5935/7/ 7 22 / نظریه شماره 5151 -حکم بازرسی در ایست بازرسی

بنام خدا

5935/7/ 7 22 / نظریه شماره 5151

سوال-

آیا تفتیش و بازرسی از خودروها در ایستگاههای ایست و بازرسی دائم مصوب شورای امنیت کشور که به امضاء یکی

ازعالی ترین مقامات قوه قضائیه )دادستان کل کشور( به عنوان عضو این شورا رسیده است نیاز به اذن موردی و یا

اعطاء نمایندگی برای مدت معینی از سوی قضات حوزه قضایی جهت تفتیش دارد؟

یا اینکه ایستگاههای مصوب می تواند مستثنی از ایستگاههای موقت منظور ماده 22 ق.آ.د.ک. باشد؟.

پاسخ-

برقراری پستهای ایست و بازرسی از اتومبیلها در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی بر خلاف قانون است و

با توجه به ماده 39 ق.آ.د.ک.، تفتیش اتومبیل های سواری یا سایر وسایل نقلیه اشخاص و بازرسی آنها بدون دلیل ظن

قوی به انتساب بزه به آنان ممنوع و بر خلاف اصل 22 قانون اساسی است که مقرر داشته حیثیت ، جان، مال،

حقوق..... اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین در صورتی که اتومبیلی مظنون

به حمل اجناس ممنوعه یا اشخاص تحت پیگرد باشد و بازرسی از آن ضروری تشخیص گردد . بایستی با توجه به

قسمت اخیر ماده 22 ق.آ.د.ک. با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. لذا

تفتیش اشیاء و اتومبیلها در جرائم غیر مشهود مستلزم کسب اجازه از مقامات قضایی است. ضمناً با توجه به تبصره 2

ماده 9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، این شورا با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل

می شود و در قانون مزبور اختیار صدور دستور یا تصویب مصوبه ای خلاف قانون به شورای امنیت کشور داده نشده

است.

منبع: http://alboali84.blogfa.com/post-107.aspx

/ 0 نظر / 16 بازدید