مجموع بخشنامه های قضایی

عناوین بخشنامه ها


 1. رعایت دقیق قانون در رسیدگى به پرونده هاى قاچاق
  کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات دیگر

 2. ملغى
  بودن کمیسیون امنیت اجتماعى و کمیسیون مربوط به قانون تشدید مجازات افراد
  شرور

 3. تخصیص
  شعبى از محاکم عمومى براى رسیدگى به جرایم اطفال

 4. رسیدگى
  به پرونده هاى ورود کالاى موقت ظرف یک ماه و اعلام مراتب به اداره
  شاکى

 5. تسریع
  در ارسال گزارش ها و پرونده هاى مورد مطالبه مراجع قانونى با رعایت سلسله مراتب
  ادارى و لزوم برخورد مناسب

 6. اختصاص
  شعبه اى از محاکم عمومى براى رسیدگى به گزارش هاى واجد وصف کیفرى دفاتر
  بازرسى

 7. لزوم
  بررسى و بازبینى دقیق پرونده هاى اجرایى واحد اجراى احکام به وسیله رؤساى حوزه هاى
  قضایى و برخورد با متخلّفات

 8. " تفتیش
  منازل واماکن در غیر جرایم مشهود " با اجازه مخصوص مقام
  قضائی

 9. هماهنگى
  با دفتر امور بین الملل قوه قضاییه در مورد اجراى احکام علیه سفارت خانه هاى
  خارجى

 10. ضوابط
  استفاده از مرخصى استحقاقى و رعایت دقیق آن و رسیدگى دادرس على البدل در غیاب دادرس
  اصلى به پرونده

 11. رعایت
  دقیق مهلت پرداخت دیه از طرف جانى و ملاک بودن قیمت سوقیه یوم الاداء در صورت تعذّر
  یا تعسر پرداخت اعیان شش

 12. برخورد
  قاطع با متجاوزان و اخلال گران در تأسیسات آب و برق

 13. برخورد
  سریع و قاطع با جاعلان عناوین نیروهاى سازمان حفاظت اطلاعات نیروى انتظامى و
  پوشندگان غیرمجاز و علنى لباس

 14. توقف
  عملیات اجرایی برای رسیدگی به دعاوی توقف وورشکستگی

 15. ابلاغ
  دستور فرمانده معظّم کل قوا درمورد عدم مقاومت نیروهاى مسلح دربرابر احکام صادره
  قضایى

 16. توجه
  لازم در رسیدگى به پرونده هاى اشتغال به کار غیرمجاز اتباع بیگانه و آثار سوء ناشى
  از به کار گماردن آنان

 17. ذکر
  علل تقاضاى عفو مجرم توسط قضات و تفویض اختیار موضوع ماده 266 ق.م.ا به رؤساى
  دادگسترى ها

 18. برگزارى نشست هاى قضایى جهت بررسى قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
  انقلاب درامور کیفرى

 19. ممنوعیت گماردن قضات یا کارمندان در پست هاى غیر
  مصوّب

 20. دستورالعمل جهت حسن جریان امور دادگسترى ها و سازمان قضایى نیروهاى
  مسلح

 21. لغو
  ابلاغهای داخلی غیرمجاز

 22. واریزکردن وجوه حاصل از جریمه هاى جرایم سمعى و بصرى به خزانه و تحویل
  وسائل وتجهیزات آن به وزارت ارشاد

 23. ممنوع
  بودن صدور نامه یا گواهى از سوى محاکم جهت جلب همکارى نیروى انتظامى با اتباع غیر
  مجاز بیگانه

 24. ارائه
  پیشنهاد در خصوص ایراد، اشکال، نقص، ابهام یا اجمال در اجرای قانون آئین دادرسی
  دادگاههای عمومی وانقلاب

 25. تسریع
  در تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
  آورى رایانه اى درموردبا

 26. تسریع
  در تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
  آورى رایانه اى درموردبا

 27. ضرورت
  رفتار مناسب قضات با متّهمان، حفظ حیثیت افراد، خوددارى از بازداشت هاى بى مورد،
  احضار تلفنى و...

 28. خوددارى از ارسال دادخواست و ضمایم مربوط به دعاوى اسناد سجلى به اداره
  مرکزى سازمان ثبت احوال در تهران و ارسال آن

 29. تعیین
  تکلیف زندانیان محکوم به قصاص نفس که به علل گوناگون در زندان مانده
  اند

 30. ضرورت
  ابلاغ رأى دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان هاى
  شاکى

 31. قاچاق
  کالا و ارز؛ تأکید بر ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به سازمان
  شاکی

 32. واریزجریمه هاى اخذشده ازقاچاقچیان اموال تاریخی وفرهنگی وحفارى هاى
  غیرمجاز به حساب خاص

 33. برخورد
  قاطع، سریع و قانونى با مهاجمان به ضابطان و مأموران داراى مجوّز
  بسیج

 34. رفع
  ابهام از توافق نامه نحوه ارتباط، نظارت و همکارى بازداشتگاههاى سازمان حفاظت
  اطلاعات نیروهاى مسلح با سازمان

 35. وظیفه
  قضات منصوب در دادگاههاى اصل 49 براى تحویل گرفتن کلیه اموال و دارایى ها ازمسؤولین
  و قضات قبلى

 36. لزوم
  تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ براساس قوانین دادرسى
  جدید

 37. عدم
  توجه به توصیه هاى خارج ازاصول اشخاص و مقام هاى قضایی و غیرقضایى در رسیدگى به
  پرونده ها

 38. توجه
  به قوانین و آراى وحدت رویه در مورد رسیدگى به دعاوى توقف و
  ورشکستگى

 39. برخوردقاطع با سرقت هاى سازمان یافته تجهیزات فنى وزارت نیرو، شبکه هاى
  انتقال برق ورسیدگى به سرقت موضوع مواد659و

 40. تفویض
  اختیار انتخاب قاضى به رؤساى کل دادگسترى جهت عضویت در کمیسیون هاى حل اختلاف اسناد
  مالکیت در روستاها

 41. بانک
  اطلاعات مدیران ؛ ارسال نسخه‌‌ای از کلیه احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرایی
  کشور به سازمان بازرسی کل کشور

 42. ضرورت
  ارسال نسخه اى از احکام صادره علیه مدیران اجرایى کشور به سازمان بازرسى کل
  کشور

 43. ممنوعیت ارجاع اخذ تأمین و آزادى متّهم به
  ضابطان

 44. احتساب
  مأموران وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکى به عنوان اعلام
  کنندگان جرم نه شاکى

 45. رسیدگى
  دادگاههاى انقلاب به پرونده هاى قاچاق کالا و ارز تا مشخص شدن وضعیت سازمان تعزیرات
  حکومتى در مجمع تشخیص

 46. مرخصی
  زندانیان: منع دادن مرخصی به زندانیان فاقد صلاحیت و یا بر خلاف ضوابط
  قانونی

 47. لزوم
  همکارى محاکم با کارآموزان وکالت در حدود موازین قانونى

 48. اقداماتى براى تعیین تخصص قضات سراسر کشور در امور کیفرى، حقوقى،
  خانواده و...

 49. خوددارى از ارجاع امر داورى به قضات و کارمندان ادارى محاکم قضایى و
  لزوم اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایى

 50. ضرورت
  برخورد با اتباع خارجى و عوامل بیگانه بدون مجوّز در داخل
  کشور

 51. خوددارى مراجع قضایى از الزام ادارات ثبت احوال به صدورشناسنامه براى
  افراد داراى تابعیت مشکوک و فرزندان آنها

 52. ضرورت
  اخذ نظریه مشورتى سازمان نظام پزشکى براى احضار پزشکان و رسیدگى به جرایم ناشى از
  حرفه هاى پزشکى

 53. انتصاب
  معاون ادارى و مالى دادگسترى ها با هماهنگى معاونت ادارى و مالى قوه
  قضاییه

 54. لزوم
  هماهنگى با معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه در کلیه انتصاب هاى
  ادارى

 55. شمول
  ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل بر کارکنان ادارى براى فعالیت در سازمان بازرسى و
  نظارت بر قیمت ها و تعزیرات حکو

 56. تشکیل
  ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگسترى هر
  استان

 57. ممنوعیت حمل بدون مجوّز مواد مخدّر مکشوف با هواپیماى مسافربرى به
  وسیله مأموران دادگاههاى انقلاب

 58. لزوم
  جلوگیرى از سوءاستفاده مراجعه کنندگان براى ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق
  بر دفاتر مربوطه

 59. محاسبه
  مهریه بر اساس جدول متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات بانک
  مرکزی

 60. خوددارى از خارج کردن پرونده هاى قضایى از محیط کار مگر براساس ضرورت و
  ضوابط

 61. ممنوع
  بودن واگذارى و صدور مجوّز حمل سلاح بدون هماهنگى با حفاظت و اطلاعات قوه
  قضاییه

 62. ضرورت
  حضور به موقع قضات مأمور یا منتقل شده و کارآموزان قضایى در محل خدمت تعیین
  شده

 63. تسریع
  در رسیدگى به شکایات بازرسان سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وبرخورد
  قاطع با متخلّفان

 64. تذکرات
  و اتّخاذ تدابیر لازم براى تسهیل و تسریع در کار مراجعین به مجتمع هاى
  قضایى

 65. خوددارى از انتقال، آزادى و اجراى حکم درباره متّهم پس از پیشنهاد عفو
  و گزارش اقدامات انجام شده به اداره عفو و ب

 66. اختصاص
  شعبه خاص براى رسیدگى به پرونده هاى تخریب جنگل ها و مراتع و آلودگى محیط زیست و
  رسیدگى خارج از نوبت

 67. ضرورت
  توجه به ممنوع بودن تصدّى بیش از یک شغل براى قضات

 68. لزوم
  هماهنگى با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد انتقال کارکنان
  حراست به واحدهاى دیگر

 69. ممنوعیت وصول لوایح و اسناد و مدارک جدید پس از اعلان ختم
  دادرسى

 70. خوددارى از اجراى احکام اعدام و قصاص تا 15 فروردین ماه سال
  1380

 71. رعایت
  ضوابط خاص قانونى براى احضار قضات شاغل و رسیدگى به اتّهام
  آنها

 72. لزوم
  هماهنگى قضات ناظر زندان با شوراى طبقه بندى زندانیان درخصوص به کارگیرى زندانیان
  در بخش خدمات

 73. خوددارى از اعزام و استقرار قاضى تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعى و
  ضرورت تعیین شعبه خاصى براى رسیدگى به پرون

 74. خوددارى از ارسال پرونده ها نزد مراجع مطالبه کننده مگر به حکم قانون و
  تسریع در بازگرداندن پرونده ها در موارد مج

 75. دقت در
  هویّت درخواست کنندگان تلفنى گزارش یا گردش کار پرونده ها

 76. رعایت
  نکات لازم در رسیدگى به پرونده هاى تخریب اراضى، تجاوز و تصرف مراتع و جنگل
  ها

 77. نظارت
  دقیق بر حضور قضات در محل خدمت تعیین شده و ارسال گواهى خاتمه کار و قطع حقوق
  واعلام عدم معرفى به موقع گیرند

 78. برخورد
  قاطع و سریع با اراذل و اوباش، افراد شرور و بدسابقه و... و خوددارى از اعمال
  هرگونه ارفاق و تأخیر اجراى مجا

 79. تشکیل
  نشست هاى قضایى در دادگسترى هاى سراسر کشور در جهت ارتقاى علمى
  قضات

 80. اختصاص
  یکى از شعب دادگاه انقلاب براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق دارو و لوازم
  پزشکى

 81. همکارى
  واحدهاى قضایى با اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه در مورد تشکیل پرونده امنیتى براى
  اراذل و اوباش و عوامل ن

 82. ممنوع
  بودن توقف پرداخت چک هاى تضمین شده و مسافرتى مگر با ادعاى جعل از سوى
  بانک

 83. اختصاص
  شعبه اى از محاکم براى رسیدگى خارج ازنوبت به پرونده هاى تصرف و تجاوز به اراضى
  موات و دولتى

 84. اجتناب
  از نگهدارى مشروبات الکلى کشف شده تا صدور حکم نهایى و لزوم انهدام
  آنها

 85. لزوم
  درج کامل مشخصات و امضاى قضات در ذیل دادنامه و اوراق قضایى

 86. احضار،
  اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
  قاضى

 87. احضار،
  اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
  قاضى

 88. ابلاغ
  نامه رئیس سازمان زندان ها درخصوص چگونگى اعطاى مرخصى به زندانیان مربوط به چک و
  محکومیت هاى مالى

 89. فلسفه
  پرداخت کارانه به قضات و کارمندان ادارى، خوددارى از آمارگرایى افراطى ودستورالعمل
  چگونگى ثبت پرونده ها و

 90. راهکارهاى اجرایى براى نگهدارى و مراقبت از بیماران مزمن
  روانى

 91. خوددارى از تقاضاى مستقیم عفو محکومان به حد از رهبرى و لزوم تکمیل فرم
  استیذان قصاص به وسیله قاضى اجراى احکام

 92. تفویض
  وظایف تشکیلات ادارى کمیسیون نقل و انتقال قضات به نهاد قوه
  قضاییه

 93. ضوابط
  و معیارهاى اعطاى نیابت قضایى

 94. ضوابط
  برنامه کشیک در واحدهاى قضایى و لزوم نظارت رؤساى واحدها بر اجراى دقیق
  آن

 95. تقسیم
  بندی جرائم مربوط به مواد محترقه ومنفجره از قبیل ترقه، سیگارت وفشفشه وبمب های دست
  ساز برای دادگاههای انقلاب وعمومی

 96. برخوردمناسب وقانونى با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
  مواد محترقه و منفجره

 97. اختصاص
  شعبه اى براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى

 98. ثبت
  برگ هاى شکایت قبل از ارسال به واحدهاى انتظامى، برخورد مناسب با مأموران حامل
  پرونده، برخورد قاطع با افراد ش

 99. لزوم
  اجراى احکام قطعى مگر در صورت نقض دادنامه یا دستور تأخیر و توقف عملیات اجرایى
  توسط مقامات ذى صلاح قضایى

 100. لزوم
  همکارى مراجع قضایى با سازمان بازرسى کل کشور و تذکر نکاتى در این
  زمینه

 101. مسؤولیت نیروى انتظامى دربدرقه و نقل و انتقال زندانیان تازمان تشکیل
  یگان انتظامى سازمان زندان ها

 102. خوددارى از اعزام کودکان بالاى 2 سال همراه متّهم به زندان و معرفى
  آنان به مراکز مربوطه

 103. عدم
  نیاز به ارسال پرونده هاى محکومان به حد به دبیرخانه قوه جهت صدور جواز اذن در اجرا
  مگر در موارد خاص و استثنای

 104. ابلاغ
  آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى اموال در اختیار ولىّ
  فقیه

 105. اختصاص شعبه یا شعبى از محاکم عمومى و انقلاب به صورت کشیک در ایام
  تعطیلات نوروزى جهت رسیدگى به جرایم مشهود، قتل

 106. خوددارى از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها براى اخذ موافقت با
  انتقال یا مأموریت مستخدمین مورد نیاز قوه

 107. تعیین
  قیمت سوقیه احشام موضوع احکام دیات براى سال 1381

 108. تفویض
  اختیارات موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامى به رؤساى کل در استان ها و رئیس حوزه
  قضایى در شهرستان ها

 109. انجام
  اقدامات لازم در مورد آزادى مرتکبان قتل عمدى محکوم به حبس ابد یا جنایى درجه یک به
  موجب قانون مجازات عمومى

 110. توجه
  به حفظ استقلال وشؤون دستگاه قضایى در روابط ادارىواجتماعى با مقامات
  سیاسىواجرایى

 111. استفاده از فرم هاى همسان هنگام معرفى افراد به زندان ها جهت ایجاد
  رویه واحد

 112. ابلاغ
  بخشنامه ها زیر نظر مستقیم رئیس حوزه قضایى یا معاون وى، ابلاغ اوراق قضایى براساس
  قوانین و مقرّرات و بازنگ

 113. ارسال
  گزارش پرونده هاى مربوط به مفاسدمالی و اقتصادى به مجتمع قضایی ویژه رسیدگى به
  جرایم اقتصادى

 114. تأکید
  مجدد در مورد اجتناب از به کارگیرى کارکنان ادارى در امور کارشناسى، سرپرستى اموال
  و...

 115. عدم
  دخل وتصرف اموالی که در جریان کشف وتعقیب جرایم توسط قضات ، کارمندان، مأمورین
  اداری وانتظامی

 116. تعیین
  شعبى از محاکم براى رسیدگى به جرایم و شکایات درایام نوروز و شهادت سالار
  شهیدان(علیه السلام)

 117. ابلاغ
  نظریه اداره حقوقى درخصوص مبادى ورودى و خروجى موضوع ماده 8 قانون نحوه اعمال
  تعزیرات حکومتى

 118. تأکید
  بر توجه قضات به استفاده از تعلیق اجراى مجازات براى اصلاح
  مجرمان

 119. پیگیرى کلیه امور آموزشى و تحقیقاتى از طریق معاونت آموزش و
  تحقیقات

 120. عضویت
  مدیران کل زندان هاى استان در ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم
  ویژه

 121. ثبت
  کامل و دقیق اجناس توقیف شده و تجهیزات دریافت از ماهواره و... وتعیین تکلیف سریع
  آنها

 122. ممنوع
  بودن استفاده از زندانیان در بخش هاى ادارى و خدماتى و بدرقه
  زندانیان

 123. رعایت
  مسائل حفاظتى اسنادواوراق طبقه بندى شده براى جلوگیرى از سوء استفاده عناصر
  ناباب

 124. لزوم
  بازدید و نظارت منظم بر اجراى احکام حبس و بازداشت، توجه به مشکلات زندانیان توسط
  قاضى ناظر زندان و پذیرش

 125. تفویض
  اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولىّ دم به رئیس قوه قضاییه

 126. لزوم
  انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال به کانون هاى اصلاح و تربیت مراکز استان
  ها

 127. ابلاغ
  فتواى مقام معظّم رهبرى مبنى بر جواز تعزیر شخص معفوّ از حد

 128. لزوم
  هماهنگى با معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در برخورد با اتباع متخلّف
  خارجى

 129. ممنوعیت به کارگرفتن افراد به صورت قراردادى قبل از انجام مراحل
  گزینش

 130. خوددارى از انتشار اسامى افراد و عناوین اتّهامى و روند محاکمات قبل
  از قطعیت احکام

 131. خوددارى از ارجاع پرونده هاى موضوع جرایم سرقت، کلاهبردارى و... به
  معاونت هاى اطلاعات ناجا جهت انجام تحقیقات

 132. تأکید
  بر حضور به موقع و منظم همکاران قضایى و ادارى در محیط کار و چگونگى برخورد
  بامتخلّفان و تشویق همکاران منظم

 133. تشکیل
  ستاد ویژه در مراکز استان ها براى مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد
  مخدّر و دستورالعمل آن

 134. همکارى با مسؤولان دفاتر استان ها و شهرستان هاى شوراى نگهبان براى
  نظارت بهتر بر انتخابات

 135. ابلاغ
  آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم و تشکیل واحد صلح و سازش و شوراى حل
  اختلاف در سراسر کشور

 136. دستورالعمل چگونگى تعیین تکلیف زندانیان جرایم مواد مخدّر، چک و
  محکومان مالى براى جلوگیرى از تراکم بیش از حد زن

 137. تفویض
  اختیار صدور و ابلاغ احکام اعضاى شوراى حل اختلاف به رؤساى کل دادگسترى استان
  ها

 138. ارسال
  نسخه اى از پرونده زندانیان مواد مخدّر به زندان براى رسیدگى سریع تر به درخواست
  هاى زندانیان

 139. خوددارى قضات از صدور دستورهاى شفاهى به ضابطان و واحدهاى
  انتظامى

 140. اضافه
  یک بند به عنوان بند 13 به بخشنامه شماره 1/81/13394-81/7/15 سازمان قضائی نیروهای
  مسلح

 141. موضوع
  تعیین نماینده قوه قضائیه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 اصلاحی قانون
  مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

 142. ممنوع
  بودن تفویض اختیار ابلاغ وقت وکلاى تسخیرى یا تعیین وکیل تسخیرى به کانون
  وکلا

 143. لزوم
  مطّلع کردن مسؤولان زندان ازسرنوشت زندانیان تحویل شده به مأموران انتظامى یاوزارت
  اطلاعات

 144. برخورد دقیق، سریع و بدون ارفاق در مورد جرایم مربوط به مشروبات
  الکلى

 145. تأسیس
  دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان هاى سراسر
  کشور

 146. رعایت
  قانون اساسى در رسیدگى به پرونده هاى قضایى پیروان فرقه هاى مختلف و خوددارى از طرح
  مسایل اختلاف برانگیز

 147. تفویض
  اختیارات ناشی از مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به آقای احمد
  علیزاده

 148. ارسال
  پرونده هاى تنفیذشده قصاص نفس به واحدسازش به منظور ایجادصلح وسازش بین
  طرفین

 149. ابلاغ
  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات
  حکومتى

 150. لزوم
  رسیدگى و صدور رأى قبل از حصول مرور زمان

 151. ضرورت
  کسب مجوّزکتبى جهت تهیه گزارش تصویری و...درخصوص موضوعات مطرح درقوه
  قضاییه

 152. تشکیل
  شوراى اطلاع رسانى و بیان مواضع و لزوم هماهنگى با سخنگوى قوه قضاییه درباره مسائل
  مرتبط

 153. مرجع
  ارزیابى کالاومبناى آن و مرجع رسیدگى به اختلافات ناشى ازمقرّرات گمرکی وصادرات و
  واردات

 154. پیرو
  بخشنامه شماره 1/81/14164 مورخ 81/7/25 موضوع ارزش گذاری کالای قاچاق ونظارت رئیس
  حوزه قضائی به حسن اجرای آن

 155. عدم
  صدور دستور اجرای حکم شلاق به مسئولان ومأموران زندانها

 156. رعایت
  لزوم ماده 131 ق- ا دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مبنی بر پاسخ سؤالات
  وغیره توسط شخص متهم

 157. لزوم
  تحویل اسلحه ومهمّات وموادمنفجره جنگى مکشوفه به سازمان جمع آورىوفروش اموال
  تملیکى

 158. رعایت
  مقرّرات مربوط به هزینه دادرسى و ایداع خسارت احتمالى در مورد درخواست دستور موقت
  از ناحیه متقاضى

 159. لزوم
  هماهنگى قضات جهت انجام هرگونه مصاحبه، تهیه فیلم، ارائه گزارش و آمار طلاق باروابط
  عمومى و حفاظت و اطلاعات

 160. توجه
  قضات به مصادیق مواد 7 و 14 قانون صدور چک

 161. تمدید
  اعتبار بخشنامه م/13107/1-10/10/1369 در خصوص استعلام از دادگاه انقلاب درمورد
  ممنوع المعامله نبودن خواندگان دعوى

 162. اختیار تعیین قاضی جهت عضویت در کمیسیون استانی در راستای تبصره 3
  ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها ومؤسسات ترابری جاده
  ای

 163. حفاظت
  صحیح و دقیق از اموال توقیف شده و لزوم توقیف اموال براساس
  مقرّرات

 164. همکارى قضات درخصوص تشکیل زندان هاى باز در کلیه استان ها و اولویت
  دادن محکومین مالى به این نوع حبس

 165. ابلاغ
  نامه وزارت دفاع درخصوص تحویل اسلحه، مهمّات و... به آن وزارت خانه و اصلاح بخشنامه
  شماره 4513/81/1-12/3/1381

 166. لزوم
  برخوردى جدى با افراد سودجو و کار چاق کن و جاعلان عناوین شغلى و آگاه کردن مراجعان
  براى چگونگى برخورد با این

 167. تسهیل
  در دسترسی آحاد افراد جامعه به انواع محاکم

 168. همکاری مراجع قضایی با دادستانی کل کشوردر خصوص استعلام سوابق
  کاندیداهای مجلس، خبرگان رهبری وریاست جمهوری

 169. انجام
  کلیه انتصابات اداری، انتقال یا مأموریت مستخدمین کلیه واحدها از مجرای معاونت
  اجرایی واداره کل اموراداری واستخدامی

 170. انتقال زندانیان ، فراهم نمودن زمینه انتقال زندانیان محکوم به
  نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده خود

 171. عدم
  احضار زندانی به دادسرا یا دادگاه جز در موارد ضرورت ومستدل همراه تا مراقبت
  وهوشیاری کافی

 172. کوتاه
  کردن فرایند دادرسی و ...

 173. رفع
  اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 4 جهت تعیین وقت رسیدگی ونظارت پرونده
  ها

 174. شوراهای حل اختلاف، جدول زمان بندی راه اندازی شوراهای استان تهران در
  سال 83

 175. تعلیق
  اجرای مجازات ، تاکید بر اعمال اختیارات قضات در تعلیق کیفرهای حبس، شلاق وجزای
  نقدی وارسال آن به رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه

 176. معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پرداخت هزینه
  دادرسی

 177. وظیفه
  مدیران دستگاه قضایی در همکاری با نهادهای حاکمیتی برای ایجاد وحدت و همدلی
  بیشتر

 178. ساماندهی مأموریت های اداری و مرخصی های مدیران قضایی و ایجاد رویه
  واحد در این خصوص

 179. دعوت
  از مسئول حفاظت استان یا نماینده وی برای شرکت در جلسات هیأت موضوع ماده 18 آئین
  نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات

 180. ضرورت
  برخورد قاطع با گروهک غیر قانونی پژاک

 181. پیشنهاد یکی از قضات دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد
  زندانیان

 182. لزوم
  اخذ پروانه ورود از وزارت بهداشت در مورد قاچاق کالاهای بهداشتی، خوردنی و ... پس
  از احراز عدم وقوع جرم قاچاق

 183. واگذاری امر تعقیب و تحقیق از متهمان قضایی با رعایت کرامت انسانی و نیز صدور قرار تأمین به مقامات دادسرا و منع جدی از واگذاری این امر به ضابطین

 184. اعطای
  مرخصی تا 3 ماه به متهمان واجد شرایط مذکور جهت کاهش تراکم تعداد
  زندانیان

 185. اصلاحیه بخشنامه شماره 1/84/1614 در خصوص قاچاق کالاهای داروئی،
  بهداشتی ، خوردنی و آشامیدنی

 186. هماهنگی با ریاست قوه قضائیه جهت انتصابات در سطح مدیران کل، معاونان
  مدیر کل و رؤسای ادارات آنها

 187. ذکر
  مواردی که اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً و بدون دخالت وکیل یا مشاور حقوقی اقامه
  دعوی نماید.

 188. دستور
  العمل تشکیل دادگاه کیفری استان

 189. تهیه
  تصویر از تمامی دستورالعملها

 190. عدم
  صدور بخشنامه‌ یا دستورالعملهایی که به نوعی حقوق و آزادیهای اشخاص یا اختیارات
  قانونی قضات و ...

 191. اعطای
  مرخصی به زندانیان

 192. با
  عنایت به حلول ماه شعبان مددجویان مالی که امکان جلب رضایت شاکیان وفاقد سابقه
  محکومیت قبلی دارند میتوانند مرخصی بروند

 193. توسعه
  فرصتهای تبادل تجربیات وتدابیرقضایی در جلسات قضایی
  دادگستریها

 194. شرایط
  برای اعطای مرخصی به زندانیان

 195. دراجرای تبصره ماده 3 آئین‌نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت
  اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها

 196. برخورد قضائی با دایرکنندگان فعالیت شرکتهایی با ساختار هرمی (نظیر
  گلدکوئیست)

 197. تدابیر لازم درخصوص حبس زدایی و کاهش استفاده از مجازات
  زندان

 198. آئین
  نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی

 199. زمانبندی برنامه دوم توسعه قضایی که تدوین ودرحال اجرا
  است

 200. تخلفات اداری

 201. موافقت با انتقال یا جابجایی قضات

 202. درخصوص احیای حقوق عامه و�
  پیشگیری از جرم

 203. اعطای
  مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی ، تأدیبی ، تعزیری و
  بازدارنده به مددجویان اقدام نمایند

 204. اسکناس‌ها وچک‌های مسافرتی مجعول

 205. تشکیل
  شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان در محل کانون اصلاح و تربیت هر
  استان

 206. مواد
  مخدر و نیز اسلحه و مهمات ضبط شده بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم به مراجع مربوطه
  ارسال شود

 207. تمام امور ستادی باید از طریق معاون اول و معاون اداری مالی انجام
  میگردد

 208. تفویض
  اختیار به رؤسای کل دادگستری به منظور سهولت و تسریع در جریان امور و جلوگیری از
  هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های قانونی محوله

 209. تأیید
  هویت یا تابعیت افراد درموارد تردید

 210. به
  منظور یکسان سازی و تکمیل گزارشات ارسالی ( عملکردها ) به این حوزه،� بانک اطلاعات مورد نیاز ایجاد گردیده
  است

 211. پشتیبانی‌های مادی و معنوی از ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی جهت
  امنیت اخلاقی جامعه

 212. برخی
  افراد فرصت طلب با قصد تخریب و تضعیف کارکنان خدوم و شریف دستگاه قضائی مبادرت به
  ارسال گزارشهای واهی مینمایند

 213. ساماندهی امور مشاورین املاک و خودرو و همکاری با وزارت بازرگانی و
  سازمان ثبت اسناد

 214. صدور
  مجوز نگهداری و حمل سلاح‌های غیر سازمانی برای کارکنان پایور سپاه و اعضا ویژه و
  فعال بسیج

 215. اخلاق
  نبوی (ص) در دستگاه قضایی

 216. تشدید
  قاچاق انواع مشروبهای الکلی از مرزهای غربی و جنوبی کشور و لزوم برخورد
  جدی‌تر

 217. منع
  بکارگیری محکومان پیشینه دار خطرناک برای امور اداری و
  خدماتی

 218. تشریک
  مساعی دادستان کل کشور و تشکیلات قضایی حوزه‌های انتخابیه به منظور تسریع در
  رسیدگی‌ها، پاسخگویی به استعلامات و پیشگیری از وقوع جرایم

 219. در
  مورد رعایت مقررات وقوانین آیین دادرسی

 220. اختصاص شعبی از محاکم جهت رسیدگی تخصصی و تسریع در دادرسی پرونده‌های
  دعاوی اوقاف

 221. منع
  کارکنان دستگاه قضایی از هر گونه ارتباط با شرکت‌هایی با ساختار هرمی و برخورد قاطع
  محاکم با دایرکنندگان این شبکه‌ها

 222. برخورد قاطع با پرونده‌های قاچاق و فروش مشروبات الکی و واریز جریه ده
  برابر قیمت بین المللی و نیز درآمد حاصل از مصادره اماکن و وسایلی که در این راستا
  استفاده می‌شده است به خزانه دولت

 223. پذیرش
  مسئولیت و مأموریت خارج از کشور قضات و مدیران دستگاه قضایی

 224. تشکیل
  شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر استان

 225. اختصاص شعبی از شوراهای حل اختلاف به دعاوی مطبوعاتی و انتخاب اعضای
  این شوراها از میان کارشناسان و متخصصان امور مطبوعاتی جهت گسترش صلح و
  سازش

 226. منع
  دوایر اجرای احکام از عدم توقیف مازاد عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین نامه
  اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و موکول کردن آن به طرح
  دعوی

 227. ارسال
  مشخصات زمین مورد معامله شرکت‌های تعاونی مسکن واحدهای قضایی به دفتر ریاست قوه
  قضائیه قبل از معامله ودریافت جواز اقدام

 228. تکلیف
  مراجع قضایی به اقدام جهت احراز هویت و استعلام تلفنی افرادی که خود را منتسب به
  رهبر انقلاب یا بیت ایشان و یا هر یک از مقامات ارشد نظام
  می‌نمایند

 229. عدم
  صدور اجرائیه علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت صرفاً
  از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهای وابسته به آن دفاع کرده و خود طرف دعوی
  نبوده

 230. عدم
  ارسال پرونده‌های دعاوی دولتی و نیز نیروهای مسلح به شورای حل
  اختلاف

 231. دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص
  ثالث

 232. پرداخت وجه هزینه دادرسی، کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات
  دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی

 233. نحوه
  کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان پایه‌های قضایی و�
  گروههای شغلی

 234. اعطای
  مرخصی به زندانیان به مناسبت ماه مبارک رمضان سال 85

 235. ابلاغ
  نمونه مکاتبات شماره 1 و 2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص
  ثالث

 236. آزمایش مواد مخدر مکشوفه جهت تعیین نوع آن و تعیین درصد خلوص مواد
  مخدر مکشوفه

 237. ممنوعیت وکلا از قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت
  قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند

 238. تأکید
  بر دقت در اجرای مفاد ماده 6 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 (اصلاحی) قانون
  تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

 239. تکلیف
  دادستان کل کشور به استعلام مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله و اعلام آن و نیز رفع
  اثر از بخشنامه‌های 150/11582 ، 140/68/11794/91،
  140/73/17276/92

 240. برخورد جدی و قاطعانه از قضات با مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و
  دارندگان اسلحه‌های غیرمجاز

 241. شوراهای حل اختلاف ؛ بخشنامه شماره 1/86/6219 - 86/6/4 رافع
  صلاحیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف نخواهد بود.

 242. حفاظت
  و مراقبت دائمی از پرونده‌های مدنی و کیفری و محتویات آن و اقدام فوری
/ 0 نظر / 1437 بازدید