جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

روش صدور گواهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه

 

روش صدور گواهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه

 

 

 

روش صدور آگهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه و ارسال آن به کشورها خارجی از اداره کل ثبت شرکتها در تهران پس از در خواست ذینفع جهت اخذ گواهی و تعیین آنکه به چه مرجعی قصد دارد ارائه پرونده دهد. نزد کارشناس ارجاع و کارشناس بر طبق تقاضای ذینفع پیش نویس گواهی را تهیه و امضای مدیر کل ثبت شرکتها و یا رئیس ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری که نمونه امضای آنها قبلاً به وزارت امور خارجه معرفی شده است رسیده و پس از تحریر به شعبه حسابداری فرستاده می شود. حسابداری پس از وصول هزینه متعلقه به مهر مخصوص ممهور و به ذینفع تحویل می دهد. پس از امضای مدیر کل ثبت شر کتها و یا رئیس اداره ثبت، جهت صدور و ثبت در دفتر اندیکاتور به مسئول دفتر اداره کل ثبت شرکتها تحویل می گردد. مسئول دفتر پس از ثبت در دفتر اندیکاتور با اخذ رسید تحویل ذینفع می نماید