پست های ارسال شده در دی سال 1390

صدور منع تعقیب یا برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نیست

  رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی                                              جناب آقای دکتر محمود احمدی نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید