استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی

 

استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی

 

 

پرسش:
در یـک پـرونده حقوقی، محکومعلیه نـسـبــت بــه دادنــامـه بـدوی دادخـواسـت تـجـدیـدنـظر تقدیم نموده است. در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، محکومله (خـواهـان بـدوی) از دعـوای خود بهکلی صرفنظر کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارد. دادگاه تجدیدنظر چگونه اتخاذ تصمیم مینماید؟


پاسخ:
اگرچه خواهان میتواند دعوای خود را در مرحله بدوی استرداد نماید یا بهکلی از آن صرفنظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجدیدنظر شده و مرحله بدوی به اتمام رسیده است، نامبرده نمیتواند در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود بهکلی صرفنظر نماید؛ چراکه بـا اعـطای چنین اختیاری به خواهان، وی مـیتواند در صورتی که احتمال بدهد در مرحله تجدیدنظر محکوم خواهد شد، دعوای خود را به پایان برساند و درنتیجه این حق را که حکم به سود محکومعلیه صادر شود، از وی بگیرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید