جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تحریم نفت هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات بوده و لاغیر

قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت  شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده 24 منشور با تصمیم شورا و رای اکثریت ممکن خواهد بود و هرگونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان ، خارج از مصوبات شورای امنیت  (( صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست ))ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام ، مجازات برخلاف قانون و عرف بین المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن 21 محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم ، همچون صدو حکم بدون دادگاه و قانون میباشد.

 عملا بی احترامی و نادیده گرفتن مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل و به تبع آن منشور سازمان ملل و نزاکت بین المللی ، همچون  اقداماتی بود که هبتلر و موسیلنی و دیکتاتورهای بنام ، مرتکب میگردیدند با این تفاوت که اکنون مدعیان حقوق بشر و حامیان قانونمندی جهانی این بی قانونی و فشار ظالمانه را ((همچون امریکا و استعمار پیر و فرانسه و المان و حامیان انان )) مرتکب میگردند و دنیا و تاریخ همه این ها را ثبت و روزی فرا خواهد رسید ، مردم امریکا و غرب از این اقدام سباستمداران فعلی و از یاداوری این تاریخ در آینده ای نه چندان دور ،  شرم سار خواهند شد همچون تصمبم ناجوانمردانه بمباران هیروشیما و ناکازاکی و... که اکنون  کشور عزیزمان را به بهانه های واهی طرح ریزی شده در اطاق فکر رژیم صهیونیستی ، به جهت دستیابی به علوم و فن آوری به نظر خود تحت فشار و تحریم قرار داده اند حال انکه یکی از بلندپایه ترین شخص سیاسی امریکا،  وزیر دفاع امریکا صلح امیز بودن فعالیت هسته ای ایران را خاطرنشان میگردد ،  گویی قرون وسطی در مبارزه با علم اندوزی همگان نه صرفا قشر خاص که مختص لردها و نجبا بود ، دوباره تکرار گردیده ولی با شکلی و ظاهری دیگر ، این بار در قالب کشورهای غیر همسو و استعمارستیز ، و شرم آورتر از آن رفتار منافقان و مخالفان این ملت اروپا و آمریکا نشین که هیچ دغدغه ناشی از اثرات اقدامات ظالمانه دشمنان ، به ملت عزیز ایران را به خود راه نداده و گویا از این امر خرسند نیز هستند وطن فروشانی که جز به افکار پلید خود نمی اندیشند و منافع مردم رنج دیده از استعمار  و دشمنان را نادیده گرفته و از آزرده  خاطری ملت خود شادکامند  غفلت از مقداری تعصب و جوانمردی و وطن پرستی عاقبت آنان نیز جز سرنوشت منافقان مستقر در پادگان اشرف  نخواهد بود و مردم ایران هوشیارانه تمام اعمال و رفتار دشمنان و به ظاهر خودی های فریب خورده را رصد و به خاطر خواهند سپرد.

جالب اینکه این فریب خوردگان و دشمنان بر طبل توخالی میکوبند که رژیم صهیونیستی قصد حمله به تاسیسات هسته ای ایران را دارد و امثال آن ، زهی خیال باطل ، رژیمی که تاب مقابله با حزب الله لبنان و حتی حماس در غزه (( بدون مشکلات مسافت و لجستیکی و..))  با انهمه تحریم های تسلیحاتی حماس و حزب الله که با اندک سلاح و نیرو رژیم صهیونیستی را به زانو درآورده و پبروزی افتخار آمیز را به مسلمانان و آزادی خواهان جهان هدیه کردند و اگر اربابان شورای امنیت تشین  رژیم اشغالی نبود و قعطنامه ای را  به موقع تصویب نمیکرد پیروزی حزب الله از آن نیز فراتر میرفت چه رسد به ایران اسلامی که حزب الله لبنان در حد یک لشگر ایران نیز  نبوده هرچند در ایمان و شجاعت و صلابت  به مردان احد و بدر می ماندند و با ایمان می جنگیدند. 

ایران اسلامی می بایستی در هر حال روزی در به اتمام رسیدن منابع و ذخایر نفتی خود تدابیر لازم را اتخاد می نمو د،  اکنون با این اقدام خصمانه دشمنان و قصد تحربم نفتی این امر محقق و باید برنامه های لازم مدبرانه طرح ریزی و راه کارهای لازم از هم اینک  اجرا گردد در تمام این اقدامات دشمنان ،  حکمتی برای اهل ایمان و دانش نهفته است تا مشکلات را به فرصت تبدیل نمائیم هرجند ممکن است سختی های در این ر اه داشته باشیم  ولی در هرحال بی نیازی به صادرات نفتی می بایستی در یک زمان مرتفع میگردید و اکنون این شرایط فرصت خوبی است تا کشور را از صادرات تک محصولی که بزرگنرین مشکل سیاسی در عصر فعلی برای تمام حوامع در حال توسعه است رهایی بخشیم و این امر آسان نخواهد بود و نیاز به عزمی راسخ و ایمان و خودباوری فراوانی خواهد بود  به نظر این خود لطف الهی در بیداری مردم ایران در این زمینه است.(( گر خدا خواهد عدو سبب خیر شود))

، برابر با ماده 24 منشور سازمان ملل و وظایف شورای امنیت هرگونه تحریم اقتصادی باید با مصوبه شورای امنیت باشد با ناامیدی غرب از بردن پرونده ایران به شورای امنیت با طرح و اجرای بهانه های واهی ، قانون شکنی را همچون گذشته به اوج رسانده و کینه و تینت باطن مستبدانه خود را مجددا به اثبات رساندند . این اقدام برخلاف عرف بین الملل و منشور سازمان ملل  امریکا و غرب به هیچ یک از حقوق دانان و مردم جهان پوشیده نیست که این اقدامات یک جانبه برخلاف نزاکت حقوق بین المللی بوده  و تاریخ این خصومت و اقدامات بی دلیل غرب بر علیه مردم ایران را در خود ثبت و مردم ایران این اقدامات قرون وسطایی غرب را به خاطر خواهند سپرد و دروغ غرب به خصوص امریکا  در با مردم ابران بودن بیشتر اشکار شده و اتفاقا حاکی از دشمنی مخصوص با مردم ایران میباشد که در مقابل زورگویی های غرب و سیاستهای خصمانه اش از جنگ تحمیلی گرفته تا سایر اقدامات پس از به پیروزی رسیدن انقلاب ایران  در کنار مسئولین خود ایستاده و خواهند ایستاد پس بهتر است امریکا  با مردم ایران بودن را مدعی نگردد،  که مردم ایران این شعار توخالی را دیگر باور نخواهند کرد چرا که امریکا در عمل با این اقدام اخیر که مستقیما فشار اقتصادی احتمالی آن به مردم  نیز وارد خواهد شد تینت و خصومت خود با مردم ایران را به اثبات رسانید و خوی استعماری و کاپیتالیستی خود را مجدد حبات بخشیده و خود را در میان مردم ایران خوار نمود که باز این توفیق الهی در شناساندن چهره ظالمانه و مستبدانه غرب پشت چهره  بشر دوستانه بود که مردم ایران در اهداف متعالی خود با این اقدامات غربی ها مصمم تر خواهند شد و همچنان الگویی برای کشورهای تازه به استقلال واقعی رسیده در ایستادگی و مقاوت در مقابل استعمار خواهند بود چرا که مرگ باعزت  بهتر از زندگی با ذلت برابر با اموزه دینی و حسینی است ، میباشد هرچند مطمئنا مردم ایران با این روحیه ولایتمداری و استکبار ستیزی با کوله باری از تجربه های تاریخی از صدر اسلام تا کنون با عزت زندگی خواهند نمود و با مقاومت خود آبروی غرب را خواهند برد و ثابت خواهند کرد ایرانیان درس های مقاومت را از اسطوره های تاریخی و دینی خود آموخته و اکنون به مرحله اجرا خواهند گذاشت و ایران اسلامی بدون تردید شکوه و عظمت خود را بیشتر از این باز خواهد یافت..

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٦        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog