وظایف شهرداری‌ها در ازاء تغییر کاربری املاک متقاضیان

 

 

س:  شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت و شرکت های وابسته به منظور تأمین مسکن اعضای مقداری زمین داخل محدوده شهرستان سنندج خریداری نموده اند و با موافقت شهردای سازمان مسکن و شهرسازی موضوع در کمیسیون ماده 5  جهت تغییر کاربردی مطرح پس از اخذ موافقت شرکت های تعاونی جهت تفکیک اراضی به شهردرای مراجعه کرده اند شهرداری سنندج  به استناد تبصره 4 ماده 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک طرح های دولتی و شهردرای مصوب 26/7/67(1)  از بعضی تعاون های مسکن تا20% از این مورد انصراف دارد زیرا موضوع و موارد آن در صورتی است که شهرک آماده  سازی شده باشد و صاحبان زمین تقاضا نمایند که این زمین داخل محدوده توسعه شهرک گردد 20% در حقیقت معوضی از آن زمین ها خواهد بود که در آماده سازی به خیابان و غیره رفته لیکن این مورد غیر از آن است زیرا شرکت تعاونی ها می خواهند خودشان اقدام به آماده سازی نمایند.


نظریه کمیسیون حقوقی                                              شماره و تاریخ نظریه 2/11/76-465/78/303/3


به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولت و شهرداری‏ها مقرر شده است مراجع مذکور می‏توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدود توسعه وعمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‏های موضوع این قانون و همچنین اراضی معوض طرح‏های نوسازی و بهسازی شهری را بطور رایگان دریافت نماید. لذا اگر شهرداری با شرط دریافت حداکثر 20% زمین مالکین جهت معوض یا سایر طرح‏های خود یا تغییر کاربری موافقت نموده باشد در مورد زمین‏های مورد سوال، مالکین موظف به تحویل 20% زمین موضوع تبصره 4 ماده واحده در صورتیکه داخل محدوده قانونی و محدوده توسعه شهری بوده وتغییر کاربری شده است نمی‏باشند.

 

 منبع:http://hvm.ir/print.asp?id=31753

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید