جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

ذوالفقاری در مبارزه با حزب توده دفاع از املاک و اراضی و ثروت خود را مد نظر داشت

 

 ذوالفقاری در مبارزه با حزب توده( دمکرات ) به جهت حفظ املاک و ثروت خود اقدام نمودند.

 

 خاندان ذوالفقاری ، فئودال و وابسته به رژیم پهلوی در مبارزه با حزب توده( دمکرات ) نه به جهت وطن پرستی و حفظ جان مال ناموس مردم زنجان بلکه در ابتدا حفظ املاک و ثروتهای باد آورده در قرون متمادی ((چون حزب دموکرات به اصطلاح مخالف سرسخت مالکیت ارباب و رعیتی و سیستم فئودالی بود و معتقد  به مرام اشتراکی و طبقه کارگر و برابری و مالکیت اشتراکی بود که با تسلط حزب توده دودمان و ثروت خانی و اربابی بر باد میرفت ))   و از طرفی خوش خدمتی به ارباب پهلوی خود به انجام رسانده و مدیران قضایی و اداری و انتظامی با دخالت مستقیم این خاندان انتخاب و در زنجان معارفه میشد ند و اگر رعیتی جرات  تظلم خواهی از محاکم را به طرفیت هریک از خانها به خود راه میداد نه تنها احقاق حق نمیشد بلکه کت بسته به حضور خان آورده و مورد غضب وی نیز قرار میگرفت و اگر عمارت و بناهای ساخته شده به توسط ذولفقاری را نقطه مثبت برای آن خانهای وابسته به طاغوت قلمداد کنیم تمام عمارات و بناهای ساخته شده و بجا مانده از فراعنه و شاهان و دیکتاتورها درادوار گذشته های دور که برای خوشگذرانی و ...خود و خانواده انها ایجاد شده اند را نیز باید حسن دانست؟ که بدون تردید پاسخ منفی است  و اهمیت آن بناها به جهت قدمت آن بوده نه اینکه متعلق به چه کسانی بوده است و اگر عمارت ذولفقاری میراث فرهنگی تلقی گردیده به جهت قدمت آن بوده نه مالکیت آن بتوسط ذوالفقاریها و یا امثال انان.....

متأسفانه دربرخی از سایتها و شنیده ها ملاحظه می گردد از خاندان ذوالفقاریها تمجید موردی  ندانسته  صورت میگیرد، حال آن که مردم زنجان به خصوص کسانی که گذشته ننگین رژیم منحوس پهلوی وحاکمیت خاندان یاد شده را به خاطر دارند هنوز فراموش نکرده اند که تمام دستگاه های قضایی واداری وحتی انتظامی تحت تسلط بلا منازعه آن خاندان قرارداشت . به جهت از دست ندادن کارگر ارزان وحفظ ثروت واملاک باد آورده خود از ایجاد شهرک صنعتی درزنجان مخالفت نموده و از توسعه زنجان به انحا مختلف جلوگیری کرده و خاندان ذولفقاری ها خود را مالک بلامنازعه زنجان میدانستند و در عمل  نیز چنین بود  ،مبارزه ایشان با حزب توده درزنجان و به خصوص خاتون کندی که لنینگراد دوم نامیده  شد ه است ، نه به جهت وطن پرستی ودفاع از مردم ونوامیس آنها ، بلکه ابتداء برای حفظ املاک وثروت خود ودوم برای خوش خدمتی به ارباب خود،رژیم  منحوس پهلوی صورت گرفت. جای تآسف است که بعد از مدتها از فروپاشی رژیم مخلوع پهلوی وبه این نتیجه رسیدن آن دسته ازمردم انقلابی کشورهای تحت تسلط رژیم های سلطنتی در حال حاضر همچون مصر و لیبی و تونس و..  که با قیامهای خود نظامهای سلطنتی و ارباب و رعیتی را به موزه ها وکتابخانه ها سوق دادند بعضی ها ندانسته  وابستگان وکسانی که با سیطره ی رژیم منحوس پهلوی ثروت اندوزی نموده وبنیان ارباب ورعیت را قوت می بخشیدند وتنها حرف اول را درولایت زنجان زده وفراقانونی عمل نموده وقانون را با نفوذ خود به مضحکه می گرفتند .اگر کسی از آن خاندان تمجید نماید مدیون خون مبارزان وبه خصوص شهدای انقلاب خواهند بود .فراموش نکرده ایم که زنجان در دوران حاکمیت ذوالفقاری ها خرابه ای بیش نبود واکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس از این شهر از خاندان ذوالفقاریها بوده اند .حال اگر ازبین این خاندان کسی نیز پیدا می شد که حرکت مثبتی نیز داشته نمی تواند ظلم علیهده که ناشی از نفوذ آن ها بوده فراموش گردد آیا عمارت ذوالفقاری می تواند نکته مثبتی تلقی گردد ، آیا حرکت دسته عزاداری به طرف عمارت وی وتماشای شاهانه ی مشارالیه از بالکن عمارت به دسته عزاداری ، حسن تلقی می گردد ؟مگر فراموش نموده ایم اغلب کسانی که درکربلای معلی رو در روی حضرت ابا عبدالله (ع) قرارگرفتند از رزمندگان جنگ صفین بودند و نمازشان اکثر قضا نمیشد و ترک واجبات نمیکردند؟ چه رسد به این خاندان که از کسی  حمایت کرده و وابسته بودند  که کشف حجاب را انجام داده ، و عملا در مقابل اسلام سنگر گرفته و کشتار ورامین و سالهای  1342 و 1357 انقلابیون ، تبعید حضرت امام (ره) وخیلی از  اقدامات ضد دینی وقانونی ((قانون به ظاهر حاکم در ان دوره ))وخیلی از افعال شرم آور را سرلوحه اقدامات خود قرار دادند.  آیا وابستگی این خاندان به رژیم منحوس پهلوی قابل انکار وتردید می باشد ، این خاندان برای حفظ  ثروت واملاک بادآورده خود  با باج دادن به دربار وسرپوش گذاشتن بر اقدامات سیاسی و اجتماعی رژیم ستم شاهی با حمایتهای مادی و معنوی خود اگر درمقابل حزب توده ایستادگی نموده واگربرای خوش گذرانی وپذیرایی از میهمانان خود عمارت ذوالفقاری را بنا نهاده نمی تواند نکته مثبت ((در آن صورت آیا شاهان و دیکتاتورهای که بنا ها و عمارتهای را از خود باقی و اکنون میراث فرهنگی است صرفا به جهت قدمت تاریخی آن و نه از این جهت که به چه کسی تعلق دارد را نیز میتوان از نقاط مثبت آنان قلمداد نمود؟  که بدون تردید پاسخ منفی است  ))  درمقابل آن همه ظلم وقانون شکنی ونوکری بدون چون وچرای درباری و.....تلقی گردد، آن زمانی که این خاندان از ترس از دست دادن رعیت و کارگر از سواد آموزی آن ها ممانعت می نمودند وبالعکس فرزندان خود دربهترین دانشگاه ها ی اروپا به خصوص فرانسه فارغ التحصیل می گردیدند آن زمان که یک پیر مرد روستایی برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می کرد غافل از این که مدیر دستگاه قضایی به توسط همین خاندان انتخاب ومعارفه می گردیده است  ،عملاً نه تنها احقاق حق نمی گردید بلکه مورد غضب خان هم قرار می گرفت ، آن زمان که این خاندان  پالان الاغ را پشت رعیت مخالف یا منتقد می گذاشت وفرزند ارشدش را روی آن می نشاند و....  و ظلمهایی که قلم و حیا اجازه تحریر آن را نمیدهد ، فراموش نگردیده وکهنسالان منصف ومتدین همشهری بدون تردیدهمه ی آنها را به خاطر داشته وبازگو خواهند نمود(( ازفردی کهنسال که کار وکالتی داشته وبه بنده مراجعه نموده بود  وحتی مدیرکلی چند اداره در زنجان در آن وقت را برعهده داشتند وقتی از خاندان ذوالفقاری از وی سئوال گردید در پاسخ اظهار داشتند ، خیانتی که این خاندان بانفوذ به جهت خوش خدمتی به رژیم پهلوی به خصوص در قرن گذشته به زنجان نمودند برهیچ شخص منصف پوشیده نیست از مخالفت ایجاد شهرک صنعتی در زنجان گرفته تا قتل مدیر دادگستری وقت(( نقل قول از ایشان )) به توسط چماق داران ذوالفقاری که قصد فرار از زنجان از طریق راه آهن  به جهت مخالفت موردی کاری  با ذوالفقاریها به کلانتری سعدی جنوبی  پناه برده بود در داخل کلانتری با قمه که قتل وی نهایتا لوث شد گرفته تا رعیت بدبختی که با دست نوشته با جوهر قرمز که به معنای خشم وی تلقی می شده کت بسته به حضور وی می آوردند  با وجود سالها بعد از تصویب قانون کیفری ونحوه امکان جلب متهم گرفته تا تظلماتی که جهت حفظ املاک خود در ولایت زنجان صورت می گرفت وبعضاً ظاهر سازی وعوام فریبی از جمله آن هایی که امروزه نقل مجالس شده از نمونه های بدبختی ناشی از سیطره آن خاندان بوده را مفصل برایم نقل نمود این سخنان را از یک شخص تحصیل کرده وپیرمردی که حداقل مدیرکلی سه اداره را در زنجان  برعهده داشته در حضور چند نفر ابراز می نمود ، و به آن چه درکتابها وتاریخ آمده بود صحه گذاشت  )) ، بررسی وتأمل وتدبر نماییم واز اظهار حتی یک کلمه درخصوص تمجید برخلاف واقع و نااگاهانه از خوانین  که قطعا بدون تحقیق و بررسی و تامل و دور از حقایق و درک حاکمیت نظام فئودالی صورت میگیرد ((هرچند اگر مطلبی نیز عنوان شود اکنون به لطف خدا و نظام اسلامی که اگاهی های فردی جامعه به ان حد رسیده که اربابان و حاکمان موروثی را تقبیح و قدر این نظام و نعمت الهی را دانسته و ارج نهند ))، لعنت ونفرین آن ستم دیدگان و جان باختگان به توسط آن خاندان ((در سالهای حکومت رژیم ستم شاهی و اربابان ، نوکران وابسته وقت))  را به دنبال خواهد داشت ای کاش آن تعداد اندک قدر نشناس، مثل قوم بنی اسرائیل که توسط حضرت موسی (ع) از دست ظلم وستم فرعون رهایی داده شد وبه جای قدردانی از پیامبر راستین به جهت خلاصی آنان از ظلم وستم فرعونی راه به انحراف بردند در این عصر نیز از آنچه به برکت و مبارزات حضرت امام خمینی (ره) که هم چون حضرت موسی مردم رنج کشیده ایران را از سیطره قرنها نظام سلطنتی با هوشیاری و حمایت و همراهی مردمی رهایی بخشید و نظام فئودالی و ارباب رعیتی را از کشورمان برچیده و به تاریخ پیوند دادند، ارج نهاده و این ازادی و حاکمیت باری تعالی که قانون اساسی ما برابر با اصل 4 قانون اساسی برگرفته از این معیار الهی است و حکومت مورثی و سلطنتی که در دنیا نیز قابلیت خود را از دست داده ، قدردانسته و به این نکته که در پیشگاه باری تعالی به شهدا و مبارزان و جهادگرانی که سالهای متوالی برای به ثمر نشستن انقلاب و آرمانهای انقلاب و مبارزه با خانها و فئودالها  جان خود را خالصانه هدیه نموده اند برای حتی ادای یک کلمه که اگر جه مغرضانه هم نبوده و از روی جهل صورت گرفته باشد باید به شهدا و جهادگران  و خداوند باری تعالی پاسخگو بود و هیچ گاه نباید اعمال ننگین شاهنشاهی و سرسپردگان و وابستگان آن را از خاطره ها ی خود به همین زودی فراموش نمایم .

                                         علی فتحی وکیل پایه یک  دادگستری

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٥        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog