جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

علت نزدیکی عربستان در این شرایط سیاسی دنیای اسلام به ایران چیست ؟

 

 

علت نزدیکی عربستان در این شرایط سیاسی دنیای اسلام  به ایران چیست ؟

آیا سعی نزدیکی عربستان به ایران در چند روز گذشته بی دلیل است؟

بدون تردید سعی در نزدیکی عربستان به ایران و نشاندن جناب رئیس جمهور در سمت چپ خود به این معنا نبوده انطور که سیاسیون تعبیر کردن که با این اقدام عریستان سعی داشته که تظاهر نماید با ایران تنها کشور شیعه و مسلمان و دوست اسد مشکلی ندارد و امثال آن پس دلیل ان چه میتواند باشد؟

آیا واقعا عریستان همکاری تنگاتنگ  خود با رژیم اشغالی و ارتش به اصطلاح ازاد سوریه و قطر را با دوستی با ایران نادیده گرفته است چرا و به چه منظورر؟

به نظر بنده عربستان سعی داشته است در چند روز گذشته به صورتی در رسانه ها و محافل سیاسی برنامه ریزی نماید تا در صورت بروز هر بحرانی  از جمله تهدیدات یا اقدامات حماقت آمیز رژیم اشغالی ، خود را از معرکه به دور نگه داشته و احیانا در جنگ احتمالی کشور و تاسیسات نفتی و نظامی خود را با وجود مشکلات سیاسی داخلی و مرگ و میر حادث شده در بین خاندان سلطنتی دور نگه دارد و به نوعی خود را که در تیر راس ایران است محفوظ بدارد و مهمتر از همه به نوعی رفتار کند که اقدام ایران در صورت بوجود آمدن بحران بی طرف و مظلوم نمایی کند بدون تردید سیاست خارجی ایران تمام این موارد را در سیاست های خود منظور نموده است .

چرا که با عقل سلیم مطابقت ندارد وقتی عربستان رسما هزینه جنگی و بودجه اقدام نظامی و..  بر علیه ایران را متقبل میشود و تمام شیطنت ها را بر علیه ایران از جمله ادعای واهی و مسخره ترور سفیر عربستان در امریکا را که مقدمه تحریم های ثانی شد و سعی در حمایت گروه های مخالف حزب الله و ایران اسلامی و گرفتن سکان سرنگونی اسد در سوریه تنها پایگاه مقابله با رژیم اشغالی را به دست گرفته سعی و وانمود کردن نزدیکی به ایران بدون تردید ان کشور با امریکا و انگلیس و رژیم اشغالی هدف و توطئه جدیدی را دنبال می نماید و نباید از ان غافل بود و فریب اقدامات ظاهری را خورد من شخصا بر این باور هستم دعوت از رئیس جمهور و نشستن در اولین صندلی سمت چپ شاه عریستان خود از نقشه های غرب و رژیم اشغالی در فریب افکار عمومی و حتی ایران در اهتمام به عدم ادامه احتیاط از عربستان در سیاست خارجی و امنیت ملی و نشان دان و تظاهر به اینکه عربستان برای رابطه با ایران  و ادامه یهتر از گذشته ان حسن نیت خود را بکار بسته است ، خیانتهای عربستان فراموش نشده هر چند سعی در ایجاد روابط سیاسی با کشورهای اسلامی که رسما بر علیه ایران اعلام جنگ نکردند یهتر است و سفر جناب رئیس جمهور نیز قطعا در این راستا صورت گرفته و تمام جوانب را مدنظر داشته اند  اما باید از هر اقدام حتی کوچک دشمنان د تشویق و تنبیه ، پی به هدف انها در اتیه ببریم .

هرچند رژیم اشغالی در توهم بوده و میباشد اما بدون تردید به لطف خدا فرزندان روح الله با نظر حضرت ولی عصر عج کوچکترین حرکت رژیم اشغالی را رصد نموده و هوشیار و تدابیر لازم احیانا در صورت حماقت رژیم اشغالی اتخاذ نموده اند اما این سعی در نزدیکی عربستان یا حداقل ادعا و نقش بازی کردنش بی حکمت نیست و به عبارتی یا قصد کشیدن خود از غضب موشکی ایران که مراکز نفتی و نظامی ان کشور نشانه رفته شده و یا سعی در انحراف افکار عمومی دنیای اسلام و ایران در مظلوم نمایی و اینکه عربستان بی تقصیر است و ....

اما بدون تردید صاحب عصر نسبت به این کشور و مردم ایران نظر دارد و همچنان که واقعه طبس و ده ها اقدام بر علیه انقلاب ناکام مانده هرگونه اقدام از دشمن احمق بعید نیست و توکل بر خدا و سپس حفظ هوشیاری و اتخاذ تدابیر لازم و نادیده نگرفتن این تهدیدها که یادمان هست که جنگ افروزی رژیم اشغالی هموارره در یکی و دو ماه مانده به انتخابات امریکا انجام گرفته است که انتخابات اوباما و حمله به لبنان و شکست از حزب الله و سربازان امام عصر عج (  نوید  ایت الله  بهجت  مد ظله العالی در پیروزی حزب الله در درخواست سید حسن نصراله از نتیجه نبرد نابرابر و ناجوانمردانه رژیم اشغالی با ان حزب همیشه پیروز) نشانه بارز ان است و بدون تردید مراجع ذیربط تمام این موارد را با هوشیاری مد نظر دارند و پیروزی نهایی یا قران و اسلام و فرزندان اباعبداا میباشد 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog