فرجام و فروپاشی نظام سرمایه داری ( مبحث حقوق اساسی 2)

فرجام و فروپاشی نظام سرمایه داری همچون نظام کمونیستی  :

 نویسنده : علی فتحی

هر نظامی که در آن سرمایه بانیروی انسانی و شخصیت والای انسانی در تعارض باشد فرجامی جز از هم پاشیدن ندارد ژان ژاک روسو دانشمند برجسته غربی اشعار میدارد : یک نظامی که قانونگذاری آن مبتنی بر شهوات انسانی بوده و ضرر و نفع در قانون مورد توجه قرار میگیرد و قانونی که این خاصیت را نداشته باشد واز سوی خدایان که در نهایت قانونگذاری خیری نداشته می تواند قانون برتر باشد . بر این اساس با تغییر نظامهای سیاسی در ایران دوره طاغوت و مصر و تونس و لیبی و..... با سرنگونی حاکمان موجب تغییر قوانین اساسی گردید که به جهت تصویب قانون به نفع حاکمان بوده است یعنی قانون در خدمت حاکمان آن کشورهای برای نیل به اهداف حکومت بر مردم بوده است اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تصویب قوانین برابر با اصل 4 قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت مطلق خداوند و قوانین حکمی بری نعالی صورت گرفته و مختص به عصر و دوره خاص نمی باشد و این حقوق اساسی در خدمت آزادی خواهان و مستضعفان جهان میباشد چنانچه حضرت امام ره می فرمایند:تفاوت حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در این است که نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند حال انکه در نظام و حکومت اسلامی قانونگذاری به خداوند متعال اختصاص دارد و در واقع شارع مقدس است که قدرت قانون گذاری را بر عهده دارد و هیچکس حق قانونگذاری ندارد .... حاکمیت منحصر به خداوند است و قانون فرمان خداوند است . لذا به نظر امام  ره مردم در حکومت اسلامی آزادتر و آگاه تر درباره سرنوشت خود تصمیم میگیرد.

بنابراین در حکومت اسلامی آزادی مردم از این جهت است که باری تعالی در قانونگذاری ذینفع نبوده و ضرری و سودی در اجرای قوانین الهی ندارد و همین موجب مردم سالاری دینی میگردد اما در نظامهای سیاسی دیگر قانونگذار اعم از مجلسین عوام یا سنا در هرحال در وضع قانون بویژه در نظام کاپیتالیستی و سرمایه داری منافع سرمایه یا حزب خود را مدنظر دارند و قدرت بیشتر در دست سرمایه داران و فئودالهاست برعکس حکومت اسلامی . همین امر است که موجب پویای و ماندگاری نظامی که مبتنی بر حاکمیت الهی همچنان که امام نیز به مبسوط رهنمونهای در این خصوص  گردیده است دارند همیشه پابرجا و قابل تغییر نیست هرچند در دوره ای که نظام غیر دینی حاکم میگردد همچون نظام سیاسی طاغوت ( قبل از انقلاب) اما مردم همچنان خارج از قانون . قوانین دینی را مدنظر داشته اند.

النهایه اینکه مردم درنظامهای سرمایه داری روزی از فشارهای متعدد سرمایه داران حاکم به ستوه آمده و به دین و منابع دینی پناه آورده و رهایی خود را در اطاعت از فرامین الهی خواهند دید که دور از انتظار نیست چرا که نظام سرمایه داری به یکی از ارکان مهم جامعه همچون نقش زن به عنوان ابزاری برای فروش کالا و در خدمت نظام سرمایه داری می نگرد هرچند در نظام سرمایه داری به انسان به دیده یک شی در خدمت سرمایه نگریسته میشود به قول شهید مطهری در رنسانس زنجیرها را از گردن زنان باز و به پای زنان بستند واقعا در چند دهه اخیر محسوس است. به نظر میرسد دادن بصیرت و اگاهی به اقشار مختلف جامعه موجب درک صحیح و کافی از یک نظام برتر و نوین مردم سالاری دینی  خواهد شد و ایجاد زمینه بحث علمی و تخصصی در دانشگاهها می تواند نایل شدن به این امر مهم را در بر داشته باشد . بنده در زمان تدریس به عینه مشاهده میکنم حقوق اساسی به خصوص در رشته های بین الملل و حقوق تدریس اما بحث کافی در موضوعات فوق صورت نمیگیرد بخاطرمیاورم دانشجویی در حقوق اساسی 2 عنوان داشته که تفکیک قوا در ایران قابل تامل است بویژه قوه قضائیه با مجریه و اختیارات مقام معظم رهبری . وقتی از ایشان سئوال کردم آیا از سیستم قضایی انگلستان که خیلی به نظر دموکراتیک تر از دیگر کشورها به نظر میرسد آشنایی دارد اظهار بی اطلاعی کردند ، به ایشان متذکر گردیدم برای اینکه حقوق کشورها را بهتر درک کنیم باید اطلاعات هر کدام را داشته سپس با مقایسه تشابها و تفاوتها پی به امتیازهای ان ببریم ، در انگلستان قاضی القضات که چانسلر نامیده می شود(رئیس قوه قضائیه )به وسیله نخست وزیر رئیس قوه مجریه انتخاب و با فرمان ملکه شروع به انجام وظیفه میکند به عبارتی تفکیک قوا  بین قوه مجریه و قضائیه نیست اما به برکت قانون اساسی و ولایت مقام رهبری که بی طرف و اصولا حافظ احکام شرعی و دستاوردهای انقلاب بوده هیچ مداخله ای در دستگاه قضایی نداشته هرچند به نظر ضرورت ایجاب نماید این اختیار و تکلیف شرعی را نیز مطابق قانون اساسی دارند برای مثال دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره خود رئیس قوه قضائیه را در بحث امکان تجدیدنظر در محکومیت های قاچاق کالا و ارز وامثال آن رادقیقا برخلاف نظرودستور مافوق خود ناشی از حمایت قانونی واستقلال قضات واشتغال قضات مومن ومتعهد ومتخصص کشورمان  با امعان نظر به قانون اساسی ومغایرت باقوانین عادی باطل اعلام میگردد یا دادسرای کارکنان دولت که بدون اغماض به محاکمه اتهامات کارکنان کشوری مبادرت می نماید تمام اینها حاکی از استقلال و تفکیک قواست متاسفانه تبلیغات مسموم و مغرضانه رسانه های غربی و وابسته به آنها بعضا به جهت عدم اگاهی حقوقی برخی مخاطبان و بینندگان که از نظام حقوقی کامن لو و خود لندن شینها نیز بی اطلاع هستد را موجب میگردد غافل از اینکه در کشور انگلستان حامی به اصطلاح حقووق بشر و.. که خود ناقض اشکار حقوق بشر میباشد را شاهد  هستیم خداوند لطف وعمری داد تا رسوایی حقوقی کشور مدعی انگلستان  و دادگاههای کانتینری ( محاکمه متهمان در شورشهای اخیر نه در دادگاه بلکه در کانتینر آن هم بدون هیت منصفه ورعایت حتی حقوق کامن لو  ) را هم دیدیم تا به شعارهای پوچ و توخالی این حامیان به اصطلاح حقوق بشر پی ببریم چرا که تاکنون به جز چنگیز خان و تیمورلنگ ونرون و اسکندر مقدونی و هیتلر و.. دیکتاتورهای معروف که برگهای سیاه تاریخ را به خود اختصاص داده اند . این همه خشونت نسبت به مردم عادی و حتی متهمان را نشنیده ویاشاهد نبودیم که از امریکا و انگلستان مشاهده کردیم حمله بدون  مجوز سازمان ملل ( شورای امنیت که به اصطلاح حافظ امنیت جهانی است و خود در دخل وتصرف چند کشور می باشد)  به عراق ، افغانستان .... ویا ایجاد زندان گوانتاناما و ابو غریب ( به جهت عدم شمول قانون فدرال آمریکا به متهمان امکان هرگونه بازداشت بدون محاکمه وشکنجه های روحی وجسمی وحتی بعضا جنسی را در حق متهمان دریغ نکرده و اکثر زندانیان به اتهام همکاری با القاعده حال آن که تعدادی از انان حتی اسم القاعده را نیز نشنیده ولی درهرحال مجازات می گردند ..) . پس تمام این اقدامات جهت حفظ نظام های سرمایه داری و لازمه ماندگاری است . لذا برای نیل به اهداف نظام سرمایه داری واطاعت از سرمایه داران که بیشتر آنها را صهیونیستها تشکیل می دهد ناچارا باید حاکمان آن نظامها  ایران هراسی راه انداخت تا سلاحهای جنگی را به عربهای به اصطلاح مسلمان  بفروشند وبه این طریق سرمایه کشورهای اسلامی را تصاحب نمایند  باید جنگ براه اندازند تا به سرمایه دارندگان ذزات خانه های غربی  افزوده شود. آیا این نظام مخالف و معارض اندیشه های معنوی و سفارشات حضرت مسیح و پیامبران الهی نیست ؟ باید ندای جدایی دین از سیاست سر دهند  چرا که دین مانع مهم واساسی در راه ثروت اندوزی سرمایه داران یهودی و غربی است .  واکنون جهان پی به این اهداف غرب برده واقدامات ضد غربی کشورهای تازه به استقلال رسیده اسلامی گویای این حقیقت است . چرا که حاکمیت الهی مخالف با زورگویی و مردم کشی( همچون حلبچه و هیروشیما و ناکازاکی با بمب اتمی وشیمایی ساحته شده بتوسط غربیان که بی رخمانه روی خونخوارترین حاکمان جهان را سفید کرده ودر اینده مردم این کشورها باورق زدن برگهای تاریخ این حاکمان وقت را سرزنش ومورد تقبیح قرارخواهند داد)  ، اما همچنانکه خداوند وعده داده به عصری نزدیک شدیم که انسانها به بصیرت و بینش رسیده و دودمان نظامهای سرمایه داری را همچون نظام کمونیستی بر باد خواهند داد و یک نظام مبتنی بر شخصیت والای انسانی و کرامت بشری که در اصول قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده جایگزین نظامهای فئودال و سرمایه داری خواهند نمود خواه  برگرفته از الهامات حضرت پیامبر اکرم ص یا مبتنی بر دین مملو از صلح حضرت مسیح  ، به انتظار و  امید ظهور حضرت ولی عصر عج که مسیحیت را  از طرف مادر گرامی و اسلام را  از جد بزرگوار ( هردو را یکجا) به ارث برده اند وموجب وحدت مسلمانان ومسیحیان درظهور آن حضرت خواهد گردید ،  هستیم  . دعا میکنیم ، مقام معظم رهبری و نظام و نهضت اسلامی را در پرتو الطافات خود حفظ تا انشاا پرچم نهضت اسلامی را به دست آن امام عزیز فرزند گرامی حضرت فاطمه زهرا سپرده  و بدون تردید بیعت و پیمان ابدی ما با مولای عصرمان نوید بخش اغاز نهضت مهدویت خواهد بود که به نظر اینجانب نشانه های ظهور نیز هر روز که میگذرد اشکارتر میشود و اقدامات و قصد دشمنان و صهیونیستها بر تسلط کشورهای مسلمان و به خصوص عراق و ... در پی این تراژدی است  و بدون تردید قطره قطره خون شهدا و انجام به تکلیف ما در ورای ارمانهای شهدا،  این انقلاب و نهضت اسلامی را بیمه نموده و  موجب دستیابی به ارمانها و  از طرفی عقب نشینی روز به روز دشمنان به نفع ایران عزیزمان میباشیم . والسلام

/ 0 نظر / 12 بازدید