جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

وحدت مذهبی مسلمان تنها راه پیروزی /ارتش ازاد سوریه جنگ برای منافع زژیم اشغالی

نیاز به وحدت بین مذاهب و پرهیز از ایجاد تفرقه در این عصر حساس بنا به اموزه های تاریخی و دینی نمونه ان علیرغم اختلافات عدیده در بین حضرت علی ع با خلفا برای پایداری دین محمد ص تعاملات و روابط سیاسی و مشاوره ای با یک دیگر میتواند اموزه مهمی برای مذاهب باشدتا در برهه های حساس از هرگونه رویارویی پرهیز کرد چون نتیجه ان به نفع دشمن خواهد بود اکنون  نیز زمان  طرح اختلافات مذهبی نیست در شرایطی که دشمن در چند قدمی مسلمانان  اردو زده است ، زمانی است که مسلمانان به جهت دین واحد باید در مقابل دشمن واحد از اسلام و مسلمانان  دفاع و جبهه واحد اتخاذ نمایند برای نمونه  کشتار مردم مسلمان میانمار ،  سکوت و بسنده کردن به چند بیانیه از سوی مسلمانان و کشورهای اسلامی که زمان تشکیل کنفراس اسلامی ان زمان هم بود ، واقعا تاسف بار میباشد و هکذا ....

از طرفی عده ای هم برای رسیدن به این هدف شوم  یعنی اختلاف بین مسلمانان صرف نظر از مذاهب موضوع اختلاف بین اعراب و عجم  ها  را مطرح میکنند که متاسقانه این تعداد سعی دارند با بیدار کردن حس ناسیونالیستی ایرانی به این مهم دامن بزنند اینها یا اگاه نیستند یا خود را به نا اگاهی میزنند که مردم ایران قبل از اسلام پیرو دین زرتشت بوده و حضرت زرتشت در منابع دینی خود که گزنفون و هردوت به ظهور دین اسلام که نام پیامبر اکرم ص و حتی حضرت علی ع را به زبان پهلوی اورده به استناد زرتشت اشاره میکند ( حتی در کتاب سرزمین جاوید جلد اول و سلطنت و عشق جبران خلیل جبران نام پیامبر . امام علی ع به زبان پهلوی امده است ) بنابراین دین اسلام و به تبع ان زبان عربی که باری تعالی علت عربی بودن ان را بیان می فرماید جدا از یکتا پرستان عالم نبوده و یکتا پرستان جدای از اسلام نبوده و نخواهد بود ((ایرانیان نیز برابر با اسناد و منابع از ابتدا یکتا پرست بوده و خورشید یا ماه اب و خاک و اتش  امثال ان را مظهر قدرت خدا میدانستند و این شرک نیست )) برابر دین اسلام که یکی از برترین هاست  نبود    تفاوت بین قوم ها و نژادها و عقاید میباشد و همین برتری و اعتقاد به خدا و قران و پیامبر برای وحدت و یکی بودن کافی بود تا مردم ایران ان دوره به اسلام بگروند  اگر مردم ایران را مردمی فهیم و اگاه به دین بپنداریم می بایستی برابر با اموزه های زرتشت به دین اسلام می گرویدند کسانی که این موضوعات را مطرح میکنند از افراد بی اطلاع برای نیل به اهداف خود یعنی جدایی بین عجم و عرب که یکی دیگر از اهداف غرب همچون اختلاف در مذاهب برای ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت بین مسلمانان و بهربرداری از ان به سود استعمار تلاش میکنند به شمار میرود  مگر این نیست مدتی سر این مبحث اختلافاتی را ایجاد و با حمایت اعراب از رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی موضوع حمایت از کشور عربی در مقابل عجم را مطرح و بعدها به این نتیجه رسیدند که برتری به زبان  و نژاد نیست بلکه به اعتقادبه خد ا و قران وپیامبر اکرم ص میباشد کاری را مرتکب میشوند که در اعراب جاهلیت مطرح بود به نظر بنده همان قدر که خطر جدایی مسلمانان به جهت مذهب انها برا ی مسلمانان امروزی در مقابل دشمنان خطرناک هست مبحث اختلاف قومی و نژادی که در دهه های بعدی یکی از اهداف غرب برای تقسیم اراضی کشورهای پرجمعیت و قدرتمند در صورت از دست دادن بینش و وارد شدن ملت ها به این مبحث  که سالهاست استارت ان زده شده و حمایت غرب از گروهای کرد و... نمونه بارز ان است ایجاد خواهد شد ایا ترکیه نمیداند پ ک ک از سوی امریکا تغذیه نظامی و مالی میگردد و برای انها پناهگتاهی امن با ایجاد کردستان خود مختار ایجاد و قصد بزرگ کردن این خودمختاری برای ایجاد منطقه نفوذ بر سه کشور مسلمان نموده است  و مدتهاست روی کردها و ترک ها و اذری ها سرمایه گذاری صورت و عده ای غافل از دین واحد و امت اسلامی و هدف دشمنان وارد این گروه ها که بر روی تعصب انها کار شده میگردند غافل از اینکه ایران یا ترکیه یا سوریه یا عراق وقتی قدرتمند هستند که با هم در کنار هم برای یک کشور قدرتمند زیر یک پرچم واحد  قدم بردارند متحد و قدرتمند بلایی که بر سر عثمانی اوردند بلایی که بر سر کره و سومالی و... اوردند  باید همانند دوره امپراطوری ایران هخامنشی و حتی ساسانی  که مازندرانی ها در کنار بلوچ ها و اذری ها در جنگ های بزرگ همچون جنگ سارد هخامنشی یکپارچه با دشمن رومی مواجه و به پیروزی میرسیدند  باشیم  نمونه بارز جنگ تحمیلی که کردها  بلوچ ها  مازندرانی و گیلانی ها و اذری ها و اعراب چگونه متحد و پوزه صدام و منافقین را بر خاک مالیدند اری باید کار سیاسی و فرهنگی روی این موضوع حساس یعنی  جلوگیری از ایجاد تفرقه بین قوم ها و نژادها و مذاهب انجام گیرد که به نظرم تنها راه کار دشمن در رسیدن به هدف شوم خود که انشاا باز ناکام خواهد بود باشد و عدم دوری مسلمانان از دین که سفارش قران که همانا برابری قوم ها و نژادها و حتی زبانها را سفارش فرموده و فقط پرهیزگاران را تنها امتیاز نزد خدا دانسته  خود عامل نرسیدن دشمن به هدف تجزیه میباشد البته در ایران اسلامی که این ارزو را به گور خواهد برد چرات که قوم ها چنان به یکدیگر عجین و مرتبط و ارتباط معنوی دارند که به یکدیگر عشق می ورزند و اماده اند برای هم جان خود را نثار نمایند همین زلزله اذربایجان که چگونه سایر قوم ها و مردم قلبشان برای انها می تپد و از هر کمکی دریغ ننمودند و نخواهند کرد بنابراین ابتدا باید بر باورها و اعتقادات مسلمانان از طرف غرب کار شود و با دوری مردم مسلمان خدای ناکرده از دین سفارش باری تعالی در برابری قوم ها و نژادها و..  نادیده گرفته شده (و  تا زمانیکه مردم دیندار باشند محال است بین قوم ها و نژادها جدایی اتفاق بیفتد )سپس نقشه شوم خود یعنی ایجاد اختلاف بین مذاهب و قوم ها را به راه بیندازند البته به لطف خدا نه تنها این هدف غرب محقق نشد بلکه دین مداری وجه ی  خاص خود را پیدا نموده  انقلاب های اخیر نمونه ان بوده و شاید پیش بینی سید جمال اسدابادی در وحدت و یکی بودن مسلمانا که  ناشی  از تئوریهای اسلامی برگرفته از بزرگان دینی است محقق میگردد اگر در یک کشور بر علیه اسلام با سکولار مداری گامهای برداشته میشود اینها بر نابودی حکومت خود با این اقدام انهم در این بیداری اسلامی حرکت میکنند و زمینه سقوط خود را فراهم می نمایند چه بهتر بود از جد خود معاویه درس میگرفتند که حداقل در ظاهر اسلام را حفظ می نمود تا شاید سقوط خود را به تاخیر اندازند هرکس در مقابل دین الهی سرکش شود بنا به وعده خدا سقوط ان حتمی است و این است وعده الهی  لذا تنها راه رسیدن به سعادت در مقابل صلیبیون این زمانه  وحدت مذاهب و قوم ها و نژادها  میباشد و نباید شکی در این مورد داشت که دشمنان با ایجاد تفرقه در این زمینه و جدا نمودن یک ملت یا کشور از سایر مسلمانان به ان می تازند وگرنه اگر متحد می بودند امکان اقدام بر علیه ان نبود در این جاست که از راز بقا وقتی گروهی از گرگها به گله میشی حمله میبرد قصد دارند یکی از ضعفا یا ناتوانان ان گله را جدا  تا یکی از ان ها را که از بقیه جدا افتاد شکار نمایند و تا وقتی گله یکپارچه به گرگ ها حمله ور شوند بدون تردید شکاری نخواهد بود باید درس گرفت  پس عزیزان هرچند به جهت اختلاف در سلیقه سیاسی بعضی حاکمان ملل مسلمان وحدت و یکپارچگی میسر نیست حداقل در کشور خودمان می توانیم بین مذاهب و اقوام برای حداقل اقتدار کشورمان همچون گذشته متحد و از ایجاد تفرقه بین حداقل مذاهب بکاهیم و سایت ها و... را از ادامه فعالیت حال متعلق به هرمذهبی که باشد ممنوع در فعالیت نمائیم و به جامعه اگاهی داده و در این امر باید ما تحصیلکردگان پیشگام باشیم انشا

 امکان نزدیکی دانشگاهیان و فرهیختگان و حقوقدانان ملل مسلمان توسط حاکمان موجب وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمن واحد مسلمانان خواهد شد و این امر بجز وحدت بین برادران اهل تسنن با شیعه که هر دو مسلمان و همین بس که امت واحد به شمار میروند و کل مذاهب به قران و پیامبر معتقد میباشند از نظر عقلی و فقهی کافی برای پرهیز از تفرقه و ایجاد وحدت میباشد.

 اهل تسنن و تشیع هر دو  مسلمان و باید در ایجاد وحدت گام بردارند و رفتار حضرت علی ع در 25 سال   سکوت و وجود رابطه با خلفا در امر سیاست و قضاوت و..  در شرایط و زمان حساس اموزه دینی و تاریخی برای تمام مذاهب میباشد لذا تعامل ان دوره علیرغم وجود اختلاف ، نمونه بارز سیاست حضرت امیر  که الحمداا مورد قبول و احترام تمام مذاهب میباشد در حفظ وحدت در مقابل دشمنان واحد در ان عصر بوده  و تسری ان به این عصر در استفاده ار بیانات ان امام همام در پرهیز از تفرقه در بین مسلمانان را در بر دارد ،  اگر ان زمان وحدت و سکوت حضرت امیر به ضرر روم و سایر امپراطوری ها بود و هرگونه حرکت سیاسی و نظامی حضرت علی ع در اقدام به احقاق حق مسلم خود  شاید موجب  دو دستگی پیروان دین پیامبر ص میگردید و شادی دشمنان اسلام (با برداشت بنده از نهج البلاغه ،  با احتمال ایجاد جنددستگی و احتمال به خطر افتادن دین اسلام  موجب شد تا حضرت امیر علیرغم ذی حق بودن به وحدت مسلمانان می اندیشید و خلفا را در این امر با جوانمردی که از حضرت علی ع سراغ داریم یاری میداد  )   در این عصر از میان بردن وحدت بین مسلمانان و ایجاد تفرقه بین مذاهب به نفع امریکا و رژیم غاصب و انگلیس خواهد بود و به راستی که اکنون برادر و مسلمان کشی بجای نشانه رفتن اسلحه به سوی دشمنان واقعی به میان امده است چرا ؟ 

 یادم نمی رود در سال 1382 در سفر زیارنی حج که به مکه مشرف شده بودم در یک مینی بوس که جلوی مسجدالحرام زائران را به مقصد هتل میرساند یک جوانی که جلو بغل دست راننده که یک انسان مومن به خدا  همواره با صدای ارام ضبط صوت که قران تلاوت میکرد ایه های قران را به صورت مداوم تکرار میکرد همراه راننده به وی که ارام قران تلاوت میکردبا طعنه و... اظهار داشت همه اینها شیعه هستند ، ایشان با قطع تلاوت قران حرفی زد که واقعا در جای خودش متبحرانه و عالمانه بود گفت کلهم مسلم یعنی اینکه شیعه و سنی تمام مسلمان هستند و به قران و سنت رسول اکرم ص اعتقاد دارند  اگر سیاستمداران و مسلمانان به ظاهر روشنفکر تا اندازه این راننده مسلمان مومن اهل تسنن فهم داشتند این همه تفرقه و گروهایی که بر ضد مذاهب مختلف با نقشه راه غربیان و صلیبیون این زمان  ایجاد گردیده را موجب نمی شدند.

زمانی که فقهای عظام شیعه امکان اقتدا به امام جماعت اهل تسنن را صادر کردند واقعا چقدر میتوانست ره گشا باشد و برخی که سنگ چیزهای که حتی کوچکترین اطلاعاتی از ماوقع آن ندارند به سینه میزنند و موجب تفرقه همان چیزی که بدخواهان مسلمانان دنبال ان هستند ،  موجب جدایی مذاهب انهم در این برهه حساس که باید مسلمانان در هر مذهبی با هم متحد باشند فرقی نمیکند که از کدام کشور هستند فقط این که مسلمان هستند کفایت میکند راستی چرا حضرت علی ع 25 سال سکوت اختیار فرمودند تا اینکه خود مردم به سراغ حضرت علی ع رفته و برای اداره حکومت دعوت شوند ایا به نظر حضرت علی ع نمی توانست اقدامات متعدد سیاسی و نظامی به انجام رسانند و حق از دست رفته خود را پس گیرند چرا میتوانست اما نهال اسلام تاب نزاع های درونی را  نمی اورد و این نزاع با تشخیص حضرت به نفع دشمنان تمام میشد  و حضرت سکوت را بر احقاق حق لازم دانستند و حتی برای پرورش این نهال از هیچ یاری و مشاوره و مساعدت   خلفای حاکم وقت  کوتاهی نفرمودند و احادیث فراوانی در این زمینه داریم  بنابراین مذاهب و مسلمانان همچون بزرگان دینی باید وحدت خود را حفظ و اگر هم جایی برای نزاع و طرح اختلاف داشته باشند باید در زمانهای حساس که دشمن در مقابل قرار گرفته از ان پرهیز نمایند  و باید به این اندیشیده شود که همه ما مسلمان و امت حضرت پیامبر اکرم ص هستیم و این موضوع برای وحدت مسلمانان  کفایت میکند و  اینکه در ان دوره این تدبیر حضرت امیر موجب شد خیلی از ممالک در این دوره فتح گردد و در این دوره نیز این وحدت بدون تردید موجب شکست دشمنان خواهد شد ، متاسفانه  برخی اشخاص خاص و ظاهرا اگاه به امور دینی و سیاسی علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب و علمای دینی  دست به ایجاد تفرقه می زنند انهم به هر طریق ممکن  با ایجاد شبکه های ماهواره ای و سایت که متاسفانه توسط سیاسیون و حکومتها پشتیبانی میگردد  چرا ایا با این اقدامات سیاست های امریکا و انگلیس در کشورهای اسلامی را تسهیل نمی کنند ، ایا میدانند خیانتی را مرتکب میشوند که قابل جبران نیست  بخدا قسم ایجاد گروهای افراطی چه در اهل تسنن و چه در اهل تشیع موجب ضرر و عصیان  به دین اسلام به ویژه در این زمان که نیاز به مقابله با رژیم صهیونیستی و غرب که با تجهیز مسلمانان تندرو بر علیه یک عده مسلمان بیگناه مبادرت میکنند ناشی از همین تندروی هاست چه با ایجاد شبکه های ماهواره ای یا سایت و امثال ان که موجب هتک حرمت بزرگان دینی هر دو طرف میشوند مگر حضرت علی ع نفرموده سعی نکن به دین و مذهب کسی توهین کنی که جز با توهین به دین و مذهبت پاسخی نخواهی شنید .

در عصر فعلی نیاز به وحدت داریم باید مسلمانان این خطر بزرگ که حضزت علی ع  ( 25 سال با وجود اینکه هر حرکتی هم انجام میشد برای احقاق حق بود )و خلفا در مواردی از ان پرهیز کردند تا اسلام از اندلس اسپانیا و از شرق تا چین گسترش یابد را مد نظر قرار دهیم و یک صدا با ایجاد دشمنی بین مذاهب که در بین مسلمانان دو دستگی ایجاد میشود پرهیز کرد به جای اینکه اکنون شاهد جنگ مسلمانان با رژیم صهیونیستی و غرب باشیم متاسفانه مسلمانان به جان یکدیگر در سوریه سومالی و افغانستان و عراق و بحرین و یمن و جاهای دیگر  افتاده اند را شاهد هستیم اگر این همه اسلحه به دست با رژیم غاصب در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به مقابله بر می خواستند ایا نامی از ان رژیم بجا می ماند ایا اگر مسلمانان با هم متحد و غرب را از نعمت نفت محروم میکردند نمیتوانستند به راه کارهای سیاسی و اقتصادی دست یافته و  ستم های اعمال شده به مردم فلسطین را مرتفع نمایند به نظر میرسد با ایجاد شرایط در کشورهای اسلامی که تا حدودی حاکمان وابسته جای خود را به حاکمان مردمی و مسلمان داده بر ما وظیفه هست در این زمان برای ایجاد وحدت در بین مسلمانان و مقابله با مذاهب افراطی و تندرو به نام اسلام بر علیه اسلام و مسلمانان اقدام به هر طریق ممکن معمول نمائیم .

 در این جاست که به نظر فرهیختگان و حقوقدانان و سیاسیون با امکان ایجاد رابطه با اقشار تاثیرگذار سایر ملل مسلمان به هر طریق ممکن حتی مجازی امکان  تحقق چنین هدف متعالی را موجب گردند به ویژه امکان نزدیکی وکلاء و حقوقدانان ملل توسط حاکمان وقت کشورهای اسلامی و نزدیکی دانشگاه ها وجوانان خود یک ایده بسیار مهم در این امر میباشد برای مثال وحدت وکلاء چند کشور اسلامی صرف نظر از سلایق حاکمان ملل اسلامی در طرح شکوائیه بر علیه رژیم غاصب در برخورد غیر انسانی با زندانیان در بند و حقوق متصوره مردم فلسطین و سایر موضوعات حقوقی متصوره که مختص به کل مسلمانان از جمله میانمار میباشد از ان جمله است متاسفانه باوجود رشد ارتباط مجازی هنوز هم نزدیکی بین فرهیختگان و دانشگاهیان و جامعه علمی و دینی ملل فراهم نشده است که امید است با تغییر حاکمیت وابسته به غرب در کشورهای مسلمان موجبی گردد تا حداقل وحدت بین این کشورها و ملل در مبارزه با رژیم غاصب و غرب فراهم گردد و ایران اسلامی به تنهایی مورد غضب غرب و رژیم غاصب را به طریق سیاسی و اقتصادی متحمل نگردد و این فشار ناجوانمردانه قرون وسطایی  اگر بین کشورها تقسیم گردد قابل تحمل و حتی موجب پیروزی است هرچند ایران اسلامی انتظار حمایت نداشته باشد حداقل انتظار مساعدت کشورهای عربی و اسلامی در   رفتار غیر اخلاقی و سیاسی از طرف غرب و برخی کشورهای  وابسته به غرب و ....خواستار است که الحمداا به نظر ، برخی کشورهای تازه به انقلاب رسیده به این نتیجه رسیده اند که تقابل غرب با ایران نه به جهت سلاح صلح امیز هسته ای میباشد بلکه به جهت حمایت از مردم فلسطین و جنبش های جهادی است همان چیزی که سوریه اکنون تاوان ان را میدهد و متاسفانه برخی کشورهای مسلمان نیز بازوی راست غرب و رژیم غاصب در این امر مهم بر ضد مردم فلسطین مبدل گردیده اند غافل از اینکه رژیم غاصب با رویدادهای مصر و پیش بینی سالهای اتی در مصر به دنبال  گرفتن امتیاز از مسلمانان و پر نمودن خلا’ ایجاد شده در منطقه به طریق  سوریه میباشد تا به نحوی از محاصره مرزی  ایجاد شده فعلی راهی پیدا کند چون میداند که اردون نیز رفتنی است و خیزش اسلامی در ان کشور نیز قریب الوقوع میباشد  البته اهداف دیگر  رژیم  غاصب ،  حزب الله و ایران باز در امکان وارد کردن ضربه مهلک به نظر خود بر پیکر تازه به جان امده فلسطین و جنبش های جهادی است غافل از اینکه ایمان به خدا و خودباوری حزب الله و جنبش های جهادی فلسطین برای بقا کافی است و ایران یا بالعکس حزب الله برای بقا امده اند نه برای فنا و باز رژیم اشغالی با ان شکست بزرگ به درجه ایمان نیروهای حزب الله پی نبرده و قصد ازمودن مجدد در ادا مه اشتباهات خود را دارد البته به جهت فقدان هرگونه باور و اعتقاد و معیار معنوی در بین ارتش و.. خواه و ناخواه باید از هرچند گاه با اقداماتی افکار عمومی جامعه خود را از مسیر منحرف تا مبادا از درون که اکنون به ان مبتلا شده و خودسوزی برخی از مردم و بپاخواستن برخی از روشنفکران در مقابل سران رژیم و.. با مشکل مواجه شود که این امر حادث شده است  چرا که بیجا نیست که اقدامات رژیم اشغالی ر ا با اقدامات ضد بشری نازی ها  مقایسه نمود دقیقا رفتار ضد بشری و اقدام ناسیونالیتی و صهیونیستی و کشتار صبرا و شکیلا دیر یاسین و حمله به اردوگاهها خوی تجاوزگرانه به سایر کشورها که گوی مدعی العموم جهانی است و... که حکایت از به بیراهه رفتن ان رژیم و مهیا کردن شرایط سقوط ان کشور در سالهای اتی که تمام معادلاتشان بر هم خورده و یک به یک بر مخالفان ان اضافه میشود و دوستانش در منطقه را از دست میدهد این بار هر حرکت ان رژیم بر علیه هر کشور مسلمان تبعاتی برای ان رژیم غاصب به بار خواهد اورد که اربابنش با تصویب شبانه قطعنامه نیز نمی توانند به دادش برسند  باید دید حاکمان کشورهای مسلمان چه زمانی به این موضوع پی خواهند برد  که تمام توطئه های سوریه و ... از اطاق فکر رژیم غاصب سرچشمه میگیرد خدا میداند که شکست با دشمنان اسلام بوده و مسلمانان اکنون به ایمان و خودباوری جوانانش دل بسته و نمونه ان جنگ غزه و حزب الله بود  البته چنانچه این روزها شاهد هستیم بر هم خوردن امنیت در منطقه و حتی سوریه تبعات ناگواری را برای ترکیه و حتی اردن و دوستان رژیم اشغالی در منطقه  به بار خواهد اورد برای نمونه گسترش فعالیت پ ک ک در ترکیه در ماههای اخیر میباشد .فقط نگرانی ما جوانان مسلمان ایجاد فتنه توسط غرب با حمایت چند کشور مسلمان به صورتی که برادر و مسلمان کشی حادث و صلیبیون زمانه دیگر سربازانش مسیحی نیستند بلکه سربازانش را از مسلمانان کشورهای ی که قصد براندازی ان را دارند انتخاب میکنند اینجاست که تاسف اور و موجب تامل و نگرانی و ناراحتی است البته انشاا در این حرکت نیز دشمن موفق نخواهد شد و مسلمانان به این نکته مهم یعنی وحدت و پرهیز از نفاق و تفرقه پی خواهند برد و از برادر کشی دست برخواهند داشت.

                    به امید وحدت مسلمانان جهان در مقابل تنها دشمن نه در مقابل یکدیگر به نفع دشمن باشیم و وظیفه ما تحصیلکردگان اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به جامعه مسلمان میباشد 

 نویسنده : علی فتحی

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۳:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٦        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog