شرح وظایف واحد اجراء ثبت و سایر قسمت ها به شرح ذیل

شرح وظایف واحد اجراء ثبت

 

رسیدگی به اجرائیه های صادره و امضاء آنها

رسیدگی به نحوه ابلاغ اجرائیه ها .

تهیه اخطار لازم به بستانکار به منظور اعلام نحوه وصول طلب و رسیدگی به صحت ابلاغ اخطاریه ها .

وصول حقوق دیوانی از طریق مامورین اجراء .

رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله به نحوه ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی .

بازداشت اموال منقول و غیر منقول بدهکاران و ارزیابی آنها با نظر کارشناس .

ارزیابی مجدد اموال در صورت اعتراض به ارزیابی .

صدور و تهیه اخطار تمدید ارزیابی .

تهیه آگهی مزایده .

حراج اموال .

تخلیه مورد اجاره و یا مورد معامله با همراهی ماموران اجراء و نماینده دادگاه و مامورین انتظامی .

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و متصرفین مورد اجاره و مورد معامله و تشخیص قابلیت رسیدگی .

استعلام وضعیت املاک مورد رهن از دوایر املاک .

تعیین اجاره بندی و وضعیت بنای مورد وثیقه شرطی و رهنی .

دستور کسر حقوق بدهکارانی که در موسسات دولتی انجام وظیفه مینمایند .

محاسبه بدهی پرونده از حیث اصل و نیم عشر و خسارات و حق حراج و مالیات .

صدور پاسخ به شکایات مراجعین و معترضین .

صدورآگهیهای الصاقی جهت اموال غیر منقول درمورد پرونده های شرطی و رهنی .

صدور اخطار های موضوع ماده 113 اصلاحی در مورد اسنادی که بستانکاران آنها بانک ها هستند .

انتقال اجرائی اسنادی که بدهکار در ظرف مدت مقرر تقاضای حراج نکرده است .

پاسخ استعلام بدهی های اجرائی به دفاتر اسناد رسمی .

پرداخت وجوهی که بدهکاران بابت بدهی در صندوق اجراء تودیع مینمایند به بستانکاران .

دریافت اخطاریه ها - اظهار نامه ها- اوراق اجرائی و ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعیین شده در اوراق .

عودت نسخه های ابلاغ شده .

ابلاغ اجرائیه یا سایر اوراق قانونی به نزدیکان بدهکار یا مخاطب در موارد تعیین شده در قانون و در صورت استنکاف تنظیم اعلامیه قانونی و الصاق به محل .

صورت برداری و صورتمجلس از اموال بازداشتی

//////////////////

شرح وظایف واحد کارشناسان ثبت

 

رسیدگی به گزارشهای واصله از واحد های تابعه در مورد اشکالات ثبتی و اجرائی و اظهار نظر و تهیه پاسخ آنها در حدود اختیارات ثبت استان .

بررسی و کنترل پرونده و گزارشهای واحدهای ثبتی تابعه که جهت طرح در هئیت نظارت ارسال می گردد.

رسیدگی به تخلفات سردفتران و جرائم آنها و اعلام تخلف آنها به مرکز .

ارائه طریق به سردفترانی که مشکلات ثبتی دارند .

رسیدگی به شکایات مراجعین از دفاتر اسناد رسمی و اعمال سردفتران و تهیه پاسخ لازم برای شاکیان .

رسیدگی بدوی به اشکالاتی که برای دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند پیش میآید و ارشاد دفاتر .

رسیدگی به شکایات در امور حقوقی و ارشاد واحدهای ثبتی تابعه نسبت به مشکلاتی که گزارش میدهند .

رسیدگی به نامه های واصله از مراجع و ادارات و انطباق آنها با قوانین و مقررات مربوطه و تهیه پاسخ لازم .

بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات بازرسان ثبت استان در مواردی که عدم رعایت مقررات ثبتی را اعلام نموده اند .

رسیدگی به گزارشات واصله در مورد تجمیع حدود رقباتی که بصورت واحد در آمده اند .

رسیدگی به پرونده های ثبتی که از ادارات و واحد های تابعه واصل و نسبت به آنها اعتراض خارج از موعد شده است و صدور دستور رفع نقص از آنها و ارسال به دادگاه جهت صدور رای مقتضی.

//////////////////

شرح وظایف واحد دفاتر بازداشتی ثبت

 

ثبت مراتب بازداشت املاکی که به استناد نامه های صادره از دادگاهها یا مراجع ذیصلاح .

ثبت مراتب رفع بازداشت املاک در دفاتر مربوطه و قید آزاد بودن ملک از جهت صدور سند مالکیت .

تهیه پیش نویس پاسخ استعلامیه ها و پرسشهای دفاتر اسناد رسمی در مورد بازداشت املاک یا سایر موارد .

گواهی ذیل پیش نویس اسناد مالکیت ( مستخرجه ) مبنی بر عدم بازداشت ملک و یا بند ( ز) .

ثبت مراتب بند (ز) بودن املاک به استناد احکام یا نامه های هیئت 3 نفری .

تهیه و امضاء پیش نویس نامه هایی که جهت تائید سند مالکیت به باز پرسی ها برای ضمانت و قبول وثیقه ارسال میشود .

تهیه و تنظیم لیست املاک مورد بازداشت و رفع بازداشت آنها طبق نمونه و یا نرم افزارهای تهیه شده برحسب شماره ملک یا نام اشخاص .

////////

شرح وظایف رئیس ثبت شهرستان

 

نظارت بر حسن جریان امور و اتخاذ روشهای مناسب در جهت پیشرفت صحیح و سریع کارها و رسیدگی به امور استخدامی کارکنان و ارائه پیشنهادها در مورد تغییرات و انتصابات و مرخصی و معذوریت و فوق العاده های قانونی آنها به اداره کل ثبت استان و مراقبت کلی در حفظ اموال و اثاثیه دولتی و پرونده های مربوطه و امانات مردم و دفاتر مربوطه .

امضاء اظهارنامه های قبول تقاضای ثبت از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت دفتر توزیع اظهارنامه و بررسی گواهی مسئول بایگانی و گزارشات و صورتجلسات معاینه های محلی نماینده و نقشه بردار در صورت گزارش به ثبت استان.

صدور دستور انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی و کنترل و امضاء آگهی ها از نظر رعایت ترتیب شماره گذاری پلاکها و قید تاریخ انتشار و مدت اعتراض با توجه به موازین و مقررات قانونی .

صدور دستور جهت تحدید حدود املاک و نظارت در تهیه مقدمات امر از قبیل تهیه و انتشار به موقع آگهی ها و فراهم نمودن لوازم و عوامل مورد نیاز و نظارت بر مجلد نمودن آگهی های تحدیدی.

اقدام نسبت به واخواهی به پذیرش ثبت و تحدید حدود املاک و بر طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف معترضین ثبتی ... مصوب 25/2/1373

اظهارنظر نسبت به اعتراضات خارج از موعد طبق ماده 92 و 97 اصلاحی آئین نامه و ماده 16 قانون ثبت و ارسال دعوت نامه جهت رسیدگی به دادگاه عمومی و تشکیل کمیسیون اداری.

همکاری با مجریان طرح کاداستر.

نظارت بر حسن اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ارسال آمار عملکرد ماهیانه مواد مذکور به ثبت استان.

نظارت بر ثبت به موقع خلاصه معاملات.

امضاء اوراق اجرائیه.

کنترل عملیات تحدید حدود نمایندگان و نقشه برداران و سایر مراحل ثبت ملک.

امضاء پاسخ استعلامیه های املاک جاری و امضاء صورت مجلسهای تفکیکی و اوراق بازداشتی های اجرائی و نظارت بر صدور پاسخ استعلام.

نظارت بر صدور پاسخ استعلام املاک ثبت شده در ضرب الاجل مقرر از مرکز خدمات ماشینی وسیله متصدیان.

صدور دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضاء مستخرجه ها ( پیش نویس اسناد مالکیت ).

نظارت در تهیه و ارسال آمارهای 492 و 701

امضاء دفترچه های اسناد مالکیت و ذیل ثبتهای دفاتر املاک و همچنین امضاء ثبت بازداشتها و خلاصه معاملات و توضیحاتی که طبق آراء هیات نظارت یا شورای عالی ثبت یا احکام صادره از دادگاهها در دفتر املاک قید می شود و اعمال اختیارات تفویضی از طرف هیات نظارت نسبت به اشتباهات ثبتی.

نظارت بر تهیه و امضاء گزارشهای لازم جهت طرح در هیات نظارت.

رسیدگی و اظهارنظر نسبت به شکایات و اختلافات در امور ثبتی و اداری.

نظارت در حسن اجرا آئین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران که از طرف اداره کل ثبت استان اعلام می شود.

ارشاد کلیه کارکنان در امور ثبتی و اداری.

امضاء کلیه مکاتباتی که با مراجع و ادارات ثبت به عمل می آید.

صدور نظریه به اعتراضات واصله نسبت به عملیات اجرایی.

صدور نظریه نسبت به تصمیم اداری در مورد افراز در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع.

نظارت مستمر به عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه ثبتی تابعه و بازرسی آنها.

نظارت بر امور مالی و افزایش درآمدهای ثبتی.

امضاء بخشنامه های بازداشتی املاک و افراد ممنوع المعامله و امضای ابلاغیه ها و دعوت نامه ها.

نظارت در تهیه جواب صحیح نسبت به شکایات اشخاصی که از سازمان یا اداره کل ثبت استان یا سایر ادارات کل سازمان ثبت ارجاع می شود در اسرع وقت به مرجع مربوطه.

نظارت دقیق و مستمر به کار ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک به طوریکه خلاصه معاملات واصله از دفاتر مرتبا" روزانه با رعایت مقررات ثبت دفاتر املاک گردد.

نظارت به کار ارزیاب الف : نسبت به تشخیص ارزش معاملاتی املاک که ارزیاب صحیحا" و بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارائی از استان مربوطه تعیین قیمت نموده باشد و رئیس ثبت ماهانه چند مورد کنترل نماید ب : نسبت به قیمت هائیکه تاکنون ارزش معاملاتی آن تعیین نشده بر طبق مقررات ماده 18 آئین نامه اصلاحی 8/11/80 ارزیابی می گردد.

راهنمائی و ارائه طریق قانونی نسبت به مشکلاتی که دفاتر اسناد رسمی در امور مربوط به املاک و اسناد با آن مواجه بوده و استعلام می نمایند با رعایت قسمت آخر بند 18 ماده 3 آئین نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و گزارش اشتباهات و نخلفاتیکه دفاتر اسناد رسمی مرتکب می شوند با وصول خلاصه معامله و یا رونوشت سند رسمی و یا بر اثر وصول شکایات از اشخاص و غیره با قید فوریت به اداره کل ثبت استان.

نظارت در تهیه و ارسال آمارهای مختلف به دفتر کل تشکیلات و اداره کل ثبت استان.

همکاری و تشریک مساعی با سایر سازمانهای ذیربط در امورات ثبتی.

ارائه پیشنهادات لازم در مورد اصلاح و بازنگری در مقررات جاری بر حسب ضرورت ها.

اعلام فوری تخلفات کارکنان در امور مربوطه به اداره کل ثبت استان.

کسب تکلیف و گزارش در مورد مشکلات ثبتی خارج از مواردیکه قانونا" بایستی جریان به هیات نظارت یا شورای عالی ثبت از طریق ثبت استان و یا اداره کل امور املاک گزارش گردد به اداره کل ثبت استان و اجرای دستورهای صادره در حدود قوانین و مقررات موجود.

تشکیل جلسات هفتگی و یا ماهیانه و تعیین دستور مذاکرات به منظور طرح مسائل و مشکلات و بحث و تبادل نظر و ایجاد تدابیر لازم و تعیین راه حل های مناسب با توجه به مقررات قانونی.

اجرای سیاست کلی سازمان ثبت در حوزه تحت تصدی خود./

////////////////

شرح وظایف مدیر کل

 

نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین ومقررات مربوط به املاک واسناد در حوزه استان مربوطه .

رسیدگی به کلیه امور مربوط به ثبت استان وصدور دستور مقتضی نسبت به آن.

رسیدگی به کلیه شکایات و نامه هائیکه از طرف اشخاص و واحدهای ثبتی تابعه به ثبت استان فرستاده میشود .

رسیدگی به پرونده های ثبتی واجرائی ومالی وگزارشهای واحدهای ثبتی تابعه وارجاع آنان به کارشناسان وبازرسان ثبت استان واظهار نظرنهائی نسبت به نظرات آنان .

شرکت در جلسات هیئت نظارت استان و بررسی پرونده های قابل طرح در هیئت واتخاذ تصمیم و صدور رای پس از تبادل نظر سایر اعضاء طبق مقررات ودر حدود وظائف واختیارات قید شده در قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب 51 و دستور ابلاغ رای بر واحدهای مربوط و ارسال یک نسخه از آن به مرکز .

شرکت در جلسات دادگاه انتظامی سردفتران استان .

نظارت بر نحوه وصول درآمدهای ثبتی و بررسی آمارهای ماهانه و مقایسه آن باماههای مشابه سالهای گذشته وتعیین درصد افزایش بمنظور بررسی میزان کار وفعالیت واحدهای ثبتی در سطح استان ودر صورت کاهش درآمد تعیین علل کاهش و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور رفع نواقص برای جبران آن .

تهیه وتنظیم آمار و اطلاعات مربوط به ثبت املاک و اسناد در حوزه استان مربوطه و تسلیم گزارشهای ماهانه و سالانه درباره امور مربوط به مرکز.

کنترل اعتبارات ثبت استان و تهیه برنامه جامع بمنظور تعیین اولویتهای لازم در امر تخصیص اعتبار برای واحدهای ثبتی تابعه براساس احتیاجات و فعالیتهای آنها .

شرکت در جلسات استانداری و همکاری و معاضدت با استانداری و ادارت کل استان و انجام وظایفی که بر طبق قوانین و مقررات حاکم بر عهده مدیرکل ثبت استان میباشد.

شرکت دستور انجام هزینه های لازم برای واحدهای ثبتی تابعه براساس برنامه ها وفعالیتهای هریک.

ارائه پیشنهاد لازم در مورد انتصاب و نقل و انتقال معاونین اداره کل و روسا و معاونین واحدهای ثبتی استان به مرکز.

ارائه پیشنهاد لازم در مورد نقل و انتقال کارمندان و روسای واحدهای ثبتی.

صدور احکام تغییر ضریب، افزایش سنواتی، تعیین حقوق و مزایا، مرخصی-معذوریت و ماموریت کارکنان زیر مجموعه ثبت استان و صدور احکام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه در مورد کارکنان بازنشسته، متوفی ویا ازکارافتاده ثبت استان و احکام اصلاح یا افزایش حقوق آنان و انجام سایر هزینه های طبق اختیارات تفویضی از مرکز.

کنترل کامل در مورد نحوه رفتار و طرز انجام وظیفه کارکنان.

اعمال دقت کافی در مورد رسیدگی به پرونده هائیکه به کارمندان ارجاع میگردد و همچنین کنترل ثبت شهرستان و واحدهای تابعه از قبیل: اجرا- دفتر املاک- بایگانی- حسابداری- ثبت شرکتها- صندوق بمنظور تسریع در انجام امور محوله و جلوگیری از رکود کارهای جاری.

سرکشی و بازرسی ماهیانه به واحدهای ثبتی و رسیدگی به پرونه های جاری ودر صورت لزوم مبادرت به تهیه گزارش به مرکز و اظهارنظر صریح.

انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

/////////////////////

شرح وظایف واحد کاداستر

 

هماهنگی و همکاری مستمر با مدیرکل استان بمنظور اجرای سیاستهای کلی کاداستر .

دریافت مستمر دستورالعمل های اجرائی کاداستر از اداره کل نقشه برداری و برنامه ریزی لازم جهت اجرای دقیق دستورالعمل فوق در سطح ادارت مختلف ثبت شهرستان.

برنامه ریزی و دریافت پشتیبان گیری های انجام شده از بانک اطلاعاتی کاداستر که توسط ادارات ثبت شهرستان به اداره کل استان ارسال شده است. انجام بررسی روی آنها تنظیم گزارشات لازم و ارسال زمانمند آنها و گزارشات مربوطه به اداره اطلاعات جغرافیائی ضمن هماهنگی با مدیرکل استان .

برنامه ریزی جهت اجرای عملیات کاداستر در ادارات ثبت تابع استان، که اجرا کاداستر آنها مقرر گردیده است .

برنامه ریزی جهت کنترل حسن اجرای مرحله پیاده سازی کاداستر در ادارات ثبت شهرستان و تهیه گزارشات لازم .

همکاری با بازرسان ثبت در رسیدگی به تخلفات نقشه برداران طبق دستور مافوق در سطح استان .

برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات دیگر سازمانها و ادارت استان در زمینه تهیه نقشه و بانک اطلاعات کاداستر .

برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات بخش خصوصی جهت اجرای عملیات تهیه نقشه کاداستر و ایجاد بانک اطلاعات کاداستر.

برنامه ریزی جهت نظارت و پیگیری در ارتباط با مدیریت بانک اطلاعاتی کاداستر در سطح ادارات ثبت شهرستانهای تابع استان .

برنامه ریزی جهت پیگیری موارد مربوط به پشتیبان گیری و استفاده از بانک اطلاعاتی کاداستر و مسائل مرتبط با آن در سطح ادارات ثبت شهرستان.

برنامه ریزی جهت کنترل کمی و کیفی مجموعه عملیاتهای وابسته به تهیه بانک اطلاعاتی و نقشه کاداستر در سطح ادارات ثبت شهرستانهای تابع استان.

برنامه ریزی جهت کنترل کمی و کیفی مجموعه عملیاتهای وابسته به استفاده از نقشه و بانک اطلاعات کاداستر تهیه شده در سطح ادارات ثبت شهرستانهای تابع استان.

برنامه ریزی جهت کنترل کمی و کیفی مجموعه عملیاتهای وابسته به روز رسانی نقشه ها و بانک اطلاعات کاداستر مورد استفاده در سطح ادارت ثبت شهرستانهای تابع استان.

انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

//////////////////////

شرح وظایف واحد اوراق بهادار

 

دریافت اوراق بهادار از مراجع ذیصلاح .

فروش اوراق بهادار- نگهداری حساب اوراق بهادار و تسلیم فیش های بانکی مربوط بفروش اوراق به حسابدار.

تنظیم و نوشتن اوراق بهادار .

تطبیق درآمد دفاتر اسناد رسمی با فیشهای مربوط بفروش اوراق بهادار .

تهیه گزارش لازم در مورد میزان موجودی و مصرفی ماهیانه اوراق بهادار برای مسئول حسابداری و قسمتهای ذیربط .

تهیه فرم درخواست به مراجع ذیصلاح برای دریافت اوراق بهادار .

تهیه و نگهداری دفتر اوراق بهادار

نگهداری فیشهای درآمد که توسط دفاتر اسناد رسمی یا مراجعین ارائه میشود و ثبت آنها در دفاتر درآمد.

کنترل روزانه دفتر دریافت و پرداخت و رعایت کلیه مقررات مالی و قوانین و محاسبات عمومی و دستور العمل های وزارت امور اقتصادی و دارائی در انجام امور مربوط به اموال و اوراق بهادار .

نگهداری حساب اموال منقول ابواب جمعی و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال بر اساس آئین نامه مربوط.

تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن جهت مقام مافوق.

اقدام لازم در مورد نصب علامت مخصوص و برچسب شماره روی هر یک از اموال و ثبت شماره آن در دفتر اموال.

تحویل اموال هر واحد به یکی از کارکنان و تهیه صورت اموال با امضای تحویل گیرنده براساس مقررات.

رعایت آئین نامه و مقررات مربوط به اموال.

تهیه صورت اموال اسقاطی و یا انتقالی به دستگاههای دیگر پس از اخذ امضاء های مجاز و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت حذف اموال مورد نظر.

انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

////////////////////////

شرح وظایف واحد بازرسان دفترخانه

 

رسیدگی به امور دفاتر اسناد رسمی بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور و تهیه گزارش لازم جهت رفع نواقص کار .

رسیدگی به موضوع و نحوه تنظیم اسناد از نظر مطابقت با قوانین و مقررات و رعایت صلاحیت دفتر خانه از حیث ثبت معامله .

تعیین موارد نقص اسناد تنظیمی و اظهار نظر قاطع در هر یک ازموارد .

رسیدگی به وضع کلی دفاتر اسناد رسمی از نظر حفظ نظم و ترتیب اداری و رعایت ساعات کار و نگاه داری اسناد و اوراق مراجعین .

رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات سردفتران و اقدام لازم در مورد آنها .

رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق .

تنظیم صورتمجلس و تهیه گزارشهای جامع از بازرسیهای انجام شده و تسریع در نحوه کار و فعالیت دفتر خانه ها .

رسیدگی به عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر وصول حقوق دولتی .

تهیه گزارش در مورد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که از گذشته بدهی داشته و نپرداخته اند و رسیدگی به حساب دوران تصدی سر دفتران و دفتر یاران .

رسیدگی به امور دفاتر اسناد رسمی بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور و تهیه گزارش لازم جهت رفع نواقص کار .

رسیدگی به موضوع و نحوه تنظیم اسناد از نظر مطابقت با قوانین و مقررات و رعایت صلاحیت دفتر خانه از حیث ثبت معامله .

تعیین موارد نقص اسناد تنظیمی و اظهار نظر قاطع در هر یک ازموارد .

رسیدگی به وضع کلی دفاتر اسناد رسمی از نظر حفظ نظم و ترتیب اداری و رعایت ساعات کار و نگاه داری اسناد و اوراق مراجعین .

رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات سردفتران و اقدام لازم در مورد آنها .

رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق .

تنظیم صورتمجلس و تهیه گزارشهای جامع از بازرسیهای انجام شده و تسریع در نحوه کار و فعالیت دفتر خانه ها .

رسیدگی به عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر وصول حقوق دولتی .

تهیه گزارش در مورد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که از گذشته بدهی داشته و نپرداخته اند و رسیدگی به حساب دوران تصدی سر دفتران و دفتر یاران

////////////////////

شرح وظایف واحد بازرسان ثبت

 

انجام بازرسیهای مالی در موارد مهم و ضروری از واحدهای ثبتی تابعه طبق دستور.

رسیدگی به شکایات واصله از نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق .

تهیه گزارش در مورد تخلفات سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاران جهت ارسال به مرکز .

نظارت در تحویل امور دفتریاری و سردفتری و رسیدگی به وضع مالی و ابوابجمعی سردفتران و دفتر یاران .

رسیدگی به پرونده های غیرمختومه اجرائی و پرونده های ثبتی که بموقع مورد اقدام قرار نگرفته و تعیین علت تاخیر طبق دستور .

رسیدگی به عملیات نمایندگان از نظر قبول درخواست ثبت و تحدید حدود و تفکیک و سایر امور ثبتی طبق دستور .

بازرسی دفاتر اسناد رسمی از نظر کیفیت تنظیم اسناد و تهیه گزارش در موارد لزوم .

رسیدگی به عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر وصول حقوق دولتی و تنظیم گزارش برای مقام مافوق .

رسیدگی به کیفیت کار دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری .

تهیه گزارش در مورد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که از گذشته بدهی داشته و پرداخت ننموده اند و رسیدگی به دوران تصدی سردفتران و دفتر یاران به معیت مسئول حسابداری .

رسیدگی به شکایاتی که از طرز کار کارکنان در سطح استان از طرف مراجعین به مراجع می رسد ، طبق دستور و جمع آوری اطلاعات لازم به موضوع شکایت و تهیه گزارش .

انجام بازرسیهای لازم طبق دستور مدیرکل ثبت استان از واحدهای ثبتی درکلیه امور .

//////////////////////

شرح وظایف واحد دفاتر املاک ثبت

 

رسیدگی به پرونده های ثبتی و ثبت پیش نویس اسناد مالکیت که دستور ثبت آنها در دفتر املاک صادر شده است .

ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های واصله از دفاتر اسناد رسمی در دفاتر املاک.

رسیدگی به مستخرجه های واصله و ثبت در دفاتر املاک .

امضاء پیش نویس و اسناد مالکیت ماده 22 قانون ثبت در صورت وجود مجوز .

امضاء دفاتر مربوط به بازداشت و رفع بازداشت املاک در صورت وجود مجوز .

تهیه گزارشات مربوط به نقل و انتقالات به اداره امور املاک .

گزارش اشتباهات دفتر املاک جهت کسب تکلیف .

مکاتبه در زمینه املاک ثبت شده با دفترخانه ها و مراجع ذیربط .

تهیه سند مالکیت سفید از کارپردازی و تحویل به متصدیان مربوطه و پاکنویس اسناد مالکیت .

تهیه دفاتر املاک سفید و شمارش صفحات آن و مهر و امضاء صفحات توسط نماینده دادستانی .

تهیه رونوشت اداری از روی دفاتر املاک بر حسب تقاضای مراجع ذیصلاح .

تهیه و تنظیم فرم مخصوص به الصاق دفترچه ستون انتقالات به سند مالکیت .

پاسخ استعلامیه هائیکه از طریق بانکها جهت احراز مالکیت املاک بعمل می آید.

تطبیق پاسخ اجرائیه با ثبت دفاتر املاک .

تحریر اسناد مالکیت .

مکاتبه با دفاتر اسناد رسمی برای تکمیل ثبت دفاتر املاک و ثبت حصر وراثت و مالکیت های موروثی .

استخراج اسامی و مقدار مالکیت از دفتر املاک طبق دستور .

اعلام صدور سند المثنی در مورد اسناد مالکیت مفقود شده به دفاتر اسناد رسمی .

تهیه و گواهی لازم در خصوص مالکیت افراد و وضعیت ملک برای دادگاه ها و سایر مراجع ذیصلاح .

////////////

شرح وظایف واحد ثبت شرکت ها

 

رسیدگی به مدارک شرکتهای تجاری در شرف تاسیس و تطبیق آنها با قوانین و مقررات .

اعلام رفع نقص به متقاضی ثبت شرکت در صورتیکه مدارک ناقص باشد .

رسیدگی به صورتجلسات مجامع عمومی و مدارک مربوط به تغییرات و انتقالاتی که در شرکتهای داخلی و یا خارجی حاصل میشود .

بررسی اظهار نامه های دفتر ثبت تجارتی و تهیه گزارش لازم .

رسیدگی به مدارک متقاضیان ثبت موسسات غیر تجارتی و ثبت آنها .

رسیدگی به مدارک و اسنادی که برای تغییرات بعدی موسسات غیر تجارتی از طرف متقاضیان ارائه داده میشود .

رسیدگی به تقاضاهای پلمپ دفاتر تجارتی که بوسیله شرکتها ، تجارتخانه ها و بانکها تسلیم میشود .

کنترل صفحات دفاتر تجارتی و امضاء آنها طبق مقررات .

تهیه پاسخ استعلام هایی که از مراجع صلاحیت دار در مورد شرکتها و موسسات تجارتی ثبت شده اعم از فعال یا منحله بعمل میآید.

تهیه پیش نویس آگهی تاسیس ، انحلال و تغییر شرکتها و موسسات تجارتی و غیر تجارتی .

گواهی رونوشت های مورد تقاضای شرکتها و موسسات با اصل .

تعیین نام اشخاص حقوقی متقاضی ثبت طبق دستور العمل مربوطه .

شرکت در دادگاههای صالحه در مورد اختلاف بین متقاضیان جهت ادای توضیحات .

////////////////////

شرح وظایف واحد نمایندگان ثبت

 

تحقیق و بازدید محلی برای قبول تقاضای ثبت اشخاص و احراز تصرفات مالکانه آنها و تطبیق موارد تقاضای ثبت با مجاورین به منظور احتراز از تعارض و تداخل .

توزیع اظهار نامه و پلاک کوبی املاک و تعیین شماره اصلی و فرعی و تنظیم دفتر اظهار نامه و انجام عملیات تحدید حدود املاک در معیت نقشه بر دار و ارائه حدود ملک مورد تحدید برای نقشه برداری به همراه مالک .

معاینات و بازدید محلی املاک در موارد لزوم و تنظیم صورت مجلس اصلاحی در صورتی که تغییراتی در محدوده سند مالکیت اولیه بوجود آمده باشد .

تهیه گزارشات لازم در مواردیکه بین مالکین از نظر تجاوز به حدود یکدیگر اختلاف حاصل گردد .

تطبیق محدوده اسناد مالکیت و املاک مورد تفکیک و رعایت آنکه قطعات تفکیک شده داخل در محدوده سند مالکیت باشند .

تهیه پیش نویس سند مالکیت پس انجام مراحل مقدماتی به منظور صدور سند مالکیت .

تهیه پیش نویس پاسخ استعلامیه های املاک جاری.

تفکیک املاک در معیت نقشه بردار ثبت و تعیین حدود هر یک از قطعات تفکیکی و همچنین حدود و مساحت باقیمانده .

تهیه و تنظیم صورت مجلس تفکیکی .

تهیه پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت جهت درج در جراید .

رسیدگی به شکایات اشخاص و تهیه پیش نویس پاسخ آنها .

تجمیع حدود املاک مورد تقاضا .

تهیه پیش نویس پاسخ به نامه های دوایر اجرا .

تهیه گزارش جهت

/ 0 نظر / 306 بازدید