مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مؤسسات عمومی غیر دولتی

 

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مؤسسات عمومی غیر دولتی

 

 

س: با توجه به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً راجع است به دستگاههای دولتی چنانچه کارکنان دستگاههای مذکور اعم از کارکنان مأمور یا رسمی در مؤسسات غیر دولتی مرتکب اعمالی از قبیل نقض مقررات و… شوند.


آیا چنین تخلفاتی قابل رسیدگی می‌باشد در صورت مثبت بودن با توجه به اینکه چنین مؤسساتی فاقد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشند مرجع رسیدگی به اینگونه تخلفات کدام است.


شرط تحقق بعضی از جرائم مانند مداخله در معاملات دولتی و تصدی بیش از یک شغل این است که مرتکب ان مستخدم دولت باشد آیا دایره مشمول جرائم مذکور قابل دسترسی به کارکنان مؤسسات مذکور می‌باشد؟


نظریه کمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه 22/3/78 ـ 185/78/302/3


چنانچه در بازرسی از این قبیل مؤسسات به تخلفات کارکنان دولت برخورد شود به نظر می‌رسید تخلفات نامبردگان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه قابل پیگیری باشد و در خصوص سایر کارکنان دستگاه مذکور چنانچه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباشند(1) بر اساس ضوابط تنبیهی و تشویقی حاکم بر دستگاه یاد شده موضوع قابل پیگیری است.


2- در خصوص بند 2 شرط تحقق اتهاماتی مانند منع مداخله در معاملات دولتی صرفاً مستخدم دولت نیست بلکه مواد مندرج در بند 1 الی 6(2)  لایحه قانونی راجع به منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دیماه 1327 می‌باشد همچنین در خصوص تصدی بیش از یک شغل نیز با موضوع ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره های ذیل آن قابل انطباق می‌باشد.(3)

پی نوشت :
1. رجوع شود به تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت مصوب 1372 و تبصره 1 ماده 2 آئین نامه اجرائی همان قانون که به ذکر سایر دستگاههای مشمول این قانون پرداخته است.

2. بند 1 الی 6 لایحه قانونی راجع به منع مداخله در معاملات دولتی مصوب سال 1337:

1. نخست وزیر: وزیران ـ معاونین و نمایندگان مجلسین

2. سفرا ـ استانداران ـ فرمانداران کل ـ شهرداران و نمایندگان انجمن شهر

3. کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها

4. کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد.

5. اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی دریافت می دارند.

6. مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند.

3. ماده واحده: با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.

تبصره 9ـ کلیهه سازمانها و نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و
منبع:مصوبات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور www.gio.ir

/ 0 نظر / 46 بازدید