نحوه امکان ابطال وکالت بلاعزل اعم از طلاق و....

هوالقادر

نحوه ابطال وکالت بلاعزل

با سلام

 

در خصوص وکالت بلاعزل مکررا تماس گرفته میشود ایا میتوان وکیل را باوجود شرط بلاعزل امده در وکالتنامه عزل کرد یاخیر؟

باید به عرض برسانم مطابق ماده 679 قانون مدنی امکان عزل وکیل وجود دارد مگر در صورتی که در عقد خارج لازم شرط شود

عده ای بر ان هستند با وجود اقرار موکل در سند رسمی وکالتی خود دلیل بر وجود عقد خارج لازم است و لازم نیست دادگاه با وجود سند رسمی به دنبال اثبات شرط عدم عزل در یک عقد خارج لازم  باشد ولی نظر دیگر که بنده نیز با ان موافقم این است که بله تا زمانی که ادعایی مطرح نشود این اقرار و سند رسمی وکالت بلاعزل معتبر است ولی وقتی مدعی که همان موکل با اعطای وکالت بلاعزل خود را گرفتار کرده با تقدیم دادخواست و استناد به ماده مارالذکر دادرس با بررسی موضوع ماده 679 ق.م که ایا عقد خارج لازم چون بیع یا اجاره یاصلح شرطی دایر با موضوع وکالت بلاعزل وجود دارد یا خیر رسیدگی با وجود نص صریح قانونی و فقدان شرط عدم عزل در یک عقد خارج لازم ابطال شرط وکالت بلاعزل را  به انجام برساند.

وکالت در نفس وکالت معتبر است با فوت و جنون و سفه یا انجام موضوع وکالت باطل و بلااثر میشود موضوع وکالت ممکن است انجام کاری یا اعمال حقی اعم از دینی یا عینی باشد در مانحن فیه اگر حق طلاق مورد بحث باشد وکالت در طلاق به زوجه به این معنی نیست که امکان طلاق زوجه توسط زوج سلب شده باشد با وجود اعطای وکالت به زوجه خود زوج نیز میتواند حق طلاق را اعمال کند از طرح این موضوع قصدم این بود که برخی حق ها با اعطا دیگر خود صاحب حق یا اصیل نمیتواند ان را اعمال کند مانند اعطاء حق انتفاع یا  امثال ان اما در موضوع طلاق علیرغم اعطا حق به زوجه کماکان زوج خود نیز این حق را دارد با این وصف چون خود زوج چنین حقی را داراست میتوانند به جهت جایز بودن عقد وکالت عدم انجام ان را از وکیل بخواهد و این حق مسلم موکل بوده و میباشد اما مانع اصلی چنانچه امد قید عنوان بلاعزل در وکالت که متاسفانه دفترخانه و شخص تنظیم کننده اغلب بدون تفهیم مبادرت به مندرج نمودن ان در وکالتنامه می نماید با این وصف وقتی حقی که انتقال داده نشده است و صرفا به شخص یا اشخاصی اجازه اعمال این حقی به گونه ای که نایب صاحب حق میشود بتوان عزل و عدم انجام ان را خواست امکان عزل وکیل مفروض است مگر وکیل ثابت کند در عقد خارج لازم دیگری بجز وکالت اعطایی شرط عدم عزل وکیل قید و مندرج شده است وقتی این عنوان و شرط را نتواند ثابت کند عزل وی ممکن و مطابق با قانون میباشد حال اگر در وکالتنامه رسمی چنین قیدی دایر بر عدم عزل امده است با تقدیم دادخواست و اخذ نتیجه اینکه در عقد دیگری شرط عدم عزل وکیل وجود ندارد مطابق قانون باید شرط عدم عزل ابطال گردد متاسفانه ارا مختلف در این موضوع تاکنون صادر شده است که حقیر طبق قانون ا.د.ک جدید ایجاد وحدت رویه را با وجود صدور دو رای متناقض در این موضوع را خواستار شده ام  تا اینکه ننتیجه چه باشد البته به نظر میرسد ماده 679 ق.م در نهایت حاکم خواهد شد و رفع مشکل از افراد کثیری که به اشتباه یا ندانسته یا بدون تفهیم و در مواردی نیز ناخواسته وکالت بلاعزلی اعطا نموده اند  مرتفع گردد . ان شااله

/ 0 نظر / 248 بازدید