مسئولیت مدنی وکیفری مدیران در ورشکستگی انواع شرکتهای تجاری

 

 

تاثیر وررشکستگی شرکت در ورشکستگی اعضا و شرکا....

 

باید دید در صورت ورشکستگی شرکت چه تاثیری بر ورشکستگی اعضا و شرکا و مدیران دارد.

بدون تردید شرکت یک شخصیت حقوقی است و ورشکستگی شرکت هیچ ملازمه ای با ورشکستگی مدیران ندارد البته بسته به نوع شرکت دارد.

ئر ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت عبارتند از :

1-  شرکت سهامی  الف - سهامی عام      ب - سهامی خاص

2-  //        با مسئولیت محدود

3-  //        تضامنی

4-  //        مختلط سهامی

5-  //        مختلط غیرسهامی

7-  //        نسبی

8-   //       تعاونی    الف- تولید                 ب- مصرف

در شرکت های سهامی اعم از عام و خاص شرکا و مدیران شرکت با ورشکستگی شرکت هیچ مسئولیتی ندارند مگر به سبب تقصیر مدنی که از باب مسئولیت حقوقی باید جوابگو باشند چرا که مدیران همچون وکیل مسئولیت دارند و باید غبطه و مصلحت اعضا و سهامداران را رعایت نمایند.

مسئولیت مدیران شرکت های سهامی و خاص میتواند:

1- هرگونه اقدام مجرمانه جعل و یا خیانت در امانت و کلاهبرداری که هشخص مرتکب شود هرچند مدیرعامل و یا اعضا هیت مدیره نباشد نیز قابل مجازات است .

2- صدور چک بلامحل به صورت روز که طبق قانون چک صدور چک روز مسئولیت کیفری دارد .

3- اقدامات متقلبانه برای بردن مال شرکت و اعضا که برای هرر فرد هرچند مدیر شرکت نیز نباشد قابل تصور است برای مثال.

الف: (موضوع ماده 551 ) اشخاصی که به نفع تاجرورشکسته اموال منقول وغیرمنقول او را از بین ببرد یا مخفی نماید .

ب : اشخاصی که به قصد تقلب خود یا دیگری را به غیر واقع طلبکار شرکت یا تاجر ورشکسته قلمداد نماید .

4- قانون محکومیتهای مالی ماده 4 منتقل له انتقال اموال تاجر یا شرکت ورشکسته برای فرار از دین قرار گیرد.

مسئولیت شرکاء در ورشکستگی :

در شرکتهای تضامنی یا شرکتهایی که شریک ضامن دارند با ورشکستگی شرکت می توان تقاضای ورشکستگی شریک ضامن را نیز خواست واموال او را نیز به همراه اموال شرکت پلمپ کرد لذا به نظر می رسد در شرکتهای سهامی هریک از سهامداران صرفاً مسئول قروض شرکت به نسبت سهم خود در شرکت خواهند بود مگر این که (ماده 147 ق.ت):

معلوم شود در صورت این که دارایی شرکت برای تأدیه دیون کافی نبوده دادگاه بنا به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است (منظور مدیر یا مدیران) منفرداً یا متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت محکوم خواهد شد :

اولاً : مسئولیت مدیران مدنی یا به عبارتی حقوقی است وباید رابطه ی علیت بین تقصیر وضرر اثبات گردد .

ثانیاً : محکومیت مدنی مدیران منوط به تقاضای ذینفع می باشد .

ثالثاً: تقصیر واثبات آن در صلاحیت دادگاهی است که به اصل موضوع ورشکستگی رسیدگی می نماید .

سئوال قابل طرح :

آیا می توان مدیران را به عنوان امین تلقی نمود وذینفع شکایت خیانت در امانت نماید ؟

در پاسخ با در نظر گرفتن تفسیر مضیق در موضوعات کیفری نص صریح قانونی در قانون تجارت دایر بر وجود مسئولیت مدنی واین که در صورت سکوت قانونگذار در قانون تجارت وعنوان مصادیق کیفری برای مدیران درقانون تجارت بویژه از ماده 243 به بعد وعدم تصریح این اتهام به صورت مجزا به نظر می رسد صرف انجام وظایف مدیریتی وارتکاب تقصیر مسئولیت مدنی در بر داشته مگر این که برای مثال مدیر عامل مبادرت به واریز مبالغ شرکت به حساب شخصی وبرداشت وهزینه شخصی از موجبات خیانت در امانت گردد چراکه برابر با قانون مجازات اسلامی مال وسند یا هرچیزی برای مصرف معین به شخصی سپرده شود وبرخلاف قرارداد آن را به مصرف دیگری برساند خیانت در امانت خواهد بود باز برای مثال مدیران امین سهامداران بوده هرگونه تصاحب وبرداشت اموال برخلاف قرارداد وقانون واساسنامه مستوجب خیانت در امانت خواهد بود اما صرف تقصیروتخلف در موضوع قانون تجارت حاکم خواهد بود .

5- بنا به مراتب فوق ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی مدیران وشرکاء نداشته وندارد مگر در شرکتهایی که شریک ضامن داشته در آن حالت طلبکار می تواند به همراه تقاضای ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکاء ضامن را نیز بخواهد مهم تر این که در شرکتهای تضامنی هریک از شرکاء مسئول کل بدهی شرکت خواهد بود (ماده 116 ق .ت) اما حال آن که در شرکت سهامی هریک از سهامداران فقط به نسبت سهم خود مسئول دیون شرکت خواهد بود .

- شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل می شود مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت در مقابل اشخاص ثالث به میزان سهم الشرکه اعم از نقدی وغیر نقدی به صورت تضامنی خواهد بود .

- شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به صورتی که اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .

- شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که بین یک یا چند نفر شریک ضامن ویا یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود انتشار سهام نمایند شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود برخلاف شریک با مسئولیت محدود که فقط به نسبت سهم و آورده خود به شرکت مسئول است .

- شرکت مختلط سهامی بین یک عده شرکاء سهامی با یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود شریک ضامن مسئول تمام قروض شرکت خواهد بود ولی شرکاء سهامی به نسبت سهم وسرمایه خود .

- شرکت نسبی شرکتی  است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل ومسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته اند .

- شرکتهای تعاونی تولید ومصرف بین عده ای از اشخاص صاحب شغل یا به منظور تولید یا به منظور مصرف تشکیل می گردد .

ضمن این که می بایستی در ورشکستگی بین شرکت تجاری با تاجر قائل به تفکیک شویم که مباحث ماده 33 قانون اعسار 1333 واین که آیا با ورشکستگی شرکت ومسئولیت مدنی مدیران وعدم پرداخت دیون از سوی مدیران دعوی اعسار ممکن است یا باید تاجر (مدیران /چراکه شاید مدیران مقصر بوده ولی تاجر نباشند)نیز اعلام گردد که انشاالله درمباحث بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 284 بازدید