اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

 

بنام خدا

 

 

اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن شماره132061/ت40593ه‍ 4/7/1388 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/9/1387 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن فصل اول ـ کلیات و سرمایه: ماده1ـ سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتی دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است که در این اساسنامه به اختصار « سازمان» نامیده می شود. ماده2ـ مرکز اصلی سازمان، تهران است و در مراکز استانها و برحسب نیاز در شهرهای مختلف هر استان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب یا نمایندگی هایی داشته باشد. شعبه عبارت از واحد عملیاتی سازمان در مرکز هر استان و نمایندگی واحد عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان می باشد. ماده3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت سهامی خاص برای مدت نامحدود اداره می شود. سازمان دارای استقلال مالی بوده و تابع این اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی می باشد. ماده4ـ سرمایه سازمان مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ریال و منقسم به هشتاد و دو میلیون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (82.905.870) سهم ده هزار ریالی است که تماماً تأدیه گردیده و صد در صد (100%) متعلق به دولت می باشد. ماده5 ـ هدف از تشکیل سازمان، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه های زیر می باشد: الف ـ تأمین، اداره و بهره برداری از زمین؛ ب ـ فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست های ابلاغی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی؛ ج ـ نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن؛ فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف سازمان: ماده6 ـ موضوع فعالیت سازمان به شرح زیر می باشد: 1ـ اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط درخصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین های موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمین های خالصه، شهرک ها و مجتمع های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و املاکی که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها به سازمان مسکن، سازمان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول گردیده و انجام سایر وظایف اجرایی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا می گیرد در چهارچوب سیاست های دولت و قوانین و مقررات مربوط. 2ـ ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه های میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعالیت و وظایف سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح. 3ـ اجرای برنامه های حمایتی تأمین مسکن گروه های کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه گذاری و مشارکت در امر تأمین مسکن در محدوده شهرها و شهرک ها براساس سیاست های ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4ـ الگوسازی در زمینه های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزییات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه های ویژه، با هماهنگی حوزه های تخصصی در داخل وزارت مسکن و شهرسازی. 5 ـ واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طریق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضی، املاک، مستحدثات ملکی مورد تصدی با رعایت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه عمران. 6 ـ تملیک و تملک، خرید توافقی، اجاره کردن، تهاتر، معاوضه اراضی و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 7ـ اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و املاک دولتی در اختیار به نمایندگی از دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشه برداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 8 ـ جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمک های دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکت های سهامی عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 9 ـ برنامه ریزی و ایجاد زمینه برای استفاده از خدمات و منابع مالی مؤسسات و شرکت های خارجی برای فعالان امر مسکن در کشور و در صورت لزوم عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 10ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری های نوین در تولید مصالح، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه ها و طرحهای تأمین مسکن کشور. 11ـ تنظیم امور مربوط به واگذاری کارخانجات خانه سازی به بخش خصوصی یا غیردولتی با اعمال برنامه ها و سیاست های تشویقی و حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 12ـ حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در جهت تأسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه سازی یا قطعات و مصالح ساختمانی و همچنین اصلاح یا تغییر خط تولید کارخانجات به منظور افزایش سرعت، کیفیت و تولید صنعتی مسکن. 13ـ طراحی، احداث، خرید، اجاره کردن، تعمیر و نگهداری، تخریب و نوسازی، اجاره دادن و اداره خانه های سازمانی در حدود قوانیـن و مقررات مربوط و اعتباراتـی که به این منظور در اختیار سازمان قرار می گیرد. 14ـ حمایت از فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند، کوچک سازی، انبوه سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تخفیفات ارایه کمک های فنی براساس سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی. 15ـ حمایت از تحقیقات، فعالیت های علمی، توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت امور مرتبط با اهداف سازمان. 16ـ تضمین لازم جهت خرید تولیدات و واحد های مسکونی احداثی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در چارچوب سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و مقدورات مالی سازمان. 17ـ گردآوری اطلاعات، ایجاد نظام های اطلاعاتی مرتبط با نیازهای سازمان و تشکیل بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی در زمینه های زمین و مسکن، روشهای ساخت، قطعات و مصالح ساختمانی و سایر وظایف سازمان. 18ـ انجام مطالعات کاربردی مرتبط با وظایف سازمان. 19ـ هماهنگی با مراجع و دستگاه های ذیربط در مورد تهیه برنامه های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری. فصل سوم ـ ارکان سازمان ماده7 ـ ارکان سازمان به شرح زیر است: 1ـ مجمع عمومی 2ـ هیئت مدیره و مدیر عامل 3ـ بازرس (حسابرس) ماده 8 ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است. مجامع عمومی سازمان عبارتند از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که جلسات آنها با حضور سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با سه رأی موافق که مشتمل بر رأی وزیر مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است. ماده9 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و در صورت عدم اقدام ایشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانونی شرکت برای بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه مجمع عمومی عادی تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل می شود. ماده10 ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا بازرس ( حسابرس) و به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت مدیره با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل می گردد. دعوت از مجمع عمومی، به صورت کتبی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد. ماده11 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: الف ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی: 1ـ بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلی سازمان. 2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بازرس و صورت های مالی شرکت. 3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به حساب سود و زیان، اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفیقی سازمان و تغییرات آن. 5 ـ بررسی و تأیید ساختار کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 6 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تجویز تأسیس شعب یا نمایندگی در داخل کشور. 7 ـ تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب. 8 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره جهت تصویب توسط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاست های کلی دولت. 9 ـ پیشنهاد آیین نامه های اداری و استخدامی و ساختار سازمانی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. 10ـ تصویب سیاست های حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسهیلات و اعطای تخفیفات بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی یا هیئت مدیره سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط. 11 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) سازمان. 12ـ اتخاذ تصمیم راجع به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول وفق قوانین و مقررات مربوط. 13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری یا صلح و سازش با آنها با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط. تبصره ـ در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت مسکن و شهر سازی در استان ها، مجمع عمومی نسبت به بررسی و تصویب سیاست های حمایتی و راهبردی به منظور وحدت مدیریت، تحکیم و اقتدار عملیاتی رؤسای سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها به پیشنهاد رییس مجمع عمومی اقدام نماید. ب ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: 1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان در چارچوب قانون و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب. 2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب. 3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب. ماده12ـ هیئت مدیره سازمان متشکل از پنج (5) عضو اصلی است. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل که عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع یاد شده و تأیید هیئت وزیران و اعضای هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور به مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا موقعی که تجدید انتخابات به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفاء، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیئت مدیره غیرممـکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یادشـده تعیین می شود. قـبول استـعفای هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان با رییس مجمع و عزل هریک از آنان از اختیارات مجمع عمومی می باشد. ماده13ـ جلـسات هیئت مدیره با حضور رییـس هیئت مدیره و مدیر عـامل و حداقل سـه نفر از اعـضاء رسمیت می یابد و تصـمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد. تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می رسد. ماده14ـ هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام دوباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای اختیارات کامل برای اداره امور شرکت و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه می باشد و از جمله دارای وظایف زیر می باشد: 1ـ پیشنهاد خط مشی و سیاست های کلی سازمان برای تصویب در مجمع عمومی. 2ـ بررسی، تصویب، نظارت و اصلاح شیوه های اجرایی سازمان. 3ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه، حساب سود و زیان، صورت های مالی و بودجه سالانه سازمان برای ارایه به مجمع عمومی، به نحوی که حداقل بیست (20) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضای مجمع و بازرس (حسابرس) قرارگیرد. 4ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان برای تأیید مجمع عمومی و طرح و تصویب توسط هیئت وزیران. 5 ـ پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط. 6 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و استرداد دعاوی. 7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب. 8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش (نقدی یا اقساطی)، اجاره دادن، اجاره کردن، اجاره به شرط تملیک، مشارکت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و دارایی های جاری غیرمنقول، حقـوق و خدماتی که برای اجـرای وظایف محوله باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 9ـ اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری، فروش یا معاوضه اموال، اراضی و ساختمان های ملکی (دارایی ثابت) برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی سازمان در حدود آیین نامه های مصوب و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد لازم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 10ـ تصویب قیمت اراضی و مستحدثات مورد خرید یا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در وظیفه سازمان قرار گرفته است. 11ـ پیشنهاد ضوابط و شرایط کلی ایجاد تسهیلات، سیاست های حمایتی و اعطای تخفیفات و نیز ارایه راهبردهای اجرایی درخصوص مطالبات مشکوک الوصول به مجمع عمومی و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیط، اعطای تسهیلات با تعیین مصادیق آن در چارچوب سیاست ها، روش ها، ضوابط و شرایط مصوب مجمع عمومی. 12ـ اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی و مورد تصدی به عنوان معوض و یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی سازمان یا ناشی از وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات. 13ـ واگذاری و تعیین حق الزحمه کارگزاری امور اجرایی و پشتیبانی سازمان با حفظ مسئولیت به اشخاص حقیقی و حقوقی. 14ـ تهیه تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب تشکیلات کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تأیید توسط مراجع ذی صلاح. 15ـ تصویب دوره ها و برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای دانش مدیران و کارکنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 16ـ اتخاذ تصمیم درخصوص رفاه کارکنان و تأمین تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط. تبصره1ـ هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را با حفظ مسئولیت به رؤسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها یا بعضی از اعضای هیئت مدیره منفرداً یا مشترکاً تفویض نماید. تبصره2ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد. تبصره3ـ اختیار ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع اصل (139) قانون اساسی موضوع بند (5) این ماده به وزرای عضو مجمع عمومی سازمان تفویض می شود. همچنین اجرای تصمیمات راجع به سازش موضوع بند (6) این ماده منوط به تصویب وزرای یادشده می باشد. تصمیمات وزرای یادشده پس از تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ خواهد شد. ماده15ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و بر کلیه ادارات تابعه سازمان ریاست دارد و مسئول حُسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات عمومی و هیئت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی می باشد و نمایندگی سازمان و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشکری و سازمانها و مؤسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل به عهده دارد. ماده16ـ وظایف و اختیارات رییس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر می باشد: 1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره. 2ـ تهیه بودجه سالانه و گزارش عملکرد، حساب سود و زیان و صورت های مالی سازمان به نحوی که حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد. 3ـ پیشنهاد برنامه اجرایی سازمان به هیئت مدیره. 4ـ تهـیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به هیئت مدیره. 5 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی سازمان به هیئت مدیره. 6 ـ تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها و روش های اجرایی مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 7ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق مقررات مربوط. 8 ـ اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمت ها شعب و نمایندگی ها و ادارات تابعه سازمان. 9ـ اهتمام در تأمین رفاه و آموزش کارکنان. 10ـ انتخاب و انتصاب مدیرشعب و نمایندگی ها. تبصره ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیئت مدیره، رؤسای قسمت ها، متصدیان امور و کارکنان سازمان، رؤسای شعب و نمایندگی، رؤسای سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها به تشخیص خود تفویض کند تا انجام اموری را که به این طریق به آنها محول می گردد، زیر نظر وی بر عهده بگیرند. ماده17ـ افتتاح حساب در بانک ها و امضای اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد و در شعب و نمایندگی ها و ادارات سازمان صاحبان امضاهای مجاز و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین می گردد. کلیه چکها علاوه بر امضای مقامات مذکور به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز می رسد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده وی صورت می پذیرد. ماده18ـ بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ـ مصوب 1372ـ می باشد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره1ـ بازرس (حسابرس) مکلف است نسخه ای از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره تسلیم نماید. تبصره2ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید موجب دخالت در عملیات اجرایی یا سبب وقفه یا مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد. فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زیان: ماده19ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. ماده20ـ صورت های مالی سازمان باید طبق ضوابط مربوط قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود. فصل پنجم ـ سایر مقررات: ماده21ـ سازمان از نظر سیاست ها، برنامه های بخشی و سایر فعالیت های اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است. ماده22ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی، افراز و تفکیک و فروش راجع به اراضی و املاک معاف می باشد. تبصره ـ سرمایه گذاری از منابع داخلی سازمان برای ایجاد تأسیسات روبنایی در آماده سازی اراضی و احداث مساجد و فضاهای آموزشی، خدماتی و فرهنگی به عنوان پیش پرداخت مالیاتی سازمان منظور می گردد. ماده23ـ علاوه بر بودجه طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سازمان، یک درصد (1%) از بودجه سالانه سازمان برای امر مطالعه، تحقیق و آموزش، براساس ترتیبات و برنامه ای که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تأیید قرار می دهد، در چارچوب قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره سازمان هزینه خواهد شد. ماده24ـ در مواردی که اختیـارات و وظایـف اجرایی هیئت مدیـره و مدیرعامـل به سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها تفویض می گردد، هیئت مدیره می تواند تا یک درصد (1%) از بودجه سالانه شرکت را براساس ترتیباتی که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تأیید قرار می دهد، برای کارکنان سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها تأمین و هزینه نماید. ماده25ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 33729/30/88 مورخ 24/4/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/ 0 نظر / 48 بازدید