جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

راه اندازی فاز اول نرم افزار سیستم جامع اجرای مفاد اسناد رسمی تا مهرماه امسال در

راه اندازی فاز اول نرم افزار سیستم جامع اجرای مفاد اسناد رسمی تا مهرماه امسال در کشور

 

 

مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی گفت: فاز اول نرم افزار سیستم مدیریت پرونده های اجرای اسناد رسمی تا مهرماه در کشور اجرایی می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی با اشاره به راه اندازی فاز اول نرم افزار سیستم مدیریت پرونده های اجرای اسناد رسمی تا مهرماه امسال در سراسر کشور، گفت: پایلوت این طرح سال گذشته در استان اصفهان آغاز شده و نتایج خوبی را به همراه داشته است.
"محمدجعفر باقرزاده" افزود: نرم افزار اجرا حاصل کار، کارگروه تخصصی دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی است که با استاندارد سازی فرآیندهای مختلف و با همکاری دفتر توسعه فن آوری اطلاعات سازمان تهیه شده است.
وی گفت: در راستای اهدافی که از تولید این نرم افزار و مکانیزه نمودن فرآیندهای اجرا مدنظر بود، شاهد شفافیت بیشتر و سرعت در حیطه اجرای اسناد رسمی در کشور خواهیم بود.
باقرزاده افزود: با امکاناتی که در این نرم افزار پیش بینی شده است، این امکان برای مردم وجود دارد تا با داشتن شناسه و رمز عبور به سیستم مذکور وارد شده یا از طریق درخواست سرویس پیام کوتاه، پرونده های خود را پیگیری و از مراحل مختلف آن اطلاع حاصل نمایند.
وی همچنین به قابلیت گزارش گیری آنی در این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این نرم افزار به مرکز داده های سازمان متصل است، این امکان نیز مهیا است تا تمامی عملیات اجرا در سراسر کشور نظارت شده و اقدامات واحدهای اجرا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه پاسخگویی مناسب و کیفی به مراجعین ثبتی با شیوه سنتی امکان پذیر نیست و سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک بر مکانیزه نمودن تمامی فرآیندهای ثبتی است، افزود: حجم بالای کار ادارات اجرا و مشکلاتی که ناشی از سیستم سنتی بوده است، این ضرورت را ایجاب می کرد تا از شیوه های نوین و فن آوری روز جهت سهولت در کار استفاده شود.
وی افزود: زیرساخت های اجرایی فاز اول این نرم افزار در واحدهای اجرای مراکز استانهای تهران، کردستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی نصب و راه اندازی شده؛ و در اکثر واحدهای اجرای تابعه استان تهران نیز مراحل نصب و راه اندازی این نرم افزار به پایان رسیده است.
باقرزاده یادآور شد: پیگیری نصب زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در مابقی استانها نیز با جدیت و مطابق با برنامه عملیاتی زمانبدی شده که در آن ملاک اولویت بندی، نتیجه بخشی و اتمام پروژه نرم افزار پاسخ استعلامات املاک از نظر زیرساخت بوده، در حال انجام است و روند این اقدامات به طور خاص در حال پیگیری و ارزیابی است.
مفاد اسناد رسمی برابر قانون قابلیت اجرایی در واحدهای اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک را داشته و نیاز به طرح دعوی و مراجعه به محاکم قضائی برای استیفای حقوق و اجرای مفاد مصرح در اسناد رسمی نیست. استفاده از
فن آوری های نوین و سیستمهای مکانیزه در حوزه اجرای اسناد رسمی، بی شک زمینه فراگیری بیشتر اجرای مفاد اسناد رسمی در جامعه و کاهش مشکلات مردم و مراجعه به محاکم قضائی را در پی خواهد داشت.

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog