جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

دولت مصر و حمایت از سلفی ها و تکفیری ها و جبهه گیری در مقابل مقاومت عامل سقوط ..

 

 

هوالحکیم

 

مصر و حمایت از سلفی ها و تکفیرها نتیجه ای جز این نداشت همان که ایران بارها  احتمال به  سرقت رفتن انقلاب و تغییر مسیر انقلاب مصر را هشدار داده بود.

تقدیم به شهدای انقلاب .

تنها عامل شکست دولت مرسی حمایت از سلفی ها و تکفیرها و دشمنی با راه مقاومت که در نوک ان پیکان مبارزه حزب الله و سوریه قراردارند و اعتماد به عربستان و قطر و کشورهای به ظاهر دوست فقط به جهت دریافت کمک های مالی و... در تقابل با ایران اسلامی یا به جهت رقابت و یا خوش امد غرب و کشورهای عربی و.. با وجود اینکه  ایران  امتحان خود را در عرصه سیاست خارجه و مبارزه با استکبار به تمام جهان پس داده است .  عدم تفاهم مرسی با احزاب مخالف بانفوذ و در کل سیاست سلفی گری جای مرسی را با مبارک در صندلی محاکمه و زندان عوض کرد افسوس و هزاران افسوس که این نصایح را رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه بارها متذکر شدند ولی کجا بود گوش شنوا؟!!!

وقتی سیستم قضایی قانون را کنار گذاشت و وارد کسب قدرت گردید نه تنها قانون و حیثیت قضایی یک کشور را به باد میدهد بلکه دیکتاتوری حاکم را صد برابر میکند وقتی حکم ازادی و برائت کسی که انهمه خیانت و نقض قانون و اقدامات ضد بشری را مرتکب شده و این اعمال حقوقی قابل پیگرد  حسنی مبارک بر هیچ کس حتی عوام مصر نیز پوشیده نیست خود وارد شدن سیستم قضایی مصر به جرگه نظامیان و کودتاست ای کاش رئیس جمهور موقت که ریاست دادگاه عالی مصر را بر عهده دارد از پذیرفتن این مسئولیت سرباز میزد تا بی طرفی دستگاه قضا را زیر سئوال نمی برد.

1-  قانون اساسی به رفراندم گذاشته شده مصر عملا نادیده گرفته شد.

2- انقلاب مردمی به طرف منافع غرب سوق داده شد و علت عمده ان نیر جناب مرسی مغرور از کسب قدرت بود که گامهای بر خلاف اهداف مقاومت و سیاستهای کشورهای غیروابسته و مسلمان منطقه خاورمیانه را برداشت .

3- حمایت از تکفیری ها و سلفی ها که به واقع خطر رشد و گسترش آن نه تنها برای مصر بلکه برای منطقه زیان آور بود و احتمال به دست افتادن قدرت در مصر به دست سلفی ها محتمل نبوده و قطعی بود.

4- عدم کسب و استفاده از نصایح خردمندانه ایران و تلاش برای نیل به اهداف عربستان که سیاستهای چند روزه را فقط برای بقا خود و انتقال تشنج به کشورهای دیگر از ترس از دست دادن نظام سلطنتی .

5- عدم استقبال و بکارگیری احزاب مخالف اخوان در دولت و حمایت از احزاب تندرو برای نمونه سکوت وی در حمله لفظی شیخ تکفیری ها در سخنرانی در حضور  مرسی و نهایتا به شهادت رسیدن چند نفر از شیعیان مصر توسط کفار که دیدیم امام عصر عج چگونه مدیریتی دارد تا تاوان این شهدا را از حکومت مرسی بگیرد.

6- این اقدام ارتش در اوایل پیروزی انقلاب نیز بارها اتفاق افتاد اما تدبیر شجاعانه  و مدبرانه حضرت امام ره توانست از  به هدر رفتن خون شهدا و به سرقت رفتن انقلاب محافظت فرمایند بنابراین نبود رهبری خردمند و عالم و فقیه و خداترس و شجاع در مصر خود یکی از عوامل سقوط دولت مرسی بود.

7- مخالفت با حکومت سوریه که همواره در کنار مقاومت بوده و سالها از آوارگان فلسطینی و جنبش مقاومت فلسطینی حمایت مالی و معنوی و تسلیحاتی کرده بود و حتی حماس و مقاومت را به خود جلب و توانست انها را در مقابل بشار اسد قرار دهد غافل از اینکه تنها عامل و امکان مقاومت سوریه میباشد هم از لحاظ موقعیت سوق الجیشی و هم از لحاظ معنوی و نزدیکی با مرزهای رژیم غاصب بنابراین دولت مرسی برای خوش آمد غرب و رژیم غاصب دست در دست دشمنان بشار اسد داده و حتی با اعلام دوستی و نزدیکی به حماس تمام تونل های حمل غذا و.. را پر آب کرد و در واقع ضربه ای که ایشان به مقاومت و وحدت جنبش های فلسطینی زدند تا حال هیچ کس قادر به ان نبوده است/

اما اکنون مصر به مرحله ای رسیده که غرب با حمایت از نظامیان مصری که رابطه تنگاتنگی با انها دارند توانست قدرت را دست بگیرد و قضات عالی مصر را هم خرید تا انچه مبارک مرتکب ان جرایم و کشتار نشده بود را با ارا ی از قبل صادر شده حمایت نماید اما چه بد میشود وقتی نظامیان و حقوقدانان وارد سیاست گردند حقوقدانان و دستگاه قضایی که مردم از ان انتظار اجرای عدالت را دارند این کشتار اخیر ایا بدون حمایت و حکم هرچند نانوشته موجب کشتار مردم مخالف دولت انتقالی نشده است.

ایا این دولت انتقالی قانونی است؟ هرچه باشد دولت مرسی اگر چه معایب زیادی در عرصه سیاست و.. داشت اما در هرحال بتوسط مردم و با رای اکثریت به قدرت رسیده بود و میتوانست وضعیت مصر بهتر از این باشد حداقل با راضی کردن مرسی به اشتی ملی و تشکیل دولت فراگیر و... شرایط وخیم را به بار نمی اورد.

متاسفانه هرکس که از گرد راه میرسد خود را رهبر مسلمانان جهان اسلام قلمداد میکند ان از عربستان انهم از مصر کشوری که سرو مشروبات الکی در اشکارا و کلوپ های شبانه در ریاض و قاهره پابرجاست و مهمتر از همه فقط اسلام را در مدینه و مکه و در قاهره در مساجد میشد یافت  حالا میشود به توفیقات حضرت امام عصر عج نسبت به ایران اسلامی و انقلاب را درک کرد جبهه گیری تمام دنیا در مقابل کشورمان با وجود منابع غنی نفتی و معدنی و موقعیت سوق الجیشی و ... پی برد انقلاب اسلامی رهبری داشت که ادعایش جز به ثمر رساندن اسلام ناب محمدی نبود در کمال ساده زیستی رهبری دانشمند و شجاع که عملا در مقابل انگلیس و امریکا که بارها به این ملت ضربه زده و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در نشاندن حاکمان وابسته بر قدرت از هیچ چیز دریغ نکرده بودند ایستاد و گفت  دولت مصدق سقوط کرد  اما انقلاب نوپا سقوط نخواهد کرد چرا که تمام روزنه های احتمالی اقدام غرب با همکاری دست نشانده های داخلی را انچنان بست که دیگر غرب راهی جز تحریک و ترغیب حزب بعث به حمله به ایران را نگذاشت اما در مقابل مرسی چکار کرد .

الف : پیگیری سیاست های غلط و جبهه گیری برخلاف دین مبین اسلام و اموزهای دینی و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی حمایت از سلفی ها و تکفیری ها و دشمنی با کشور سوریه که زمانی بهترین حامی  و در جنگ با رژیم صهیونیستی به داد مصر رسیده بود .

ب: دشمنی با نظام شکوهمند ایران اسلامی انهم فقط برای امکان گرفتن کمکهای مالی عربستان و غرب.

ج: اعتماد به عربستان کشوری که اتش جنگ را با یاری کشور قطر و...در سوریه برافروخت و حمایت همه جانبه از این تروریست ها فقط برای خوش امد انها  که نهایتا غرب و ارتش مصر متوجه شد سرکار ماندن مرسی مساوی است با حاکمیت اتی سلفی ها و برهم خوردن نظام حداقلی دموکراسی در مصر که شهادت شیعیان بدست تکفیری ها نمونه بارز ان بود.

د: ایجاد اختلاف بین جنبش های مقاومت از حماس گرفته تا اوارگان فلسطینی به مدد نفوذ منطقه ای و مردمی و عربی  اخوان المسلمین در کشورهای اسلامی .

نتیجه اینکه وقتی قدرتی و حاکمیتی با نام اسلام ولی در عمل حمایت از احزاب شیطان سرکار بیاید انتظاری بیش از این نمیرود و نتیجه حماقت جناب مرسی به باد دادن انقلابی بود که حاصل هزاران شهدای انقلاب مصر بود اگر این انقلاب صحیح رهبری میگردید میتوانست دژی مستحکم با یاری کشورهای چون سوریه و ایران در مقابل رژیم غاصب باشد و حتی نزد خدا موجب شرمندگی نمیشد چرا اسد در سوریه با انهمه فشارها توانست در مقابل تروریستهای تکفیری که غرب و رژیم غاصب حمایت مالی و تسلیحاتی نیز میکند بایستد فقط و فقط ایمان به مقاومت و عدم تغییر سیاست ضد صهیونیستی بود .

پس اینجاست باید بدانیم انقلاب اسلامی ایران همچنان استوار ایستاده و با دشمنی قدرت های بزرگ مثل دژی مستحکم از جای خود حرکت نکرده است و هنوز هم اندکی از دستاوردها و آرمانهای انقلاب عقب نشینی نکرده  و تمام دشمنان انگشت به دهان از این مدیریت و سیاست عالی که قطعا توجهات حضرت ولی عصر عج را در بر داشته است مانده اند این همه امنیت در کشور که شاید اندک کسانی این امنیت را قدر بدانند و اندک مقایسه ای با عراق و افغانستان و ... بتواند موجب سپاس از باری تعالی و تدبیر رهبران سیاسی و امنیتی کشور گردد و نه تنها انقلاب بلکه ارمانهای ان نیز حفظ گردیده و خون شهدا و جانفشانی رزمندگان به هدر نرفته است و این را نیز مدیون رهبری حضرت امام ره  و جانشین خلف ان افضل الفضلا و  افقه الفها  رهبر معظم انقلاب میباشیم خداوند با صالحان و مومنان و حزب الله میباشد و هر دولت و حکومتی اگر با نام اسلام بیاید و در عمل مهره دشمنان اسلام باشد عاقبتی جز این نخواهد داشت و ای کاش مرسی از انقلاب ایران درس میگرفت چه خوب گفته است دانشمندی که برای پیروزی باید به گذشته برگشت و از تجربه دیگران بهره برد تاریخ انقلاب اسلامی در مصر تکرار شد اما عدم تدبیر و انحراف از اصول انقلاب در مصر موجب این شکست گردید ولی لامید است کشور مصر فراموش نکند که اکثریت مردم مصر مسلمان و مخالف رژیم غاصب صهیونیستی است و این اتش اگر در کشورهای اسلامی شعله ور گردد این بار کاخ سفید را نیز به اتش خواهد کشید تردید نکنیم و برای غزت و پیروزی مسلیمن دعا کنیم و این نعمت الهی و امنیت در کشورمان را شاکر باشیم قدردانی کنیم از کسانی که شبانه روز برای این هدف مهم تلاش میکنند انهم گمنام و عاشق ملت و کشور و دین و رهبرشانند.

نویسنده : علی فتحی وکیل دادگستری

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳۱        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog