متن قانون اصلاح شده شورای عالی شهرسازی مصوب64

فصل سوم : متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران
1 ـ شهرداریهایی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می شود ، با تعیین شورای شهر ( مستند به بند 1ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی ) و تایید وزارت کشور ، مستند به تبصره بند 8 ماده قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع ووصول نموده و در حسابی جداگانه به نام ( درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری ) نگهداری کرده و صرفاً در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری و اجرای آن با نظر شورای شهر و عاملیت دستگاههای مربوطه به مصرف برسانند.
2 ـ در مورد ساختمانها و تاسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث گردیده و همچنین در مواردی که علیرغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیرتجاری ، محل کسب و پیشه و یا تجارت احداث گردیده و یا به هر حال شرایط کاربری مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد ، شهرداری می تواند در صورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربری و تراکمهای ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور رسانیده باشد ، بنابر تقاضای صاحب ملک و یا صاحب محل کسب و پیشه ، و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 و قلع بنا یا تعطیل محل کسب و پیشه مورد را درکمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد.
هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندی تشخیص دهد که ساختمانها وتاسیسات احداث شده و بهره برداری از آنها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد ودر اساس طرح جامع شهر موثر نیست و لهذا با اصلاح و تعدیل کاربری آن موافقت نماید شهرداری بابت ساختمانها و تاسیسات مذکور عوارض اختصاصی مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند (1)فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف و یا ادامه کار محل کسب و پیشه موافقت خواهد نمود. ولی در صورتی که کمیسیون مذکور با اصلاح و تعدیل ضوابط کاربری موافقت ننمایدو یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر یا اساس طرح جامع تشخیص دهدبرابر مفاد تبصره 1 ماده 100 و تبصره بند 24 الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری رفتار خواهد شد.
تبصره ـ منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ، رعایت حدود و سقفهای کلی است که در طرحهای جامع هم برای مقادیر کاربریهای مختلف و هم در ضوابط مکانیابی آنهاتعیین شده است .
الویتهای مصارف درآمد حاصل ازعوارض اختصاصی موضوع بند 1 به شرح زیر از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری به وزارت کشور پیشنهاد می شود.
1 ـ تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری .
2 ـ اصلاح و احداث شبکه ارتباطی .
3 ـ بهسازی و نوسازی و بافتهای کهنه و قدیمی .
4 ـ بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی (اگر انجام آن بعهده شهرداری باشد)
5 ـ کمک به تملک و احداث ساختمانهای آموزشی .

 منبع: http://regulations.ahwaz.ir/Default.aspx?tabid=4242

/ 0 نظر / 25 بازدید