جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

اشتباهات غربیها نسیت به مردم ایران:

 

اشتباهات غربیها نسبت به مردم ایران:

غرب مردم ایران را با نگرش مادی مورد ارزیابی قرار میدهد: و این بزرگترین اشتباه غرب است و عامل به هم خوردن معادلات منطقه ای و سیاست های واپس گرایانه.

 

 به نوشته «گاردین»، وزیر دفاع انگلیس طی اظهاراتی هدف از تحریم ها، افزایش درد و رنج مردم است تا به این ترتیب، در میان آن ها نارضایتی پدیدار شود.

ایا مردم ایران خیمه چندصد ساله انگلیس در کشور را فراموش کردند ؟ ایا مردم ایران شیطنت های چند قرنی انگلیس در مبارزه با دین و گماردن حاکمان مستبد و انتخابی را فراموش کردند؟ سرنگونی دولت مرحوم دکتر مصدق را چطور ؟

غرب با کار چند صد ساله در ایران باز مردم ایران را به خوبی نشناخته است ؟

مردم ایران وقتی یک هجمه خارجی اعم از نظامی و یا سیاسی را فقط احساس کنند موجب وحدت در مقابل دشمنان میگردد چرا که عامل وحدت ، اپوزیسیونهای سیاسی و گردهمایی اشتراکی و منافع مادی نیست بلکه عامل اصلی دین و اسلام به معنای خاص کلمه میباشد که همه اماده اند با الگو گرفتن از امام سوم خود تمام هستی خود را در قبال اعتقاد و باور و خدای خود هدیه نمایند و شکی در این راه ندارند و بنا به تصریح ایه قرانی که دشمنان همیشه از مرگ خوف دارند در مسلمانان و مردم ایران مصداق ندارد بنابراین اگر امروزبهانه هسته ای است در اوایل انقلاب و دهه اول انقلاب علت رو در رویی با انقلاب چه بوده است ؟

همه میدانیم انرژی هسته ای اکنون بهانه و صرفا کم امدن از اعتقادات دینی و ارزشها  از سوی مردم ایران ، مورد خواسته غرب است اصلاح اصولی از  قانون اساسی که انقلاب بر اساس ان شکل گرفته و حذف حمایت ایران از نهضتهای ازادی بخش جهان مد نظر انان بوده و به راستی رهبر فرزانه چه خوب تشخیص داده اند.

روزی فرا خواهد رسید همگان و ایندگان غرب را به این اقدامات ضد بشری و انسانی مورد هجمه قرار داده و سرزنش خواهند کرد یک جنگ اقتصادی نابرابر همان که قریش با پیامبر ص به انجام رساند اما بدتر و بی رحمانه تر از ان دوره اگر ان زمان اعراب جاهلی این اقدامات را انجام میداد از عرب جاهلی انتظار میرفت اما ار مدعیان حقوق بشر و دموکراسی هرگز.

الحمدا مرور زمان دست غرب را در دوستی با مردم ایران رو نمود و چهره باطنی انها را در دشمنی با مردم ایران را اشکار کرد که اظهارات وزیرامورخارجه انگلیس و امریکا مبین این ادعاست .

مردم ایران با داشتن تمدن چند هزار ساله و تکامل یافته دین مبین اسلام در مقابل کسانی که ملیت اجداد انها ( امریکا و..) اصلا معلوم نیست خواهند ایستاد و ایرانی بودن خود را به اثبات خواهند رساند و ابروی  غرب را خواهند ریخت و پیروز و سربلند با حفظ وحدت و تبعیت از مقام عظمای  ولایت  به اثبات خواهند رساند/ انشاا

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog