منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا

بنام خدا

منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

 

« منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که جبران خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل را بنماید»
        سؤال ـ در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

 

نظریه شماره1938/7 ـ 24/2/1384

 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

منظور از تأمین مقرر در ماده (1)321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن چنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنانچه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین دادرسی فوق الاشعار خواهد بود و مقررات آیین دادرسی کیفری در این موارد اجراء نمی شود.

 

 

 

پی نوشت :
        1ـ ماده 321 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در صورتی که طرف دعوی تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

 

 

/ 0 نظر / 101 بازدید