دعوی الزام به انتقال سند غیر از محل مال غیر منقول

بنام خدا

 

هوالحکیم

دعوی الزام به انتقال سند غیر از محل مال غیر منقول

 

تاریخ رسیدگی : 30/9/1372 شماره دادنامه : 72/603/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/7/71 آقای فردوس … به طرفیت آقای علیرضا … به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت انتقال قطعی شش دانگ خانه پلاک 2800 فرعی از 68 اصلی واقع در ملک شهر مقوم به 20100000 ریال و خسارات به مبلغ 15000000 ریال با دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک اصفهان تسلیم داشته که به شعبه اول ارجاع شده و شعبه مزبور در جلسه فوق العاده مورخ 2/9/71 به شرح قرار شماره 338 ـ 2/9/71 به این استدلال که حسب دادخواست تقدیمی محل اقامت خوانده شهرستان زرین شهر تعیین گردیده مستنداً به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 ق . ج ) قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک زرین شهر صادر کرده و پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرین شهر نیز در جلسه فوق العاده مورخ 16/5/72 به شرح قرار شماره 5377 به این استدلال که مال غیر منقول در حوزه قضائی اصفهان واقع است قرار صادره را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مستنداً به ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اصفهان محل وقوع مال غیر منقول دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و پرونده را به دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی یک اصفهان اعاده داده تا چنانچه به عقیده خود باقی باشند پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستند و سرانجام دادگاه اخیرالذکر به شرح تصمیم مورخ 1/8/1372 چنین نظر داده است « استدلال دادگاه حقوقی یک زرین شهر مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت به نحو خلاصه این است که دعاوی راجعه به مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) قرار موصوف صادر شده است دادگاه گرچه این امر صحیح است که طبق ماده 22 موصوف ( ماده 13 ق . ج ) ( دعاوی راجعه به مال غیر منقول … در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است … ) اما خواسته دادخواست مطروحه الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی است و تعهد منقول تلقی می شود و قائم به شخص است و در مساله عنوان شده در مالکیت مال غیر منقول عنواناً اختلافی نیست و اصولاً الزام به انجام تعهد تبعی انتقال رسمی متفرع و موخر بر مالکیت است خصوصاً این که اصل نیز در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است بهر حال چون اختلاف محقق است مقرر است دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 7/7546 رسیدگی به مساله اختلاف به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
رای اکثریت : نظر به اینکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نیز جزء دعاوی راجعه به غیر منقول محسوب می شود به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد علیهذا با تائید نظر دادگاه حقوقی یک زرین شهر مبنی بر صلاحیت دادگاه حقوقی یک اصفهان حل اختلاف می نماید .

 

/ 0 نظر / 56 بازدید