عدم درج حق الوکاله در حکم

مطالبه حق‌الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به‌تقدیم دادخواست دارد.

 

 

سؤال ـ آیا حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها از قبیل حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟


نظریه شماره1018/7 ـ 23/2/1387


نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنـانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه‌های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید