جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

حمله به غزه امکان برقرای صلح با جنبش فتح با از میان برداشتن حماس و تثبیت ....

 

بنام خدا

 

 چه خیال خامی : اهداف از بین بردن جنبش حماس که تنها مانع در راه رژیم غاصب و جنبش فتح علیرغم تلاش عامل صهیونیستی قطری از اقناع هنیه میباشد و سپس تثبیت خود در شرایط خطرناک فعلی که جنگ و خشونت موجب فروپاشی ان رژیم غاصب انهم با تحولات و بیداری اسلامی در منطقه که فقط با صلح ممکن است را دنبال میکند و این امر محقق نمیشود مگر با از بین راه برداشتن جنبش حماس و سپس تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل غاصب و تثبیت ان رژیم به سفارش تحلیلگران سیاسی و نظامی و غرب فقط با صلح ممکن است و تحولات منطقه در اینده برای بقا ان رژیم خطرناک خواهد بود و ا ین که عامل قطر از طرف امریکا و ژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را ابتدا با ترغیب هنیه به این امر یعنی شناختن کشور غاصب به عنوان یک کشور مستقل و... که با عدم اقناع هنیه و شنیدن جواب منفی این بار با اقدام نظامی که هزینه زیاد مادی و معنوی را برای رژیم غاصب خو اهد داشت شروع نمود و فقط و فقط هدف این میتواند باشد ولاغیر.

حامیان حقوق بشر جهانی حامیان تجاوزات تروریسم دولتی رژیم غاصب.

با گذشت زمان و اقدامات غیر انسانی صهیونیست ها و مقابله به مثل جهاد اسلامی فلسطین ،پوشالی بودن رژیم غاصب صهیونیستی  بیشتر هویدا میشود:

تردیدی نیست وقتی گفته میشود رژیم صهیونیستی همچون خانه عنکبوت سست است ادعایی گزاف نیست ، کجاست سپر آهنین رژیم صهیونیستی که میلیاردها دلار هزینه با ان همه تبلیغات کذایی ایجاد ان را به مردم اواره از خانه و کاشانه از اقسا نقاط جهان وعده داده بودند ؟

کجاست تکنولوژی به روز ادعایی ؟ وقتی پهپاد حزب الله اسمان منطقه کشور غاصب را در می نوردد و موشکهای دست ساز بدون سامانه جهاد اسلامی ، تلاویو را مورد اثابت قرار میدهد ان موقع ادعاهای پوشالی و بادکنکی رژیم غاصب برملا میشود کشوری که تاب مقابله با غزه که به اندازه یک شهرستان ایران اسلامی است  را ندارد چگونه غلط های اضافی دایر بر حمله به ایران را مطرح می نمود ؟

هدف رژیم اشغالی از حمله به غزه با وجود داشتن اطلاعات از وضعیت موشکی غزه چه بوده؟ آیا قصد رژیم اشغالی از حمله معطوف کردن افکار جهان  صورت گرفته است؟

آیا رابطه ای بین صحبتهای چند روز قبل اوباما در خصوص قصد مذاکره با ایران و اقدام تجاوزگرانه رژیم غاصب  وجود دارد؟

آیا قصد ازمون دولت های عربی رادارد ؟ یا تحریک ایران در هر اقدامی که بتواند بهره سیاسی ببرد؟

به نظر هدف رژیم غاصب از تجاوز مجدد به غزه :

بدون تردید این اقدام رژیم غاصب با چراغ سبز امریکا بعد از انتخابات بوده است و صرفا هدف ان رژیم یک بمب باران یا چند حمله هوایی نیست و هدف فراتر از ان بویژه وقتی امکان مصالحه و خرید هنیه با سفر عامل ، قطری به غزه میسر نشد و تنها مانع بزرگ صلح جنبش فتح با رژیم غاصب حماس میباشد باید به هر طریق از بین راه برداشته شود و این اقدام جز این منظور انجام نشده و باید پیامد بدتر از این حتی حمله زمینی برای خلع سلاح حماس و ساقط کردن دولت قانونی حماس را نیز از این رژیم خونریز و ناجوانمرد انتظار داشت تا بتواند برای بقا با جهاد فتح معامله کند و صلح نسبی را برقرار و رژیم غیرقانونی خود را در منطقه و جهان تثبیت نماید چرا گه گذشت زمان و عدم ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل با وجود بیداری اسلامی و تحولات سیاسی منطقه و جهان و کسب روز افزون قدرت نظامی و سیاسی ایران در منطقه و احتمال فرو پاشی قدرت های وابسته رژیم غاصب عربی و اسلامی در منطقه که اردون و عربستان از جمله انها خواهند بود انهم نه چندان زمان دور ، رژیم غاصب را بر ان داشته با برداشتن حماس از معادلات سیاسی منطقه به راحتی زمینه صلح با فتح و به تبع ان تثبیت خود در منطقه و جهان را به انجام رساند و این امر حمله نظامی زمینی به غزه را به دنبال خواهد داشت غافل از اینکه خدا با مردم فلسطین بوده و خواهد بود وقتی گذرگاه با مصر بسته بوده و مبارک لعین از ورود دارو و امداد پزشکی نیز ممانعت میکرد اسرائیل نتوانست به اهداف خود برسد و این بار هم به لطف خدا و تلاش کشورهای عربی اسلامی و... بعید است به اهداف شیطانی خود دست یابد/ اما نباید از دشمن غافل بود و به نظر هدفی جز این یعنی از بین راه  برداشتن حماس و امن کردن منطقه از غزه هم مرز با چراغ سبز امریکا چیز دیگری به ذهن نمیرسد ولی در نهایت غلبه با حزب الله است به لطف خدا بر دشمنان / توکلت علی الله

امید است کشورهای عربی و مسلمان به خود ایند به اندازه یک جو غیرت از ایران به ودیعه ببرند و در حمایت از مردم فلسطین کوتاهی نکنند و اهداف اسلامی و انسانی خود را قربانی سیاست بازی های شیطانی با غرب نکنند و حداقل با یک تهدید قطع صادرات نفت یا امثال ان می توان معادلات را بر هم زد . انشاا

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٧        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog