایستی جنایات جنگی برعلیه مردم وکشور عزیرمان نیز تحت رسیدگی قرار می گرفت که درآن صورت تمام کشورهای پشت پرده وحامی صدام حسین هویدا وموجب رسوایی می گردید.افتخار این نظام در حفظ سرزمین پهناور ایران وآزاد سازی مناطق اشغالی مدیون رهبری امام (ره) وجوانان مؤمن واز جان گذشته بوده وحتی یک وجب از خاک ایران مورد تصرف قرار نگرفته ودر خیلی از مرزها تصرفاتی نیز ازخاک عراق داشتیم حال آن که در رژیم منحوس پهلوی بحرین از بابت اطاعت از فرامین بریتانیا به عنوان دستخوش علیرغم مخالفت مجلس شورای ملی از کشور جدا شد و جدا شدن خیلی از مناطق از کشورمان در دوره شاهان گذشته حاکی از افتخار به شهدا وجانبازان ورهبران کشورمان علیرغم فشارهای مضاعف دشمنان یکپارچه که حرفی برای گفتن از جهت قدرت نظامی نیز داشته را دربردارد ولی درهرحال صدام محاکمه شد وپیش بینی امام در حمله وی به کویت واعدام وی محقق گردید همچون سایر پیش بینی های انجام گرفته ولی ای کاش یکی از کیفر خواستهای وی حمله به ایران به عنوان متجاوز که خاویر پرز دکویار نیز رئیس وقت سازمان ملل عراق را متجاوز اعلام نمود ، می آمد اما درهرحال به مجازات اعمال ارتکابی خود نسبت به ملت خود ومردم ایران رسید.

1- روبر مرل ( مرگ کسب و کار من است) ترجمه احمد شاملو ، موسسه انتشارات نگاه تهرات 1389 صفحه 15

///// 

دیوان بین‌المللی کیفری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
پرش به: ناوبری, جستجو

مختصات: شرقی‌″۱۳ ′۲۱ °۴ شمالی‌″۰۶ ′۰۴ °۵۲ / ۴٫۳۵۳۶۱۱شرق ۵۲٫۰۶۸۳۳۳شمالی / ۴٫۳۵۳۶۱۱;۵۲٫۰۶۸۳۳۳ (نقشه)

دیوان بین‌المللی کیفری
International Criminal Court
Cour Pénale Internationale
ICC member states world map.png
کشورهای عضو دیوان
بنیانگذاری تصویب اساسنامه رم: ۷ ژوئیه ۱۹۹۸
اجرا: ۱ ژوئیه ۲۰۰۲
جایگاه Flag of the Netherlands.svg هلند، لاهه
شمار عضوها ۱۱۱ کشور
زبان‌های رسمی انگلیسی و فرانسوی
دبیرکل سونگ سانگ-هیون
عنوان ریاست رئیس
وب‌گاه http://www.icc-cpi.int


دیوان بین‌المللی کیفری (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز[۱] است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.

اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیده‌است، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع رسیدگی کرده‌است: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، و کنیا. علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌است.

محتویات

 [نهفتن

دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است؛

 • دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
 • شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
  • تحقیقات مقدماتی
  • محاکمه
  • تجدید نظر
 • دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی‌ست که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
 • دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیرقضائی اداره و خدمات دیوان است.[۲]

اعضا [ویرایش]

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در سال ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.[۳]

تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۰۸ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.

۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین المللی خودداری کرده اند .[۴] ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.[۵]

صلاحیت [ویرایش]

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری می‌کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.[۶]

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند.[۷] هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.[۷]

برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.[۸]

صلاحیت تکمیلی [ویرایش]

برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.

صلاحیت شخصی [ویرایش]

دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور را اصلاح کرد.

پانویس‌ها [ویرایش]

 1. *crime of aggression
 2. دیوان بین‌المللی کیفری سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه
 3. بازهم تمام راه‌ها به رُم ختم شد! دیپلماسی ایرانی، محمدرضا دبیری، ۴ خرداد ۱۳۸۹
 4. Rome Statute of the International Criminal Court United Nations Treaty Collection
 5. دیوان کیفری بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش‌های فقهی و حقوقی
 6. Article 5 of the Rome Statute. Accessed 20 March 2008.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Dilip Lahiri, 17 July 1998. Explanation of vote on the adoption of the Statute of the International Criminal Court. Embassy of India, Washington, D.C. Accessed 31 December 2006.
 8. Lu Jianping and Wang Zhixiang. “China's Attitude Towards the ICC” in Journal of International Criminal Justice, July 2005.

منبع: ویکی پدیا دانش نامه ازادhttp://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog