آرای وحدت رویه دیوانعالی در حقوق جزای تخصصی


 

143 ـ  رای شماره    :  231  -  27/1/1339

عنوان : داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی  مانع از شـــکایت مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد  بود .

موضوع : 1- شاکی خصوصی واقع شدن ضابطین دادگستری در اداره جنگلبانی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( چون داشتن عنوان ضابط دادگستری ، اختیار  و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از انان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی بعنوا ن ضابط دادگستری مانع از شکایت ودعوی خصوصی مامورین سر جنگلداری و سازمان  جنگلبانی که مامور وصول عایدات و در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق  با قانون بوده است . این رای بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است  .))

توضیحات :

ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 ، اجازه تقاضای  توقیف مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است را در زمانیکه جریمه مقرره در این  قانون یابهای مال از بین رفته را نپردازند به مامورین وصول عایدات دولت  داده بود  که توسط بازپرس این دستور توقیف به ادارات و موسسات وصول عایدات صادر میشد . این قرار توقیف قطعی بوده و مواردی که اداره یا مامور وصول عایدات میتوانست از قرار های مستنطق شکایت نماید بموجب نظامنامه ای که با توافق وزارتین عدالیه و مالیه تنظیم وتصویب شده بود معین گردیده بود .

تذکر : البته این قانون با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1363  دستخوش تغییراتی شد که جهت استفاده بهتر به قانون مربوطه در مجموعه  قوانین سال 1363 منتشره از سوی شرکت سهامی  روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران مراجعه  شود .

 

 

144 ـ  رای شماره   : 1412  -  9/5/1339

عنوان : عدم تعارض در مورد دو رای راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه

موضوع : 1- تخلفات و جرائم مامورین ابلاغ 2- گزارش خلاف واقع مامورین انتــــظامی ( ابلاغ ) 3- مصادیق گزارش خلاف واقع

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( اتهام تخلفی  که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره 443  - 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرسان تهران  گردیده بر حسب تشخیص مرجع کار ،صرفا“ مسامحه در انجام وظیفه??بوده  که عنوان کیفری و گواهی خلاف  واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آئین دادرسی کیفری مصوب  بهمن 1335 کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حالیکه قرار شماره 16  - 25/10/1337  شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه  کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125  آئین دادرسی کیفری صادر گردیده اساسا“ ناظر به موردی است که مامور متهم بوده است به اینکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ موخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو رای مورد بحث بشرح توضیح مذکور با لا موضوعا“ متفاوت است معارض بنظر نمی آید وبدین لحاظ قضیه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 نیست تا بمنظور اتخاذ رویه  واحد قابل  رسیدگی و اظهار عقیده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد .

?با عنایت به تصریحی که درمتن رای آمده است این رای وحد ت رویه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رویه ای واحد شناخته نشده است ولی با توجه به اینکه مصادیق این رای به وفور در عمل پیش می آید و محاکم رویه های مختلفی را اعمال می کنند جهت استفاده از استدلال  واستباط هیئت عمومی دیوان عالی کشور آورده شده  است وبعنوان  نظریه اکثریت که قابل اعتنا باشد ذکر گردیده است .

 ??دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در رای شماره 443  – 23/10/1337  اقدام مامور ابلاغ مبنی بر اینکه یک برگ اخطار مربوط به یک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زائد بربیست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده  90  قانون آئین  دادرسی مدنی سابق ( ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 )  رفتار کرده عمل وی را تخلف اداری  تلقی و مورد  پیگرد اداری قرار داده  وتخلف  اداری وی رابلحاظ تاخیر زائد بر دو روز درعودت دادن اخطاریه محرز واورا به کسر یک سوم حقوق محکوم نموده است .

 

 

145ـ   رای شماره  3067  -  13/7/1339

عنوان : تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طریق هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد .

موضوع : 1- قاچاق طلا  2- طرق احراز تحقق بزه قاچاق   3- شروع به جرم

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( قسمت اخیرماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق  هریک ازاقدام ذیل : 1- خارج کردن اشیا ممنوع الصدور 2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت رابه تنهایی ارتکاب قاچاق اشیا ء ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی ? که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام یافته تلقی میگردد وحکم شعبه دوم دیوانعالی کشور در اینمورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر میباشد بطور صحیح صادر شده است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?اقداماتی که مبیّن اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبیل : خرید طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن .

توضیح :1- چنانچه ملاحظه میشود ،خرید طلاوحمل آن ، طبق عناصر سه گانه متشکله جرم ، از اعمال  مقدماتی می باشد نه عملیا ت اجرائی که بتوان گفت درحد شروع بجرم بوده است ولی نظر به اهمیت موضوع قاچاق طلا و اینکه این امر رابطه مستقیم باسیاست و تجارت و سیاست پولی کشور دارد بهمین جهت مقنن برای آن قوانین خاصی وضع کرده که گاهی با اصول کلی حقوقی منطبق نمیباشد . در هیچ جایی  عملیات  مقدماتی برای ارتکاب بزه ، جـرم تلقی نمیشود و تا عــملیات اجرائی  ( شروع بجرم ) صورت نپذیرد نمیتوان متهم را تعقیب و مجازات کرد و در مورد قاچاق طلا این اصل مراعات نشده ومقنن  در قسمت اخیر ماده  45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق طلا رویه ای بر خلاف  اصول کلی در پیش گرفته است . این قانون هنوز هم به قوت خود باقی است وقابل استناد و لازم الاجرا  میباشد .

2-  بموجب نظریات مشورتی شماره های 1217/7  - 8/7/1366  و 3341/7  - 10/9/1362  اداره حقـوقی قوه قضائیه  : (( وارد کردن یا خارج کردن طلا ونقره به هر شکل وبهر مقدار قاچاق تلقی و توجها“ به لغو ماده 44 قانون مرتکبین قاچاق در مورد قاچاق طلا ونقره ،برابر مصوبه شماره 1761  - 19/11/1358  شورای انقلاب خروج و صدور زر وسیم ممنوع بوده ودر حدود ماده یک اصلاحی قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1353 قابل تعقیب و مجازات می باشد و رسیدگی به این جرائم  نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

( ر.ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری  - جلد اول   - ص 424 و ص 425  )

 

 

 

146ـ    رای شماره 4212  - 27/10/1341

عنوان : ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمیتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .

موضوع : 1- صدور چک بلا محل   2- ابلاغ اوراق  قضایی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

((نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمیتواند مثبت سوء نیت و شمول  به بند( ب ) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح بنظر نمیرسد زیرا با توجه به  تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه  هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سو نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بدون متهم به آزادیی  که در تعیین وکیل ونماینده و مکاتبه وامثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت وجه  چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات بمنظور تعیین و جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی وحمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزائی دارد  علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکزی در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ( ب ) ماده  38 2 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تائید میشود  این رای طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصـــــوب 1337 برای داد گاهها لازم الاتباع است .))

توضیح : نظر به حذف و نسخ قانون مجازات عمومی بموجب ماده  729  اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب  1375   و تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاحیه آن در سال 1372 و اینکه چک مقررات خاص به خود پیدا کرده و اخطار حسن نیت که سابقا“ طبق قانون برای صادر کنند ه چک ارسال می شد حذف شده  فلذا مفاد رای وحد رویه زمینه اجرائی  نداشته و سالبه به انتفاء موضوع شده است .

 

 

 

147ـ  رای شماره 2902  -  28/7/1344

عنوان :  سرقتهای ارتکابی بوسیله  صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات  سارقین  مسلح مصوب تیرماه 1333 خارج است .

موضوع : 1- سرقتهای ارتکابی صغار 2- قانون تشدید مجازات سارقین مسلح ( تبصره 3 ماده واحده)

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( همانطور که در اراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تأدیبی به دو ماه یاکمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تابیست هزار ریال یاشلاق باشد و نیز سرقتهایی که بوسیله صغار ارتکاب میشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای بموجب قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

توضیحات :

1- تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در سال 1375 ،کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده اند منجمله قوانین مرتبط  با سرقت که مواد 651 الی 656 این قانون که در رابطه با سرقت و مسائل مربوط به آنست  ناسخ قانون تشدید مجازات سارقین مسلح  می باشد ، ضمن بیان مقررات جدید ، رسیدگی جرائم به سرقت را که طبق قانون تشدید مجازات سارقین مسلح در صلاحیت محاکم نظامی بود در صلاحیت محاکم انقلاب قرار داده بشرطیکه عنوان « محارب » به سارق مسلح  صدق کند که ماده 185  قانون مجازات اسلامی ،مؤ ید این مطلب است ، بنابمراتب  رای وحدت رویه فوق قابلیت اجرا و استناد ندارد . بنوعی نسخ ضمنی شده است .

2-  در خصوص متن رای وحدت رویه و بخشهائی که پیرامون قانون استنادی در متن رای ، شده است ونیز بهره مندی از نظریات ارزشمند وعملی دادستان وقت کل کشور مراجعه کنید به کتا ب« موازین قضایی » دکتر عبدالحسین علی آبادی  ، جلد  3 – ص  102

 

148ـ   شماره  4717  - 29/10/1344

عنوان : نگهداری واختفاء مواد افیونی دو عمل مستقل ومتمایز از هم هستند .

موضوع : 1- مواد مخدر و افیونی    2-  جرائم مرتبط با مواد مخدر  3- تعدد مادی جرم

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشو ر ))

((نظربه اینکه ماده  14 قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال  1338 ، بزه نگهداری واخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل ومتمایز از هم شناخته ومفهوم ومعنای نگهداری و اخفاء نیز عرفا“ مختلف ومتفاوت است واینکه مقررات بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا“ یا ضمنا“ نسخ نشده است و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابر این احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 ماده9  آئین نامه  مزبور در قسمت بزه  نگهداری صدور یافته صحیح بوده و برطبق  اصول و موازین  قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه  1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .))

 

 

 

149ـ رای شماره  ? :  131 – 29/8/1347

عنوان : مخفی کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشدمعاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جریمه معاف است.

موضوع : 1- اخفاء مواد مخدر  2- معاونت در جرم  3-  معافیت از پرداخت جریمه

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به قسمت اخیر ماده  8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده  7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره  و مخفی کننده آن یکسا ن است بنابر این مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتیکه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده  8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم  دیوانعالی کشو ر صحیح است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه رویه قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 6954  -  7/10/1347

توضیح : در خصوص استدلالات دادستان وقت کشور وتوضیحات علمی  و مستند وی مراجعه شود به « مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور » بخش جزائی – تدوین :  فرج اله قربانی  -ص 354 + و موازین قضایی  - دکتر عبدالحسین علی آبادی - جلد 2  - ص 138

 

150ـ رای شماره   ?  : 227 – 13/8/1349

عنوان : بازداشت مرتکب قاچاق که جریمه متعلقه را نپردازد .

موضوع : 1- قاچاق  2- بازداشت بدل از جریمه و قطعیت این قرار

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف  خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اینصورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 ، پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعلت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او بپرداخت جریمه  وقیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون میباشد بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت ،مقررات  ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن  درباره او اجرا خواهد شد لذاآراء شعب 8و11و 12 دیوانعالی کشور مفادا“ صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 7531  سال 1349 

توضیح :

1- برای ملاحظه متن مباحثات مطروحه در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و بهره برداری از نظرات علمی و ارزشمند دادستان وقت کل کشو ر، مراجعه کنید به کتاب « موازین قضایی » دکتر عبدالحسین علی آبادی جلد  2  - ص 106  

2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ب ماده 2 که ناسخ  ماده  7 قانون مرتکبین قاچاق است نحوه عمل در خصوص پرداخت نکردن جریمه رابیان نموده است .

 

 

151 ـ   رای شماره   :228   - 20/8/1349

عنوان : شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه  ?

موضوع : 1- افترا    2- مرور زمان

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون تحقق بزه افترا  در صورت اسناد صریح جرمی  از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب وبه مجازات مقرر در قانون محکوم میشود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعا“ از تاریخ قطعیت عجر از اثبات اسناد وثبوت  کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتا“ صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است?? (

?برای آگاهی بیشتر از محتویات پرونده های منتهی به صدور این رای و نیز استفاده از نظرات مترقی و علمی دادستان وقت کل کشور مراجعه شود به (( موازین قضایی )) دکتر علی آبادی عبدالحسین   - جلد  2 ص 112

??منتشره در روزنامه رسمی شماره 7547  - 9/10/1349

توضیحات :

1- ماده 697 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در خصوص بیان مصادیق افترا و مجازات آن میباشد . این جرم از جرائم قابل گذشت می باشد . برای تحقق بزه افترا «سوء نیت خاص » لازم  است  یعنی مفتری باید با علم به آنچه می نویــسد یا می گوید ( نسبت میدهد )‌ بی اساس و دروغ است اقدام به  نسبت دادن آن کرده باشد و یعنی اقدام مفتری باید ارتجاعی و ابتکاری باشد .

2-  ماده  697 جایگزین مادتین 140 قانون تعزیرات سابق سال 1361  و  269 قانون مجازات عمومی سال 1352 گردیده است .

 

 

 

152 ـ  رای شماره     :233  - 2/10/1349

عنوان : رانندگی با پروانه غیر مجاز و تصادف منجر به قتل غیر عمد مشمول ماده  2 قانون تشدید مجازات رانندگان است .

موضوع : 1- قتل غیر عمد  2- رانندگی بدون گواهینامه منجر به تصادف 3- مصادیق رانندگی بدون گواهینامه 4- متفاوت  بودن شرایط تحصیل پروانه رانندگی پایه 2 شخصی و پایه 2 همگانی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به ماده  21 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه  پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی بشرح مندرج در شق 4و5  ماده  22 آئین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابر این کسی که با پایه  2  شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده  2 قانون تشدید مجازات  رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است . ))

 

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 7557  - 22/10/1349 

سایر منابع : موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی  ، جلد 2- ص 175

توضیح :

1- ماده  718 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 جایگزین و ناسخ ضمنی ماده  2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است با این حال رای وحدت رویه فوق دارای اعتبار بوده و آئین نامه راهنمایی و رانندگی نیز بقوت خود باقی است 

2- در خصوص ماده  718 قانون مجازات اسلامی و در رابطه با همین رای وحدت رویـــه ، رای دیگری بشـــماره        638    – 9/6/78 از ناحیه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که دراین مجموعه نیز آورده شده است .

 

 

 

153  ـ رای شماره : 14  - 17/3/1351            شماره ردیف  36

عنوان : وارد کردن حشیش از مصادیق ماده  4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است .

موضوع : 1- مواد مخدر  2- شروع بجرم  3- قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاص

(( رای وحدت رویه هیئت عموی دیوان عالی کشور ))

((بموجب تبصره 1 ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده وطبق ماده  4 قانون مــــذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره ( منجمله حشیش ) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده  31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالائی که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن  عمل خواهد شد . علیهذا وارد  کردن حشیش بنحو متقلبانه و بمقدار زائد بر مصرف شخصی شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 میباشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده  7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفاء مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول  و دوم و هشتم  وحکم شماره 607/6 -  24/7/1350  شعبه ششم  دیوان عالی کشورد را تائید می نماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور   و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 7995  - 15/4/1351

سایر منابع  : موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی  - جلد  2  - ص 360 .

/ 0 نظر / 34 بازدید