جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

نقد لایحه ممنوعیت خروج از کشور خانم های مجرد زیر 40 سال بدون اجازه ولی

 

                                        بنام خدا

 

نقد لایحه ممنوعیت خروح از کشور خانم های مجرد زیر 40 سال بدون اجازه ولی

 

با امعان نظر به قانون مدنی  کشور ما با نسخ ماده 1309 که 18 سال را سن رشد میدانست قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 و وحدت رویه شماره 61 مصوب 1364 سن 18 سال را سن رشد میداند یعنی هرکس به سن 18 سال رسید رشید بوده و میتواند هر حقی را که دوران طفولیت و سفاهت( منظور غیر رشید) را که صاحب و مالک شده را به اجرا بگذارد یعنی شخصا بدون نیاز به تنفیذ ولی یا قیم ان را اجرا کند بنابراین سن 18 سال سن رشد میباشد و فرقی بین اناث و ذکور نیست با این وصف باید دید برای دختران بالاتر تز 18 سال چه محدودیتی در اجرای حق هست فقط در موضوع ازدواج دختران باکره ( منظور قبلا اگر ازدواج نکرده و منجر به رابطه نزدیکی نشده باشد)  نیاز به اذن ولی یعنی پدر یا پدر بزرگ میباشد حال باید دید خروج از کشور با اذن ولی چگونه قابل توجیه میباشد به ویژه اگر دخترانی که باکره نبوده و یا ولی قهری انها فوت کرده باشد.

به نظر میرسد از نظر حقوقی فقط ازدواج هست که نیاز به اذن ولی است ایا خروج از کشور به منزله ازدواج است و اینکه ایا فقط دختران در خارج از کشور مرتکب جرم احتمالی میشوند ؟

از نظر حقوقی با وجود اصل برائت و  اصل صحت رفتار مسلمین ، تصویب چنین قانونی و محدودیتی برای همه خانم ها که شاید دختری باشد که جهت کار یا درمان یا تحصیل قصد خروج از کشور را دارد و یا ولی ندارد یا ولی وی مخالف میباشد ایا قانون کسب اجازه از دادگاه را هم همچون ازدواج در نظر گرفته است .

لذا به نظر میرسد هر قانونی که موجب سلب اهلیت استیفا اشخاص گردد نمی تواند موافق عرف باشد خوب خانم های متاهل که نیاز به اجازه همسر جهت خروج از کشور دارند و افراد مجرد تحت قیمومیت هیج کس نیست و فقط تحت ولایت پدر بوده و ولایت پدر نیز در فقه و قانون مشخص شده است البته در فرهنگ ایرانی و اسلامی تبعیت و اطاعت از پدر وجود دارد و نیاز به حکم قانونی ندارد اما اگر چنین قانونی تصویب گردد که اجازه خروج از کشور در خانم های مجرد تحت اجازه پدر باشد هرچند میتواند شاید موجب کاهش مسائل اخلاقی احتمالی در خارج از کشور گردد ولی با رشادت و اصل ازادی و اهلیت استیفا به نوعی در تعارض میباشد که باید قانونگذار تمام جوانب و امکان خروج در صورت مخالفت بی مورد ولی دختر که در موضوع ازدواج کم نیست را مد نظر قرار دهد در ثانی انقدر مشکل و خلا قانونی داریم که پرداختن به این موضوع نمیتواند الویت داشته باشد در ثانی بسترهای فرهنگی و اقتصادی و اسلامی اگر در بین جوانان نهادینه شود نیازی به این گونه قوانین نخواهد بود از طرفی با وجود قانون که هر ایرانی در خارج مرتکب جرم شود و در ایران یافت شود مجازات خواهد شد خود از ضمانت احرای مهم میباشد حال باید منتظر بود تا دید چگونه نظر هر دو طرف یعنی دولت و مردم را قانونگذار تامین خواهد نمود.هر چند فراکسیون زنان  مجلس ، رشیده بودن خانم ها را موجبی برای خروج از کشور دانسته اما مگر این نیست که هر خانمی طبق قانون مدنی به سن 18 سال رسید رشیده تلقی خواهد شد در ثانی هر قانونی که مخالف قانون اساسی باشد محکوم به بطلان است و ایا این اقدام سلب ازادی و اهلیت استیفا نخواهد شد چنانچه عرض شد باید منتظر بود.

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٤:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog