عدم امکان پرداخت مهریه و عواقب ان

مهریه اگر عندالمطالبه باشد و زوج اموال نداشته باشد زوجه از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه را میکند و چون مهریه مستند به سند رسمی است زوج محکوم میگردد و در صورت عدم  تجدیدنظرخواهی حکم قطعی شده و اجرائیه صادر و بعد ده روز پس از ایلاغ  اجرائیه ، مامور اجرا جهت توقیف اموال  اقدام اگر مالی نباشد ان را صورت جلسه به استحضار دادگاه صادر کننده رای محکومیت میرساند لذا در صورت درخواست زوجه برابر ماده 2 قانون محکومیت مالی 1378 اعمال (( در این ماده امده اگر کسی محکوم به پراخت مالی به دیگری شود و  اموال نداشته باشد با درخواست طلبکار یا زوجه ،    محکوم مهریه به حبس رفته تا اعسار خود یعنی مفلس بودنش را ثابت کند))قاضی دادگاه جلب  محکوم  راصادر و روانه زندان شده و با تقدیم دادخواست  اعسار و صورت جلسه پیوستی به ان که 4 نفر شاهد نداری وی را در ان تائید کنند به دادگاه تسلیم و دادگاه   مهریه را تقسط میکند الیته برای اینکه در زمان دادگاه جلب موجب حبس متهم نشوذ یا لایحه و شهود وی در جلسه رسیدگی حاضر یا وکیل اختیار مبکند .

برابر با بخشنامه قوه محترم قضائیه : قبل از قطعیت حکم کهریه و حبس هم زوج میتواند تقاضای اعسار از دادگاه بکند و هم زمان هم حکم اعسار و محکومیت مهریه صادر و از حبس زوج ممانعت به عمل میاید .

 با این اوصاف با داشتن اموال زوجه یا از طریق اداره ثبت یا دادگاه و تامین خواسته اموال بلامعاض زوج را توقیف تا احیانا انتقال اموال به نام غیر صورت نگیرد هرچند طبق ماده 4 قانون محکومیت های مالی 1378 انتقال مال به غیر برای فرار از دین جرم و برای هردو انتقال دهنده و گیرنده مجازات تعیین شده است .

دز زمان طلاق باید کلیه حقوق مالی زن از نصف دارایی گرفته اجرت المثل و جهازیه و احیانا نحله تعیین باید توسط زوج اگر بخواهد همسرش را طلاق دهد پرداخت شود .

/ 0 نظر / 46 بازدید