مرجع صالح تجدید نظر از ارا’ کمسیونهای مستقر در شرکت آب

 

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نظر کمیسیون مستقر در شرکت آب منطقهای

 

 

نشست قضایی دادگستری آباده
پرسش:
در صورتی که مطابق تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، از کمیسیون مستقر در شرکت آب منطقهای درخواست افزایش بهرهبرداری پروانه آب شده باشد و شرکت آب بدون طرح موضوع در کمیسیون و طبق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب اعلام دارد که امکان افزایش بهرهبرداری در مناطق ممنوعه وجود ندارد، با توجه به این که نظر کمیسیون شرکت آب قابل اعتراض در دادگستری است، آیا اعتراض به این نظر شرکت آب هم در دادگاه قابل رسیدگی است؟


پاسخ:
اتفاقنظر
با توجه به این که نظر در کمیسیون مطرح نشده است و این امر یک وظیفه اداری میباشد، قابل رسیدگی در دادگستری نیست؛ بلکه به اعتراض باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.نظریه گروه:
به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال 1373 مصوب 12 اردیبهشت 1384، تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب لغو شده است. ازاینرو با لغو تبصره مذکور، دیگر موردی برای استناد به آن وجود ندارد.
در ماده 4 قانون مذکور چنین مقرر شده است: «در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص، حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهرهبرداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.»
بنابراین، تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب که مربوط به چاههای حفر شده بدون پروانه قبل از تصویب این قانون است، با ممنوعیتی که در ماده 4 همان قانون بدان اشاره شده، دو مقوله جداگانه هستند. در صورتی که وزارت نیرو با درخواست افزایش بهرهبرداری از چاه موافقت نکند، نمیتوان به استناد تبصره 3 -صرفنظر از این که لغو شده- نسبت به نظر وزارت نیرو اعتراض و از دادگاه درخواست رسیدگی کرد؛ زیرا ماده مذکور واجد جنبه آمره بوده و نظر وزارت نیرو قطعی و لازمالاجراست.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید