جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

سرنگونی دولت دمشق و طرح مذاکره با ایران ادامه تز حمایت از رژیم غاصب وجنگ غزه ...

 

بنام خدا

سرنگونی دولت دمشق و طرح مذاکره با ایران ادامه تز حمایت از رژیم غاصب وجنگ غزه توسط غرب با ناامید شدن غرب از عدم امکان رو در رویی نظامی با  جمهوری  اسلامی است

ایا رژیم غاصب به هدف خود در تجاوز به غزه رسید ؟ چه اهدافی را در این اقدام تجاوزگرانه دنبال میکرد؟

پیرو مقاله مورخه 27/8/91 اینجانب در همین وبلاگ در خصوص علت عمده حمله رژیم صهیونیستی به غزه :

1- بیم از تغییر حکومت های عربی مانند اردون و عربستان.

2- ترور رهبران مخالف صلح حماس و اجبار سران حماس به بیزاری جستن از ایران و قبولی رژیم غاصب به عنوان یک رژیم سیاسی .

3- اقدامات قطر در جلب رضایت هنیه و سران حماس به صلح پیشنهادی و همسویی با جنیش فتح در اقدامات اتی تشکیل دو کشور فلسطینی.

4- برجسته کردن نقش مصر و مرسی در حمایت از غزه و هرگونه داوری بعدی وی در برنامه های اتی رژیم غاصب در موضوع صلح .

5- جلب حمایت تمام گروهای مبارز فلسطینی در همسو شددن با مصر در مخالفت با رژیم حاکم سوریه علیرغم حمایت های بی دریغ دمشق از حماس و حتی فتح در سالهای متوالی گذشته همچون مصر در جلب رضایت غرب.

6- کم رنگ نمودن نقش ایران در موضوع فلسطین.

7- مهمتر از همه تثبیت موقعیت رژیم غاصب به عنوان یک کشور مستقل که تمامی اعراب و جنبش ها ان را به رسمیت یشناسند چرا که با از دست دادن حامیان خود با بهار عربی مخالفت های اساسی با رژیم غاصب و خواستهای مردم انقلابی از دولتمردان موجبات عدم امکان ادامه حیات رژیم غاصب در اتیه را ممکن نمی سازد و تثبت رژیم اشغالی صرفا با صلح ممکن خواهد بود و لاغیر و به ویژه از دست دادن حامیان عربی در منطقه از چند سو به ویژه اردن و..

لذا رژیم غاصب با حمایت ایران اسلامی از مردم مظلوم غزه مطابق با اصول قانون اساسی که حمایت از مظلومان و نهضت های ازادی بخش جز ارمانهای جمهوری اسلامی است توانست به نتیجه رسیدن در اهداف  ناکام بماند و همه قبول دارند اگر موشکها و تجهیزات نظامی ایرانی نبود پیروزی غزه ممکن نمی شد ولی رژیم اشغالی توانست به نوعی مصر و مرسی را به عنوان داور مطرح تا در اتیه به کمک ایشان که متاسفانه تاکنون سراسیمگی و وابستگی فکری و سیاسی به غرب و.. را نتوانسته کتمان کند ، بتواند موضوع پادر میانی وی در صلح حماس و فتح با رژیم اشغالی با کمک ترکیه و قطر نوکران  امریکا در منطقه را به انجام برساند تنها مانع سوریه و  ایران است که با ایجاد حلقه ای مخالف در مقابل دمشق که روسیه و چین و ایران و همگان در عرصه سیاست به ان پی برده اند را دنبال میکنند .

به نظر میرسد در زمانی نه چندان دور رژیم اشغالی برای نیل به این هدف یعنی تثبت موقعیت و کشور جعلی  خود و پذیرش رژیم غاصب به عنوان یک کشور از سوی جنبش های مبارز که مصر و قطر و ترکیه و عربستان  میانجیگری ان را برای بقا و نیل به اهداف ننگین سیاسی را بر عهده گرفته و ان  را به انجام خواهند رساند ، به مرحله اجرا بگذارند چون ادامه حیات رژیم اشغالی با این شرایط و بیداری اسلامی و تغییر توازن قوا به نفع مسلمانان ممکن نبوده یا حداقل دشوار خواهد بود و تجهیزات نظامی و غرب نیز نخواهند توانست به داد ان رژیم برسند تنها راه جلب نظر گروهای مبارز و جهادی در ایجاد و تشکیل دو کشور فلسطین  و اسرائیل خواهد بود و جنگ اخیر نیز مقدمه ای  بود بر این تز سیاسی  که طرح گفتگو با ایران نیز که یکی از شرط های ان سلب حمایت ایران از فلسطین خواهد بود را قوی به نظر میرساند و تنها مخالف دیگر یعنی دمشق نیز با اقدامات ترووریستی و تغییر  رژیم مواجه که همه شما عزیران به ان مستحضر هستید البته با تامل و بهانه های واهی هسته ای و... ابتدا قصد از بین بردن ایران و اسودگی غرب در رسیدن به این هدف بود که بعد از تامل و تفکر و ازمون ایران اسلامی به این نتیجه رسیدند که ایران اسلامی از پا در نخواهد امد و از ارمان و خاک و دین خود دفاع .و غرب و امریکا را بی ابرو خواهد نمو دکه نهایتا گفتگو و مذاکره وصلح و دادن امتیاز به ایران را عملی خواهند کرد انشاا البته مدیریت امام عصر عج و رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب و مردم غیور ایران اسلامی در این پیروزی  نقش عظیمی را ایفا نموده و خواهد نمود. به امید پیروزی در مقابل استکبار که صدها سال است که این کشور را به یغما برده و با اقدامات خود از تجاورات جنگ های جهانی اول و دوم و ساقط کردن دولت مصدق و گماردن حکومت پهلوی وابسته و ترغیب صدام در تحمیل جنگ و طرح کودتا و طرح براندازی نرم  و تحریم های خارج از منشور سازمان ملل و سایر اقدامات خصمانه بر علیه این مرز بوم که در طول تاریخ اولین بار است یک کشوری در مقابل انان ایستاده و نه گفته است و ما به ان افتخار میکنیم/

اینجاست که حماس باید از مخالفت با تنها حامی خود در حول محور مرز با ان کشور یعنی دمشق دست بردارد و فریب تازه مسلمان مصری را نخورد و با پایمردی ارمانهای چندین دهه خود را به باد فنا ندهد و ایران اسلامی به لطف خدا و حضرت ولی عصر عج و هوشیاری و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری توانست امریکا را از گزینه جنگ به گفتگو بکشاند و این خود پیروزی بزرگی است چرا که امریکا هیچ واهمه ای از تجاوز به کشورهای دیگر نداشته و اماده است برای منافع رژیم اشغالی به هر اقدام خفت باری تن در دهد ولی نصرت از ان ایران اسلامی و فرزندان روح الله میباشد و باید وحدت و انسجام و همدلی و استقامت را سرلوحه قرار داده تا به پیروزی نهایی در مقابل شیطان بزرگ برسیم انشاا

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog